Galleries more

Videos more

Dictionary more

Aksyon peser ek ti-bayan rezyon Sid Est kot Minister Lapes zordi gramatin

07.01.2021

Dan enn rankont avek peser ek ti-bayan, Komite Konzwin peser-san-kart Sid-Est – rezyonal LALIT Curepipe-Sid, ek lider sindika peser Judex Ramphul, Minis Lapes Maudhoo finn dakor pu sulev retablisman alokasyon Rs10,200 ful pu Desam ek kontinyelman ziska lagon re-uver avek Minis Finans ek amenn li dan Kabine Minis Vandredi le 15 Zanvye. Li finn osi truv propozisyon Komite Konzwin pu enn konpansasyon interimer byin interesan. Li finn dakor pu zwenn peser ek ti-bayan dan enn rankont Lindi le 18 Zanvye dan Maison des Pecheurs, Mahebourg. Li finn osi anonse ki  so Minister ena lintansyon konsider aplikasyon pu 500 kart peser pu lapes andeor lagon.


Kifer peser ek ti-bayan finn mobilize


Zordi gramatin, divan batiman Minister Lapes pre kot lagar Victoria, enn 50enn peser ek bayan lor ti lesel finn reini pu dimann Minis Lapes retablir alokasyon Rs10,200 pu mwa Desam, ek kontiyn pey ziska lagon re-uver.  Peser ek ti-bayan ti gayn zis Rs 3,619.35 alokasyon pu mwa Desam akoz guvernman finn kup alokasyon kan li finn re-uver lapes andeor lagon dan Sid-Est. U kapav lir plis detay lor ki finn arive si u klik https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2707/peser-san-kart-sid-est-ek-lalit-ekrir-minis-lapes-pu-reklam-alokasyon-rs10200/


Kimanyer sa rankont-la finn organize


Linisyativ-la pu sa aksyon-la sorti a-la-baz dan rezyon Mahebourg avek partisipasyon manb Komite Konzwin peser-san-kart – rezyonal LALIT Curepipe-Sid. Lor baz sa revandikasyon-la, sa grup a-la-baz finn al get Judex Ramphul, lider sindika peser pu dir li organiz rankont avek Minis pu prezant sa revandikasyon-la. E manb Komite Konzwin finn zwenn Mardi tanto pu diskit nu partisipasyon-la. Nu finn truve ki lor baz sa revandikasyon konzwin-la, li posib pu etablir enn platform komin. Kumsa ki sa fron-la finn pran nesans. 


Alor zordi gramatin, ti ena enn 50enn peser ki ena kart, peser-san-kart ek bayan, Juex Ramphul ek manb Komite Konzwin dan lakur Minister finn reini, pe atann pu ki ena rankont avek Minis Lapes Maudhoo.


Kimanyer finn tom dakor lor kisannla pu dan rankont-la


Premye batay se pu ki enn maximom dimunn prezan dan rankont-la. Li byin difisil etablir enn sistem kan enn parti dimunn organize dan enn organizasyon avek so prop demokrasi intern, kuma Komite Konzwin, ek enn seri individi ki pa organize, ek enn lider Sindika. 


Finalman, finn reysi truv enn sistem kot 16 reprezantan diferan rezyon peser avek kart, san kart, bayan, Judex Ramphul ek Rajni Lallah pule 15  rezyonal Curepipe-Sid dan Komite Konzwin zwenn dan rankont ek donn rapor deor apre. Minis ek so bann ot-fonksyoner ti prezan dan rankont.


Derulman rankont


Sak kategori finn ena laparol formel ek tu finn explike kimanyer dan rezyon Mahebourg peser an-zeneral pa ekipe pu al andeor lagon – zot pena bato ki ase gran, ek zot pena plis ki enn moter. Zot finn osi explike kimanyer avek lokdawnn COVID 19 ek apre, dezas Wakashio, zot pa finn kapav met bato a-zur, fer mintenans moter. Laplipar peser sirtu lepok Desam, abitye lapes dan lagon. Labwet osi enn gran problem. Si lagon ankor ferme, kot pu gayn labwet. E finalman, mem Minister finn avwe ki li zis aster ki zot pe organiz pu peser gayn labwet depi lot landrwa ki pa kontamine par polisyon Wakashio. Savedir pa finn ena okenn preparasyon pu ki mem peser ki konn lapes andeor lagon kapav fer li. Etan done ki peser pa finn an-mezir repran lapes, sa finn osi afekte ti-bayan ki vann pwason dan sa rezyon-la. Kumsamem, kan finn anlev alokasyon Rs10,200, laplipar peser ek ti-bayan Sid-Est pa finn ena reveni pu kapav sirviv. Rankont-la ti an-zeneral an-ord ek kalm.