Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

Danze 2yem Repiblik Semi-Prezidansyel PT-MMMManb LALIT Ram Seegobin explik linportans eleksyon 2014 ki pe vini. Li expoz danze proze sistem semi-prezidansyel Ramgoolam ek Berenger. Li osi expoz kimanyer koalisyon PT-MMM ena baking klas kapitalist. Li explik mo-dord LALIT fas a sa danze-la.30.07.1410.20minsKreol