Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

LALIT premye parti pu expoz danze sistem ID Kard biometrikApre zizman lor sistem kart id biometrik, sa klip LALIT ti fer an Septam 2013 fer nu rapel kanpayn ki LALIT finn amene pu expoz danze sa sistem-la. ,Sa klip-la ti fer 2 mwa apre ki guvernman avek konplisite lopozisyon ti vot lalwa pu inpoz nuvo kart idantite biometrik ek finn gayn 18,268 vizit. Li ti premye youtube ki LALIT ti fer ek li finn ede pu ki dimunn konsyan lor bann danze sistem id kard biometrik.28.09.20137.13 minKreol