Galleries more

Videos more

Dictionary more

Peser-san-kart Sid-Est ek LALIT ekrir Minis Lapes pu reklam alokasyon Rs10,200

02.01.2021

LALIT pibliye let ki Komite Konzwin peser-san-kart Sid-Est ek rezyonal LALIT Curepipe/Sid finn avoy a Minis Lapes le 30 Desam 2020 swar. Depi ki finn ferm lamer a peser apre deversman dilwil Wakashio, peser Sid Est pa finn kapav travay. Zot ti gayn enn alokasyon Rs10,200 par mwa. Peser ki pena kart pa kapav gayn laysenns pu ena bato, zot pa gayn alawenns move tan. Zot oblize travay avek peser ki ena kart ki li, li kapav posed enn bato, si e kan li desid pu travay. Peser ki pena kart, ena fwa apel zot “manev”, zot osi alafin finn reysi lite pu gayn sa alokasyon-la.  Lalit finn donn kudme dan sa batay-la. Kan finn uver lamer andeor lagon pu peser kapav lapes le 12 Desam, guvernman paret finn redwir alokasyon pu li vinn zis pu 12 zur. Laplipar peser artizanal pena lantrennman, ni lekipman pu lapes andeor lagon. Zot abitye ramas labwet andan lagon, me zot pa kapav fer sa parski andan lagon, pena drwa lapes ek tir labwet. Alor peser anzeneral, e sirtu peser-san-kart dan enn sityasyon difisil.


30 Desam, 2020


Misye Minis, 


Nu, peser san kart organize dan Komite Konzwin peser-san-kart Vieux Grand Port – Ville Noire – Petit Bel Air – Cite La Chaux ansam avek Rezyonal Curepipe/Sid LALIT finn atann alokasyon Rs10,200 ki guvernman finn desid pu alwe a peser apre ki finn ena dezas Wakashio. Etan nu pa finn kapav lapes pu gayn nu lavi, nu depann lor sa alokasyon-la pu nu sirvi. Tu nu rezerv finn fini. Nu finn travers konfinnman COVID Mars 2019, e 2 mwa apre konfinnman, nu finn bizin afront deversman dilwil Wakashio. 


Sa mwa Desam, nu pa finn gayn nanye avan le 25 Desam. Depi avan yer, nu finn resevwar zis Rs 3,619.35 kom alokasyon. Nu ena sa tusel kom reveni pu afront depans lafin lane ek kumansman lane 2021. Nu asime ki guvernman finn panse etan done ki finn deklar lapes uver andeor lagon dan rezyon Sid-Est apartir le 12 Desam, peser pu kapav travay e gayn zot lavi. Me dan rezyon Sid-Est mazorite peser artizanal dan nu rezyon pa ase ekipe, ni ena lantrennman pu al andeor lagon, ni an-mezir ramas labwet andan lagon (akoz andan lagon lapes ankor ferme) pu kapav al lapes andeor. Pwiske mazorite peser pa finn al lapes andeor lagon, nu pa finn an-mezir travay. 


Anplis depi le 12 Desam, finn ena buku zur move tan. E meteo pe prevwar ankor move tan. Alor mem peser ki dakor pu al andeor lagon, zot pa finn kapav ale, e pu plizyer zur, pa pu kapav ale. Peser artizanal ki ena kart gayn alokasyon move letan. Nu, nu pa gayne akoz nu pena kart. Nu mem pa kapav posed enn bato pu nu al lapes andeor lagon zur ki letan bon akoz nu pena kart. Nu finn fer demand plizyer fwa pu ki regilariz nu sityasyon, met enn kalandriye pu ki nu kone omwin kan nu tur pu vini pu swiv kur peser sant FITEC Pte aux Sables pu ki nu anmezir gayn nu kart peser. 


Ala kimanyer nu finn fini avek zis Rs 3,916.35 lavey lane. 


Nu finn lir dan lapres ki lasirans sipoze ti pu pey enn parti konpansasyon e sa ti pu permet nu sirviv ziska lagon re-uver, me nu pa finn tann okenn lanons ofisyel lor kan pu fer sa peyman-la. Ni guvernman, ni lasirans pa finn donn nu okenn linformasyon lor ki pe arive. Nu finn aprann ki dapre “Guidelines for presenting claims in the fisheries, mariculture and fish processing sector” pibliye par International Oil Pollution Compensation Funds, enn dokiman ki Minister Lapes ti met lor so websayt kom dokiman referans pu fer klem konpansasyon akoz deversman dilwil Wakashio, li posib pu ki lasirans ofer enn peyman konpansasyon interimer:


8.6 Sometimes an interim offer can be made, particularly if the 1992 Fund believes that you are suffering hardship due to the oil pollution. This could be made before your claim has been fully assessed, and will be for a smaller amount of money; which will be taken off the final payment once that has been assessed.”


E-la, nu dan enn sityasyon hardship. 


Nu fer demand swivan formelman:  1. Pu ki guvernman intervenir pu asire ki ena peyman interimer;


  1. Ki pey nu ful alokasyon, savedir Rs10,200 par mwa ziska nu gayn enn peyman interimer sifizan pu nu sirvi ubyin ful konpansasyon ubyin ziska lapes reuver dan lagon.


Sanjay Bijjorun (delege Ville Noire)


Suraj Beeharry (delege Vieux Grand Port)


Jean Baptiste Arlandin (delege Cité La Chaux)


Rajni Lallah (reprezantan Rezyonal Curepipe-Sid LALIT)