Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

LALIT lor ChagosLor Ion News, Lindsey Collen lor nom LALIT komant deklarasyon David Snoxell, Sekreter Grup Parlmanter Britanik tu Parti lor Chagos (APPG) kumkwa UK riske perdi so syez lor Konsey Sekirite Nasyon Zini si li pa respekte Zizman ICJ ek rezolisyon Nasyon Zini ki dir li bizin rann Chagos.08.01.20203 minKreol