Galleries more

Videos more

Dictionary more

Progre dan lalit peser san kart konzwin avek LALIT

16.09.2020

Swit a petisyon organize konzwintman par brans LALIT Mahebourg ek peser san kart rezyon Sid Est, enn parti peser san kart finn kumans gayn Rs10,200 par mwa parey kuma peser ki ena kart. Ena enn lot parti ki pankor gayne. Ladan, ena enn sertenn nomb peser ki ena 50 an u plis (me mwins ki 60 an) ki ti deza fer aplikasyon pu kart peser depi buku lane. Biro Fishries laba finn dir zot ki ankor pe etidye zot ka. Peser san kart pe kontiyn organize pu ki tu dimunn ki gayn zot lavi atraver lapes me ki pena kart peser gayn Rs10,200 ziska ki kapav re-kumans lapes dan rezyon Sid Est.


U kapav lir plis lor sa mobilizasyon peser san kart ansam avek LALIT si u klik sa link-la:
https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2649/mobilizasyon-peser-san-kart-konzwintman-avek-lalit/