Galleries more

Videos more

Dictionary more

Deba lor nesesite pu enn lopozisyon extra parlmanter

20.04.2010

Deba lor nesesite pu enn lopozisyon extra parlmanter pandan kanpayn elektoral 2010.

LALIT pe gayn enn bon risponns dan nu kanpayn pu batir enn lopozisyon parlmanter lor baz nu program. Li kapav paret etonan a ki pwin ena lintere, dan enn lepok elektoral, pu enn program parey, me anmemtan, bizin rapel ki konsept enn lopozisyon extra parlmanter, li kitsoz ki ase etabli dan tradisyon politik Moris. Parti Travayis so bann "lane de glwar" kot dimunn rapel li kuma enn lidership politik enn muvman klas travayer for. Sa li ti avan lindepandans, kan mem pa ti ena enn Parlman dan enn Leta indepandan. E mem si li ti fer elir depite dan "Parlman" su reyn kolonyal, so lafors politik finn batir dan sa mobilizasyon demas politik ek sindikal apartir 1936. Leta Travayis elir depite ek form guvernman ansam avek PMSD Gaetan Duval apre lindepandans, so "zur deglwar" al termine.

Pu MMM osi, parey. So "lane labrez" ti dan lepok kot li ti ena apenn enn depite. (Dev Virasawmy ki eli lor banyer MMM dan parsyel Triolet-Pamplemousses an 1970, kit MMM ek form MMMSP). MMM so lafors ti lefet ki li ti lidership politik sa imans muvman klas travayer ki mobilize onivo politik ek sindikal osi. Tu dimunn dakor ki so "lane gloryez" kan MMM an alyans avek PSM Harish Boodhoo, gayn 60-0, savedir tu le 60 syez dan Parlman. Ek buku dimunn panse ki so "lane debrez" li ti mem avan sa, dan lepok avan 1976, kan li ti fer elir depite.

Deplizanpli dimunn pe reflesi lor lefet ki depi buku lane, nepli ena seki kapav apel enn "lopozisyon" dan Parlman, etan done ki tu bann parti dan parlman finn travay ansam dan plizyer guvernman konsekitif depi 1982. Deplizanpli dimunn pe truv limitasyon travay "sosyal", uswa kanpayn lor enn sel tem. Alor li enn moman propis pu amenn deba lor ki ete enn program, ek kimanyer lor baz sa program la amenn enn lalit pu enn alternativ politik.