Galleries more

Videos more

Dictionary more

Demand LALIT pu Sistem Ledikasyon

29.04.2010


Dan zot program elektoral ki Lalyans pu Lavenir ek Lalyans Di Ker finn prezante, zot tulede evit donn enn pozisyon kler lor seki pli grav dan sistem ledikasyon: ditor ki fer kan siprim langaz maternel. Mem si tulede Lalyans finn finalman, dan enn program, mansyone ki zot pu introdir lang Kreol ubyin Kreol ek Bhojpuri dan lekol kuma size, mem si seki zot pe propoze li pu permet ki Lang Kreol ek Bhojpuri dan enn fason ofisyel rant dan sistem ledikasyon, me seki zot pe propoze li pa pu aret sa ditor ki tu zanfan pe sufer akoz pa pe servi zot lang maternel pu montre tu zot size dan lekol. Fayndings Hearing Internasyonal ki LPT ti fer an Oktob lane dernyer ti expoz sa ditor-la byin mem.

Anplis okenn sa 2 lalyans-la pena propozisyon ki pu vremem diminye konpetisyon malsen, e anmemtan reos nivo ledikasyon dan tu lekol.

Me lefet ki tulede blok politik finn bizin inklir introdiksyon lang Kreol ek Bhojpuri dan ledikasyon dan zot program demontre ki lang maternel finn vinn enn isyu inkonturnab dan politik. E sa li rezilta tusa travay konstan ki LALIT e lezot lorganizasyon kuma LPT, Playgroup, Abaim, finn fer lor plis ki 30 an e ki resaman BEC pe fer.

Anfet LALIT sel parti politik ki finn vinn delavan ar bann demand ki viz pu amenn plis egalite e anmemtan enn nivelman ver leo dan ledikasyon.

Nu pe prezant u enn extre nu "Program e Bilan 5 an" kot ena nu propozisyon lor ledikasyon.

Demand pu Sistem Ledikasyon
Ala 8 demand ki kapav azir kuma enn pon ant realite zordi ek sa vizyon lavenir la.

1. Kota Laburs Liniversite Pu Sak Kolez HSC!
Sa demand prinsipal LALIT, li reprezant enn mekanism pu re-os nivo ledikasyon an zeneral. Tu kolez pu vinn egal. Paran mem pu organiz li. Li enn demand ki ena enn dinamik, setadir li deklans aksyon ki re-os nivo. Panse ki pu arive, u pu konpran. Li enn sistem "kota par kolez pu laburs liniversite", plis enn "kota par lekol primer pu premye swa kolez". Guvernman fek anonse ki li pe pans pu introdir sa sistem pu laburs liniversite pu ranplas sistem lorea aktyel. Me, remarke sel argiman li servi se anplas zis enn 20-enn zenn ki pu al liniversite deor, pu ena plizir santenn ki pu al Liniversite Moris. Li ena enn argiman kanon: li pu re-os nivo tu lekol. Paran pu rod al kolez kot ena plis "sans" gayn laburs. Alor, li pa pu fer enn angulman ver "star colleges". Okontrer, tu kolez pu vinn star kolej.
2. Introdir Langaz Maternel Kuma Medyom:
Pu ogmant intelizans, pu pli bon konpreansyon syans, matematik ek tu size akademik, e pu amelyor aprantisaz lezot langaz a enn ot nivo.
3. Aboli Klasman Nasyonal CPE:
Pu ankuraz konesans, pu dekuraz aprann par ker, pu minimiz konpetisyon atros, pu diminye demand pu leson prive.
4. Literesi Pu Tu Zanfan:
Pu zanfan aprann lir "lemond" ek ekrir enn meyer "lemond", pa zis lir ekrir bann mo dan enn fason mekanik. Pu zanfan aprann reflesi dan enn fason dinamik, bizin literesi a ot nivo.
5. Program Ratrapaz Dan Langaz Maternel:
Pu donn enn dezyem sans viktim CPE ki ankor zenn, pu ki zot return dan filyer akademik. Prevok BEC deza al dan sa sans la.
6. Kreativite, Pa Represyon:
Pu devlop kapasite reflesi a ot nivo, e pu nercher lar ek syans. Kiryosite zanfan ki vinn moter kreativite.
7. Aret Diviz Zanfan Par Relizyon:
Pu koezyon sosyal ek enn limanism profon.
8. Met Lanfaz Lor Konteni Ledikasyon:
Pu devlop enn balans dan syans, lozik, lar, kompyuter, matematik, filozofi, lezot langaz, ledikasyon liye avek konesans ki paran deza finn akimile.