Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

ID Kard - LALIT poz 10 Kestyon Minis BhadainYer dan konferans de pres Grande Riviere, LALIT finn poz 10 kestyon extra-parlmanter a Minis Bhadain lor kestyon ID Kard biometrik. Guvernman Lepep pe sey kasyet deryer enn lavwal konfizyon ki li mem pe fane pu ki li gard otan ki posib, mem sistem ID Kard ki guvernman Ramgoolam ti introdwir avan li. 10 Kestyon LALIT viz pu li vinn explike klerman ki li pe fer, olye kasyet.06.10.201533mins510minsKreol