Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

Reparasyon pu lesklavazManb LALIT Lindsey Collen komant linisyativ Zamaik pu fer demand pu reparasyon pu lesklavaz otur Rs 40 milyar ki koresponn a konpansasyon propriyeter esklav ti gayne. LALIT ti fer sa demand-la depi 1994 dan enn petisyon a Leta kolonizater (Laoland, Lafrans ek Langleter) ki finanse par enn tax lor konpayni ki finn profite depi lesklavaz.16.07.20210.30minKreol