Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lindsey Collen lor Radio One lor Taktik kont Besluzer

27.04.2010

Nu ena plezir re-prodir enn transkripsyon motamo intervyu Deepa Bhookhun avek manb LALIT Lindsey Collen lor Radio One, Lindi 26 Avril. Transkripsyon ki finn pibliye dan L'Express 27 Avril, finn rakursi intervyu a tel pwen ki serten argimantasyon pa ladan.

Q: Donk, LALIT pa dakor ek Program Pu enn Nuvo Konstitisyon kan zot inn poz kandida pa inn met kominote, e finn fer apel akoz Komiser Elektoral inn rezet zot kandidatir. Kifer LALIT pa dakor ek sa?

R: Seki nu bizin fer kler se nu byen felisit tu dimunn ki finn pran kuraz pu dibute kont kominalis ek pu konteste BLS, felisit tu bann zenn sirtu ki finn met zot nom.

Me, lor sa swa taktik bann dirizan sa Platform la, sa kot nu ena enn dezakor.

Q: Akoz zot pa pe konteste BLS limem?

R: Wi, akoz zot pa pe konteste BLS limem. Li paret par zot diskors ki zot pe konteste li, nu kone zot pe rod konteste li, me sa taktik la pa zis li pa konteste li, me zot inn bizin jir enn afidafit lor nom sa 93 dimunn ki finn poz kandida la, pu dir ki zot pa pe konteste BLS.

Q: We, parski zot dir dan zot afidafit ki zot pena okenn problem avek BLS!

R: Wi. Alor, se sa nu dezakor. Normalman enn taktik bizin amenn u pli pre kot u bi stratezik. Li pa kapav al dan lot sans net. Alor, si zot gayne, dizon, seki pu arive, se zot inn fer enn demand pu enn espas akote sistem Best Loser.

Q: Weh.

R: Zot demand an realite li sa. Li enn zafer obzektiv, kot zot swa taktik, nu pa dakor.

Q: We, me nu byen kontan dan sa ka spesifik pe zis permet zot, li enn gran pa, poz kandida san dir kominote? Mo kone se LALIT ki finn kumans sa kontestasyon la, kot zot inn fer tiraz osor pu gayn enn kominote.

R: An 1983, 1987, 2000, 2005 nu finn fer tiraz osor pu plizir rezon, eh? Premye rezon se, pu ki nu kapav osi dan eleksyon lor bann gran pwen. U kone dan enn lepok kot sistem kapitalist limem li dan enn kriz, so sistem finansye finn kolaps, e dan Moris ena enn kriz striktirel, alor enn kanpayn elektoral se enn lepok pu met tu sa bann kestyon la lor latab. Alor, nu kontan li posib pu nu poz kandida.

Q: Me, zame, kan zot inn fer sa, zame zot finn konteste, zot inn proteste enpe kont sistem la kan zot finn fer tiraz osor, me zame zot pa finn al konteste le sistem Besloser.

R: Kifer nu pa finn konteste li, se dapre nu, parski seki neseser pu stratezi la, se pu sanz lalwa. Kan u met Lakur Siprem ladan, li pa pu ede pu enn zafer ki finn profondeman anrasine dan sistem elektoral dan Moris. Okontrer nu truv si li a sa pwen la pu krwar ki Lakur Siprem pu kapav tir besloser, me sa li enn erer pli grav ankor. Seki nu nu krwar se bizin ena enn reform elektoral ek dan kad sa reform elektoral, gayn enn sistem elektoral ki lerla li tir nesesite pu bes loser, nesesite ki dimunn santi ena pu Besluser.

Q: Lakur pu dir seki li anvi, politisyen pu fer seki anvi. Dayer laprev seki kominote sipoze aplay zis pu sa zafer Besluzer la, me li vinn dan swa kandida pu tu sa 60 kandida la.

R: U kone BLS la li kodifikasyon degre konsyans kominal dan enn lepok avan Lindepandans kot ti ena bagar rasyel, enn lepok ki ti byen byen kominal.
Dan bann lane 1979, 1980, 1981, konsyans de klas finn vinn buku pli ot, konsyans kominal ti preske disparet. Me, sa lepok la, li ti pu fantastik pu tir BLS parski dimunn pa ti truv limem dan enn kominote, ni dan enn tribi, ni dan enn relizyon, kan li lor lasenn politik. Asterla avek rekominalizasyon, li vinn inportan ki nu tu al ver enn sanzman lezislatif. E li bizin enn sanzman konsyan, kot tu dimunn dakor ki nu pe al ver kiksoz pli bon. Besluzer sistem, kan ti met li, zot ti pe sey bare kont bann Rezis Elektoral Kominal Separe, li. Li ti enn konpromi li. Zordi, kumadir dimunn sipoze ki finn met besluzer pangar dimunn tel kominote pa vot enn kandida tel kominote. Me, kan li fini institisyonalize, e samem kifer zordi nu bizin kapav depas li avek enn Reform Elektoral, lerla li vinn enn rezon pu pa vot kikenn. Zot dir u, "Pa vot li, parski li pu traverse." U pu fini gayn u trwa dan u parti, asterla u kapav osi vot pu - u sosyete relizye. Enn 4yem vot anplis ki u finn gayne.

Q: Sa sanzman la bizin vinn kote lezislatif. U pa panse ki Lakur ki pu vinn sanz li, u krwar ki se politisyen ki bizin vinn sanz lalwa la?

R: Pa zis politisyen patante, ki profesyonel, me lamas dimunn bizin osi ena enn konpreansyon - sa li enn travay dir - lor ki kalite sistem elektoral ki nu tu anvi.

Q: Rezistans pu abolir besluzer, vinn de kisannla? Eski Morisyen profondeman li krwar bizin ena sa?

R: Mo krwar dimunn plito abitye ki ena sa, ena propagann ki bizin sa, so problem se ena enn dub sinifikasyon pu sa mo "mazorite". Demokrasi li depann a plizir letap lor "mazorite", mazorite dan parlman, mazorite dan sirkonskripsyon, me selman mazorite osi vedir mazorite kominal. Sa kot sa problem la sorti. Me, pu travers li fode nu vinn delavan avek enn proze reform elektoral. E mo remarke dan sa sel program ki deor, program lalyans MMM, li pa pansyonn Besluzer ditu.

Q: Mersi, Lindsey.