Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fet Travay LALIT

03.05.2010


Samdi 1 Me, ti ena pli zoli Fet Travay ki LALIT zame finn fer. Manb ek sinpatizan ansam ek delegasyon depi 4 lorganizasyon ki finn kolabore ansam pu Fet Travay finn ranpli Horl Mama Bul Later, otur size "Pu enn Sosyete ki Sweyn Imen ek Lanatir". Diskur ti byen perkitan ek filozofikman integ. Lepok "eleksyon zeneral" ti rann konteni politik sak diskur byen vivan. E dub prezidans, Jewai ek Rada, ti gard enn ritm ek enn form amezir ki Fet-la ti interkupe par morso kiltirel emuvan e anmemtan byen ot nivo. Lamizik par bann met konpoziter ek pyanist kuma Rajni Lallah. Lagitar ek sante enn nivo profesyonel par Mark ek Marlene Joseph. Lektir poem Jacques Prevert Le Paysage Changeur par Yann Jean ti rakont dan enn fason kri, hard ek for, lavi dir dan zurne enn travayer. Expozisyon Tai-Chi emuvan an duo par enn de pli gran met Tai-Chi Moris, ansam ek manb Alain Ah-Vee, ki pe vinn enn met. Mesaz internasyonal depi parti degos ek organizasyon degos dan Laswed, Ostrali, Dannmark, Lafrans, Leta Zini, Sid Afrik, plis depi Katriyem Internasyonal. Mesaz depi Konfederasyon Travayer Sekter Prive.
E kan Fet-la ti termine midi-trant, ti ena enn manze extra-ordiner, ki tu dimunn prezan finn amene, e partaze.