Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lalit dan eleksyon parsyel: ki kestyon bizin poz bann parti dan eleksyon?

06.11.2003

Dimans dernyer trwa grup manb LALIT finn distribiye trak dan Piton, Riviere du Rempart ek Cottage. Piblik ti akeyir trak-la avek enn saler exsepsyonel. Ala konteni trak.

Ki kestyon bizin poz bann Parti ki dan Eleksyon?


Kan Eleksyon Parsyel ranplasman pu Aneerood Jugnauth pe koste, nu ena pu get byen ki size ki pe diskite an preparasyon pu sa eleksyon-la. Kanpayn kominalist ek kasteist ki Parti Travayis e MMM-MSM pe amene, ek koripsyon elektoral ki guvernman Bérenger pe fer a traver tu kalite brayb, pa pu amenn progre pu dimunn dan sirkonskripsyon.Premye nu pe bizin gete dan ki direksyon MSM-MMM-PMSD pe amenn pei. Pu konn sa nu bizin fer zot kandida, zot azan, zot lider reponn bann kestyon swivan:Lanplwa, lapey, ek pansyon
- Kifer somaz pe ogmante? Kifer ena plis ki 50,000 dimunn ki pena travay?
- Kifer pe permet tablisman diminye mindev a traver VRS, anplas fors li diversifye pu kree plis lanplwa?
- Kifer finn permet tablisman ferm mulen ek lisansye artizan, anplas fors li kree lindistri agro-alimanter?
- Kifer pe sey met enn nuvo sistem kot nepli pu ena revizyon saler regilye (PRB ek NRB) pu tu travayer dan sekter piblik ek sekter prive? Kifer Guvernman al komandit letid kuma Rapor Lim, ki vinn propoze ki saler travayer bizin bese?
- Kifer pri tu marsandiz pe ogmante san-ses? Kifer VAT finn ogmante?
- Kifer pe sey fer dimunn aret gayn pansyon vyeyes kan zot 60 an? Swa par aret donn pansyon vyeyes dimunn ki tus pansyon NPF, swa par kareman mont laz retret?

Ki reform agrer
- Kifer nu ankor ena striktir kolonyal dan propriete ek itilizasyon later agrikol?
- Kifer pe dekuraz dimunn ki fer plantasyon manze?
- Kifer pe servi bon later agrikol pu mont lakaz pu dimunn ris depi deor, atraver IRS, pu tablisman fer gr
profi?
- Kifer pe met Cybercity dan pli bon later agrikol dan pei, pa dan enn landrwa kot later pli feb ek mwins prodiktif?

Froder ek koronpi
- Kifer Minis Guvernman finn protez Mauritius Commercial Bank kan finn ena disparisyon plis ki 800 milyon rupi larzan travayer dan fon pansyon?
- Kifer dimunn mizer ferme ek gayn bate dan prizon pu tipti ka vol, kan gran eskr
kol-blan tuzur pe sirkile libreman?
- Kifer ti ferm ECO, zis kan ti apel enn Minis Guvernman pu vinn depoze?
- Kifer bann Minis kumans menas ICAC zis kan ti pe aret dimunn MCB, e kan kikenn apel "Paul" ti telefonn Komiser Lapolis pu dir larg li?
- Kifer Berenger dir "sa li zis enn ti but later Crown Land" kan Gano
donn enn pros ar li enn porsyon later dan enn fason iregilye?

Bayant dibyen piblik
- Kifer pe pran departman guvernman, kuma lapost, pe privatiz li ek lerla tu fre lapost pe ogmante buku. - Eski mem zafer pu arive dan CWA, CEB, CNT?
- Kifer Guvernman pe ankuraz kapitalis dan lindistri turist akapar tu bon lamer ek laplaz?

Represyon ek rekil demokrasi
- Kifer pa servi langaz Kreol ek Bhojpuri dan lekol, persiste avek sa politik inpoz Angle ek Franse o-detriman nu langaz maternel? Bizin anseyn Angle ek Franse san tuf langaz maternel.
- Kifer MSM-MMM-PMSD finn vot enn lalwa represif apel POTA, kot drwa imen pa respekte, kot lapolis geyn tu kalite puvwar arbitrer?
- Kifer MSM-MMM-PMSD finn kraz Konsey Vilaz, ek aboli eleksyon vilaz? Ek asterla li pu inpoz taks lor lakaz partu dan peyi?

Kominalism ek kasteism
Kifer pe fer tu kalite kustik kominalist: enn kote, amenn enn sistem ledikasyon kot pe obliz zanfan al dan lekol primer avek enn "spesifisite relizye"; lot kote pe nuri diferan regrupman kominalis de tu bor; lot kote pe met "lalwa relizye", kot nepli pu ena enn sel lalwa pu tu dimunn?Bérenger ek Jugnauth finn vinn reprezantan gran kapitalis - Morisyen ek imperyalis. Zot politik favoriz tablisman, gran komersan ek indistriel, proprieter labank ek lotel turist.Eski Travayis-PMXD li reprezant enn alternativ? Eski enn kandida kuma Raj Dayal enn swa? Dan Lalit nu dir kareman: NON! Parti Travayis, kan li ti opuvwar, ti fer parey, setadir donn dimunn ris o-detriman pov, vot lalwa represif PSA, ogmant tax lor dimunn mizer, demar privatizasyon Telekom. Tu li ti fer parey. E dan lopozisyon li fer buku demagozi, me li pa finn mem lev lavwa kont fermtir Konsey Vilaz ek abolisyon eleksyon vilaz.Si Guvernman MMM-MSM pe azir kuma enn diktatir, li an parti parski Parti Travayis enn lopozisyon byen feb ek san prinsip. Seki neseser zordi, se enn veritab muvman lopozisyon ki pu defann lintere klas travayer, ti planter, zenn, ek tu dimunn mizer; enn muvman ki pu osi konbat tu diskriminasyon ek lalwa represif kuma POTA ek IRA; enn muvman ki pu lite pu aprofondi demokrasi.Lalit pare pu donn enn kudme pu konstrir sa kalite muvman la.
Lindsey Collen pu Lalit, 31 Oktob, 2003


Si u interese ar nu politik, ladres pu kontakte nu: 153 Main Road, Gran Rivyer Nord Wes, Port Louis. Tel: 208 5551 Email: lalit@lalitmauritius.com