Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

Miting Virtyel LALIT 2021Zur Fet Travay 2021, zur ki lokdawnn Kovid 19 finn fini, LALIT finn bizin organiz enn Miting Virtyel pu mark Fet Travay 2021. Li enn tradisyon ki nu abitye fer enn rasanbleman pu tu nu manb, sinpatizan ek zot fami. Me akoz lepidemi ek lokdawnn, nu finn bizin invant enn lot fason pu rasanble, mem virtyelman. Alor ala miting virtyel ki manb LALIT finn prepare e prodir dan lokdawnn.30.04.202175 minsKreol