Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

Memoranndem ek rapor rankont peser ek bayan Sid-EstSa memoranndem ek rapor rankont peser ek bayan 7 Zanvye 2021 finn depoze avek Sekreter Minis Lapes zordi apremidi, 11 Zanvye, 2021. Dan sa rankont-la, ti ena manb Komite Konzwin peser-san-kart - rezyonal LALIT Curepipe - Sid, peser ki ena kart, peser ki pena ek bayan ki baze dan rezyon Sid-Est afekte par deversman dilwil Wakashio. Demand prinsipal sa rankont-la li pu retablisman alokasyon Rs. 10,200 pu peser ek bayan. Sa alokasyon-la ti kupe, ek ti vinn zis Rs. 3,600 dan mwa Desam 2020 akoz guvernman finn dir li finn uver lapes andeor lagon dan Sid-Est, alor li finn donn zis 11 zur alokasyon. Le 27 Desam 2020, peser ek bayan finn organize pu ki retablir ful-alokasyon ziska lagon Sid-Est re-uver pu travay peser.11.01.20219.08 mKreol