Galleries more

Videos more

Dictionary more

Insidan otur distribisyon trak LALIT Liniversite Moris

27.04.2010

Mardi 27 Avril ti ena 4 militan LALIT ti pe distribiye trak LALIT otur campus Liniversite Moris, dan kad analiz LALIT modord pu eleksyon zeneral. Ver 3.15pm , 4 gard sekirite an iniform ti antur 2 manb LALIT, enn ladan etidyan MIE. Enn gard ti sey blok enn manb, lerla inn insiste amenn zot kot biro, par fors. Laba enn sef inn fer fotokopi trak LALIT, letan ki nu 2 manb atann. Lerla 3 lapolis stasyon ti vinn tir zot lor Campus.
Sa enn siyn kumansman represyon lor Campus. Deza staf liniversite nepli gayn drwa dan politik aktiv.