Galleries more

Videos more

Dictionary more

Mobilizasyon peser san kart konzwintman avek LALIT

28.08.2020

Brans LALIT Mahebourg finn fer renyon konzwin avek peser san kart dan rezyon afekte par deversman dilwil Wakashio. Sa bann renyon konzwin-la swiv enn mobilizasyon konzwin LALIT ek peser an 2017 ver enn Sart Peser ki u kapav lir lor sayt LALIT: https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2001/towards-a-fishermens039-charter-2017-in-kreol/


Lor baz sa Sart-la, ti ena enn muvman organize konzwin LALIT-peser dan Sid-Est apel Lavwa Peser pu ki peser san kart gayn kart peser. 


Apre Wakashio, peser san kart pena mwayin sirvi. Finn ena plizyer reinyon konzwin brans LALIT Mahebourg ek peser san kart osi byin ki seki lapes lezot prodwi lamer apart pwason ki finn inisye enn petisyon ki pe sirkile lor lakot Sid-Est. 


Peser ek manb LALIT finn bizin etidye lalwa su lekel pe klem konpansasyon e sa finn debus dan enn aksyon petisyon ki finn prepare dan pizyer reinyon e ratifye dan enn lasanble peser konzwin Ville Noire ek Cite La Chaux Mardi 25 Ut tanto. Amezir petisyon sirkile, guvernman finn anons ki pu ena 4 Sant kot pu donn kudme dimunn prepar zot reklamasyon, ek guvernman finn osi anons ki biro fisheries pu asiste peser. Me kan peser san kart finn al biro fishries dan landrwa, zot finn dir ki zot pa okuran. Peser san kart finn al biro Fishries regilyerman pu donn zot kont kan zot pe fer demars pu gayn kart, alor Fishries detenir prev ki zot lapes pu gayn zot lavi. 


PETISYON ADRESE A MINIS LAPES


Nu, bann sinyater, nu bann peser artizanal ki pena kart peser, uswa peser ki lapes lezot prodwi marinn apart pwason. Nu bann travayer ki gayn nu lavi par lamer akote kot nu reste. Me akoz polisyon deversman dilwil lur dan sa rezyon lamer kot nu reste ek travay, nu pena mwayin sirvi. Nu okuran ki Minister finn dir ofisyelman lor so websayt ki nu bizin fer nu reklamasyon atraver biro Fishries. Me kan ena ant nu finn al kot nu biro Fishries, zot finn dir zot pa okuran. Nu pe dimann u intervansyon pu:


1. Biro fishries dan nu rezyon ek tu lezot rezyon afekte donn lasistans peser san kart ek peser artizanal ki lapes lezot prodwi apart pwason pu prepar nu reklamasyon pu ki Leta Morisyin kapav prezant li lor nu nom. Seki peser san kart parmi nu, nu finn regilyerman prezant nu kont pwason kot biro Fishries; nu finn fer aplikasyon pu gayn kart peser. Alor nu bizin koperasyon biro fishries kot nu pu ki prepar nu reklamasayon. Pu peser lezot prodwi marinn ki pena kart, nu pare pu rekeyir prev ki nu mwayin sirvi li sa lamer ki finn polye-la, me nu bizin lasistans biro fishries pu prepar nu reklamasyon.


2. Enn fwa ki finn etablir ki nu finn perdi nu mwayin sirvi, nu dimann ki guvernman donn nu mem tretman ki peser artizanal ki ena kart, savedir enn konpansasyon Rs10,200 mansyel (ki konpayni Wakashio so lasirans sipoze ranburse) ziska ki li vinn posib pu nu repran nu travay.