Galleries more

Videos more

Dictionary more

Trak LALIT: Kifer PA Kapav vot 2 Lalyans

26.04.2010

Konteni Trak ki LALIT pe distribiye depi Vandredi 23 avril 2010.

Sinema traktasyon
Pandan plis ki 3 mwa sa 3 parti, Labour, MMM, & MSM, finn fors nu asiste zot sinema traktasyon pu deside ki lalyans pu impoz lor dimunn. Aster li paret ki Ramgoolam ti deza deside pu fer lalyans ek MSM, kitfwa depi ki manda prezidans Anerood Jugnauth ti renuvle, kitfwa depi ki Travayis ti sutenir eleksyon Pravind Jugnauth dan Parsyel No.8 an 2009. Me Ramgoolam finn reysi paraliz MMM pandan 3 mwa negosyasyon, lerla les li tombe preske anmemtan ki Parlman disud. Li bon osi fer resortir ki Lalyans pu Lavenir li rezilta interferans inakseptab Prezidan Repiblik Jugnauth dan politik partizann, dayer Soodhun limem finn konfirm sa. Me seki sa bann traktasyon la finn expoze se ki PT, MMM, MSM ek PMSD ena mem politik anfaver kapitalist,
Lalyans pu Lavenir, kifer pa kapav vot li?
Fasa enn kriz ekonomik byen grav, Lalyans Sosyal ek Travayis finn fer klas travayer sarye tu fardo pandan dernye 5 an. So politik finn amenn depresyasyon rupi, ogmantasyon pri, anmemtan ki li finn blok konpansasyon saler ek li finn vot 2 lalwa ki viz pu ranforsi patrona, afebli travayer, setadir Employment Rights Act & Employment Relations Act. Sa 2 lalwa la viz pu rann mobilizasyon travayer ek sindikal pli difisil ankor. Anmemtan, finn ena represyon kont muvman sindikal. E lerla fasa kriz sosyal ki samem kriz ekonomik la finn deklanse, sel zafer ki Navin Ramgoolam finn truve pu fer se propoz re-introdiksyon penn de mor.
Tanka Travayis so politik pu "demokratiz lekonomi", li finn vinn kler pu tu dimunn ki li rod favoriz serten kapitalis mwayen grander vizavi gro kapitalis, e li fer sa odetriman klas travayer. So politik "demokratizasyon lekonomi" kapav ed nu konpran ki finn ariv Minis Finans sortan, Rama Sithanen. Li finn sakrifye par Lalyans pu Lavenir pu plizir rezon. Ena dimunn met lanfaz lor lanbisyon bann Jugnauth avek baking pwisans larzan Sun Trust. Me, fode pa nu bliye ki finn enan kontestasyon politik kont Rama Sithanen alinteryer Parti Travayis depi lontan. Li finn mem menas demisyone 2 fwa. Travayis ena enn gran kontradiksyon intern, ki avan eleksyon finn eklate. So politik pro-kapitalist li sinbolize par Sithanen ek so politik demagog anti-gran kapital, sinbolize par bann depite kuma Nita Deerpalsing. Enn lexanp sa kontradiksyon se relasyon ant Travayis ek patron Lindistri Sikriyer. Finn ena konfli byen medyatize ant Navin Ramgoolam ek MSPA lor kestyon kuma 2,000 arpan later pu Guvernman, lor kestyon IPP (elektrisite ki tablisman prodir ek vande ek CEB). Me, anmemtan, kan Larzan Lerop rantre pu "restriktir lekonomi", ki nu truve? Guvernman pran sa larzan la, donn MSPA pu li met deor 25,000 travayer, ferm zot plas travay.
Lalyans di Ker, kifer pa kapav vot li osi?
Pandan so sinema negosyasyon, Paul Bérenger finn aksepte ki Navin Ramgoolam kontinye kuma Premye Minis. Li finn diskit tu kalite partaz puvwar, san ki li remet ankestyon politik ekonomik ek sosyal Guvernman Lalyans Sosyal. Alor, sa vedir li ti preske ar Labour. Apre ki li finn abandone, MMM inn ramas so 2 partner fantos ar li. Ena enn ti-regrupman otur Ashok Jugnauth kondane pu frod elektoral dan No. 8. Ena enn lot ti-regrupman dan enn sirkonskripsyon otur Eric Guimbeau ki ti transfiz pandan 2 an dan dernye guvernman Lalyans Sosyal. Alor, ki diferans pu ena ant Lalyans di Ker ek Lalyans pu Lavenir? Lor la, tulede lider, Navin Ramgoolam ek Paul Bérenger, ankuraz ek "lezitimiz" bann diferan lafors ki a zot tur ankuraz kominalism.
Alor, LALIT dir ki si u pans byen, u bizin rezet politik tulede. Sa vedir pa kapav vot ni enn ni lot. Me, bizin al vote. Bizin servi sa drwa-de-vot ki bann zenerasyon avan nu finn byen lite pu gayne. LALIT propoze ki u al vote, al vot "bilten blan", setadir met enn sel gro lakrwa atraver bilten la. Kumsa u vot kontabilize pa kuma enn "abstansyon", me kuma enn refi pu vot seki an prezans dan sa eleksyon la. Ala enn fason itil servi u vot.