Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

LALIT selebre viktwar lalit DiegoSelebrasyon 50an lalit pu dekoloniz ek demilitariz Diego avek viktwar Lasanble Zeneral Nasyon Zini 116-6 anfaver dekolonizasyon Chagos le 22 Zin, 2019, Grande Riviere. Ki finn sanze? Ki bizin fer?01.07.20195.04minsKreol