Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

COVID 19: LALIT komant sityasyonYer tanto, savedir Merkredi 18 Mars, ver 5.30pm, 3 manb LALIT finn anrezistre 3 video an preparasyon pu sa 2yem faz kriz Covid 19 nasyonal, avan ki Pravind Jugnauth fer so konferans depres. Premye video, li par manb LALIT e osi medsin par profesyon, Ram Seegobin lor ki ete Coronaviris, kimanyer kapav ede pu anpes li propaze, ki li vedir kan ena enn pandemi. Dezyem Video, Rajni Lallah komant plan pu sekirite alimanter ki finn anonse yer, e ki bizin fer pu ki sekirite alimanter vinn enn realite. Trwazyem video, li par Lindsey Collen ki explik 10 demand LALIT dan kontext COVID 19.19.03.202040mKreol