Galleries more

Videos more

Dictionary more

Trak LALIT: Program LALIT ek so Bilan Politik 5 an

26.04.2010

Konteni Trak ki LALIT pe distribiye depi Vandredi 23 avril 2010.

Akoz polarizasyon kominal, ek akoz polarizasyon ant 2 Lalyans atraver koripsyon sistem elektoral, akoz zot politik telman idantik, nu bizin gete kot nuvo veritab lopozisyon pu sorti apre eleksyon zeneral. Kimanyer lavwa klas travayer pu exprim so lopozisyon a sa politik pro-patrona ki e Labour e MMM amene? Nu kone li pa pu dan Parlman. Sa li enn-de rezon kifer LALIT pa pe aliyn kandida. Nu pe dedye nu a konstrir sa lopozisyon extra-parlmanter la, lor baz enn Program koeran ek konsyan. Nu pe deza amenn kanpayn lor baz sa Program revandikasyon la, enn Program ki met delavan bann demand kler ki viz pu azir kuma enn gid depi kot nu ete zordi dan enn sosyete inzist ek inegal, amenn nu ver enn sosyete sosyalist.
LALIT pe al delavan avek konstriksyon enn muvman andeor Parlman baze lor enn mobilizasyon otur sa Program. Nu Program li osi inklir nu "Bilan politik 5 an". U kapav kontakte nu pu gayn enn kopi program la (sonn 208 5551). U kapav al get li lor nu websayt www.lalitmauritius.org. U kapav fer reket pu enn kopi e-mel (lalitmail@intnet.mu) Ala enn apersi nu program:

Enn lekonomi alternativ: Plant prodwi alimanter, fer li lor ase gran lesel pu ki kree anplwa. Met ankestyon propriete later: travayer ki travay later bizin ena enn kontrol lor desizyon lor ki pu plante. Devlop stokaz, prezervasyon ek lezot agro-indistri, pu absorb sirplis prodiksyon alimanter, prepar li pu exportasyon, e pu kree travay lizinn. Rodrig ek Agalega bizin integre dan prosesis lekonomi alternativ, pu amenn konesans an-profonder ki zot deza enan ladan. Nu denonsIntegrated Resorts Schemes depi tu pwen de vi: pe fer bradri later, pe rwinn lanvironnman, pe gaspiy rezurs dilo lor teren golf ek pisinn.

Lalit sindikal: Meyer lapey ek kondisyon pu tu travayer, rezistans kont birokrasi sindikal de tu bor, ek fer revok Employment Rights ek Employment Relations Act, fer ranplas zot par meyer lalwa.

Reform Elektoral: Pu enn sistem elektoral kot ni popilasyon ni depite pa klasifye kominalman, bizin enn reform elektoral zeneralize, kot enn doz proporsyonel vinn ranplas kominalism institisyonalize. Bizin tir tu antrav pu kandidatir, kuma langaz Angle, literesi, plas travay, kontra travay anti-demokratik, larzan baking, ek prezize kont fam ek travayer manyel. Pu enn reprezantasyon pli for pu Rodrig dan Lasanble Nasyonal.

Langaz Maternel :Bizin servi kuma medyom dan lekol, dan Parlman ek dan minits Lasosyasyon anrezistre.

Lavortman bizin dekriminalize; sispann lalwa existan, antretan.

Ekolozi: Pu enn muvman ekolozist ki met ankestyon sef poliyer, sistem kapitalist limem, ki par so natir pe menas lexistans sosyete imen osi byen ki planet antye.

Reziste kont lapenn kapital.

Lozman pu tu dimunn.

Chagos & Diego: Ferm baz, e fer netwayaz ekolozik!
Drwa de retur ek reparasyon pu tu Sagosyen!
Kas desizyon Park Maren su Lokipasyon Britanik!
Dekolonizasyon konplet! Re-inifikasyon Moris.
Nuvo Guvernman bizin tutswit met enn ka ICJ dan La Haye pu enn lopinyon lor suvrennte. Guvernman bizin exziz inspeksyon Nasyon Zini su nuvo Trete UN.

Internasyonalism:Pu enn linite klas travayer partu dan lemond kont klas ki pe met planet an-danze.