Galleries more

Videos more

Dictionary more

Introdiksyon Rajni Lallah dan konferans depres Parti Lalit

16.04.2010

Introdiksyon Rajni Lallah, Konferans depres Parti Lalit, Mardi 13 Avril 2010

Nu swet labyenveni lapres. Sa konferans depres parti Lalit pe fer natirelman dan kontex kanpayn elektoral. Dan sa konferans depres ena prezans kamarad Lindsey Collen, kamarad Roland Boussac, kamarad Ram Seegobin, kamarad Alain Ah Vee ek kamarad Rada Kistnasamy. Nu pu explik inpe fason ki nu truv lanze sa eleksyon la ek so sinifikasyon politik de nu pwindepi. Nu pu osi prezant nu progam ki enn program ki ase partikilye dan sa kontex eleksyon la e pa ditu enn program tradisyonel. Kuma bann manb medya deza kone, dan lalit apre enn lasanble ki nu finn ena le 4 avril nu finn diskite longman, ek nu finn desid pu nu pa aliyn kandida dan sa eleksyon zeneral la, e sa prinsipalman pu de rezon kuma nu finn deza anonse.

Premyerman, nu truve ki ena formasyon 2 lalyans ki dan eleksyon, li vinn ase evidan ki swa enn, swa lot pu form lopozisyon u guvernman. Dan dernye 5 an nu finn truve ki sitan zot parey, vremem pa finn ena seki kapav apel enn lopozisyon. Nu pe truve mem apre eleksyon pu ena ankor mwins lopozisyon, etandone ki finn ena enn seri bann traktasyon lalyans ant MMM ek Ptr.
Dezyem rezon, seki nu truve ki ena tandans kumadir dat depi sa dernye 10 an sirtu, pu fer eleksyon vinn enn batay ant 2 lalyans dan lekel ena seki dimunn apel gran ek ti parti, kinn fer kumadir 2 blok, kan ena enn kanpayn elektoral tu seki apel ti parti, sirtu par medya, li marzinalize delibereman san get program politik e san get listwar politik bann parti. Alors kan nu get sann eleksyon-la, li pa premye fwa ki dan lalit nu finn desid pu pa aliyn kandida. Depi nu finn konstitye kuma enn parti 1982, finn ena eleksyon zeneral dan lekel nu finn met kandida, ek finn ena eleksyon zeneral kot nu pa finn aliyn kandida.

An 1983 par egzanp ek 1987 nu finn met kandida, an 1991 ek 1995 kan ti ena eleksyon zeneral parkont nu ti deside pu pa aliyn kandida. Dan lane 2000 ek 2005 kuma lapres pu rapel nu finn aliyn kandida. Pu nu sa desizyon pu aliyn kandida u pa, li depann sirtu lor lanze eleksyon la, li depann lor so sinifikasyon politik eleksyon la, e dan ki fason nu truv ki eleksyon pu pli itil dan konsolidasyon nu program politik ek mobilizasyon deryer nu progam politik. Alors, evidanman bann manb medya pu realize pu enn parti kuma nu, nu stratezi pu realizasyon nu progam politik, li pa repoz inikman lor partisipasyon dan enn eleksyon zeneral, li sertennman pa limite alefet lor sipa nu aliyn kandida u pa. Me malgre ki nu pa pe prezant kandida, nu pu sertennman aktif dan kanpayn elektoral, dayer nu kanpayn elektoral deza demare kuma bann manb dan medya kone, semenn dernyer nu ti kordinater enn manifestasyon lor kestyon Chagos kont 'Park Maren' su lokipasyon. Nu ti fer divan lanbasab britanik, ki ti ena lye dan kontex kanpayn elektoral, parski nu anvi sa kalite pwin la li lor azanda eleksyon.

Zordi li ase ironi, parski dan parti Lalit mem nu pa pe aliyn kandida, nu premye parti pu prezant enn program ek enn bilan 5 an. Nu premye parti ki anfet prezant enn bilan ek enn program. Nu ena lintansyon explik inpe plis lor sa e kimanyer nu pu servi sa program la ek ki nu bi kan nu pe prezant sa program la dan eleksyon.

Pu termine nu ti pu zis kontan dir ki sa program la li pu baz lor lekel nu pu aktif pandan kanpayn elektoral, ek osi apre, an preparasyon pu enn lopozisyon extra-parlmanter. Alors sa ti enn ti inpe introdiksyon, mo pu tutswit pas laparol a 2 kamarad dan parti Lalit, kamarad Ram Seegobin ki pu koz lor lanze sa eleksyon ek so sinifikasyon politik, fason nu truv li ek kamarad Alain Ah-vee ki pu prezant nu program ek pu explik kimanyer nu pu servi li ekzakteman.
Nu pas tutswit laparol kamarad Ram.[get lartik ki swiv diskur integral Ram Seegobin]