Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

Robotizasyon, Kompyuterizasyon ek zot lefe lor ValerManb LALIT Kisna Kistnasamy ti koz lor Robotizasyon, Kompyuterizasyon ek zot lefe lor Valer dan enn sesyon spesyal organize par LALIT Merkredi 14 Oktob, 2015. So kozri ti byin-byin profon ek ti pwiz depi so lexperyans antan ki militan LALIT ek travayer dan sekter IT osi byin ki lor teori Marxist.16.10.201535.50Kreol