Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Lalit ek lanze eleksyon zeneral

13.04.2010

Yer dan enn Konferans de Pres, Lalit finn explik lor nu partisipasyon dan kanpayn elektoral e osi prezant nu progam dan kontex kanpayn elektoral pu eleksyon le 5 Me.

Rajni Lallah ki ti prezide finn explike ki Parti Lalit finn deside dan enn lasanble manb le 4 Avril pu pa aliyn kandida dan sa eleksyon la, prinsipalman pu de rezon. Ena formasyon de lalyans, apre eleksyon enn pu form guvernman, enn lot pu form lopozisyon, e dan dernye 5 an nu finn truve ki sitan zot parey ki pa finn ena enn lopozisyon. E apre eleksyon apre bann traktasyon MMM/Ptr, nu pu ena enn lopozisyon pli afebli ankor.

Rajni Lallah finn explik ki 2em rezon se tandans pu dernye 10 an pu fer eleksyon vinn ant de blok. Pandan kanpayn marzinalizasyon lafors politik ki pa dan sa de blok la. Tu seki pa dan sa de lalyans, la trete kuma ti-parti san get progam ek san get listwar. Pa premye fwa depi 1982 ki Lalit pa pe aliyn kandida dan enn eleksyon. An 1983 ek 1987 Lalit ti aliyn kandida, me an 1991 ek 1995 Lalit pa finn aliyn kandida e an 2000 ek 2005 nu finn aliyn kandida.

Rajni Lallah finn dir ki desizyon pu aliyn kandida depann lanze ek sinifikasyon politik eleksyon. Lalit gete dan ki fason li pli itil dan konsolidasyon nu program politik ek mobilizasyon deryer nu Program. Nu stratezi pu realizasyon sa program politik pa repoz lor partisip dan eleksyon zeneral. Rajni Lallah finn dir ki nu pu aktif dan kanpayn elektoral, e dayer anplin kanpayn semenn dernyer nu ti kordinater manif Chagos, kont proze guvernman britanik pu met enn park marin otur chagos. Zordi li enn ironi, kan nu premye parti ki pe prezant enn bilan ek enn program malgre ki nu pa pe aliyn kandida.

Ram Seegobin finn koz lor lanze sa eleksyon la e ki sa 2 lalyans reprezante. Li finn rakonte kimanyer seki nu pe truve resanble bann feyton; enn premye feyton avek bann traktasyon MMM/Ptr ek lot feyton ki ankor pe zwe lor eski Sithanen pu gayn tiket. Nu osi kapav atann problem alinteryer Travayis kan pu finaliz lalis kandida.

Ram Seegobin finn poz kestyon lor ki rol lopozisyon parlmanter dan dernye 5 an? Eski finn ena enn ubyin enn zis pu laform. Li evidan ki Ptr ek MMM ena mem politik, dayer zot ti an negosyasyon fek la. Nu ti ena enn lopozisyon ki ti lwayal ek lot la ti pe sey vinn lwayal.

Ram Seegobin finn dir ki lalyans MMM avek so kuler mov ek sinbol leker, onivo sinbolik ase difisil truv li kuma enn lalyans. Onivo politik, MMM so de partner Ashok Jugnauth ek Eric Guimbeau, reprezant plito de dimunn e pa ditu enn parti striktire. Lalyans MMM finn prezant so lalis kandida avek plis ki lamwatye nuvo, me sa finn fer diferans dan konteni diskur lalyans MMM. MMM pena enn program me prezant nu bann valer vag vag. MMM finn demar so kanpayn avek bandrol subutex, ubyin pa dakor ar manyer Navin Ramgoolam tret Sithanen, ondire zot problem sa. Ram seegobin finn dir ki lalyans MMM pa merit konfyans lamas dimunn me lot lalyans la merit konfyans lamas inpe mwins. Me tulede parey anterm bankrut dan lide.

Ram Seegobin finn koz lor Lalyans pu Lavenir ki li dir finn forme apartir rol anti-konstitisyonel Prezidan Aneerood Jugnauth finn ena. Lalit bann premye parti ki ti denons sa abi la atraver enn let adrese a Komisyon Elektoral. Apre sa Prezidan finn risposte kot li dir 'dimunn dir seki zot ule, mwa, mo pu fer seki mo ule',. Kandida MSM, Soodhun finn vinn konfirm rol Prezidan Repiblik dan formasyon sa lalyans Ble-Blan-Ruz. Kuler lalyans la fer nu rapel muvman retresesyonis, bann koloni franse. Ram Seegobin finn dir ki dan listwar Moris indepandan, pa finn ena enn lalyans osi instab osi represif ki Lalyans Ble-Blan-Ruz an 1983 ek 1987. Finn ena demisyon minis, expilsyon Sactam Boolell, represyon kont sindika, kont lapres, fer kosyon pu poz kandida vinn Rs10,000.

Ram Seegobin finn dir ki Lalyans Sosyal pe koz so bilan ekonomik, me ki bilan ekonomik?
Lalyans Sosyal finn aplik enn politik ekonomik ki finn fer travayer sarye fardo tu sa kriz ki finn ena; kriz sistemik dan lindistri sikriyer ek textil, kriz enerzi, kriz alimanter, kriz finansye e resesyon. Lalyans Sosyal finn inpoz depresyasyon 27% enn an, dimunn mizer ek travayer finn vinn pli mizer me ki finn fer gro otelye duble zot profi avek sif mirobolan. Lalyans finn ena osi enn politik kot finn detrir lanplwa atraver VRS ek Blue Print. 50,000 travayer dan sekter Lindistri Sikriyer inn vinn 5000 zordi. Zot finn pas 2 lalwa ERa ek ERi ki viz pu afebli Klas Travayer ek Sindika par rapor a patrona. Lalyans sosyal pe koz investiman etranzer FDI, me se plito investisman atraver IRS ki finn ena e sa ekivo a enn badri later dan Moris.

Ram Seegobin finn dir ki Lalyans Sosyal responsab pu destriksyon later agrikol, ek blok akse a laplaz. Zot finn promet reform elektoral avek lanons tab rond, me tusala finn disparet san ki finn eliminn sistem Besluzer kominal.
Fas a kriz sosyal ki dekul depi kriz ekonomik Navin Ramgoolam propoz, lapenn kapital, solisyon se kas liku e li rezwenn par Pravind Jugnauth enn lot kaser liku. Sa byin trakasan.

Ram Seegobin finn dir ki Lalit pa pe aliyn kandida akoz premyerman ena enn sistem ki ankuraz bipolarizasyon ant de blok elektoral. Ena enn sistem kot koronp elektora, lor baz promes pu travay, permi, ek dezyeman se akoz polarizasyon kominal ki byin trakasan kan nu truv bann insidan ki pe arrive dan sa kanpayn la avek bann deklarasyon bann dirizan lorganizasyon kominalo-relizyez.

Lalit pa pe aliyn kandida akoz osi anzeneral marzinalizasyon tu lafors ki pa dan sa de blok sufer. Medya osi responsab pu met tu parti ki pa dan sa de blok la dan mem panye. Ram Seegobin finn dir ki etan done lopozisyon nepli fer dan parlman, initil nu kontinye gard sa ilizyon ki lopozisyon parlmanter pu fer enn diferans pu Klas Travayer ek dimunn mizer. Nu truv li kont prodiktif pu devlopman nu parti, pu partisip dan san sa kanpayn la Ram Seegobin finn dir ki nu plito viz pu batir lopozisyon andeor parlman, lor baz enn program.

Alain Ah-Vee finn koz lor program Lalit. Li finn dir ki okenn parti pankor mem prezant enn program, zot pa interese ar enn deba lide. Program Lalit finn devlope dan Lalit dan enn fason kolektif avek kudme brans ek militan lalit .

Alain Ah-Vee finn dir ki sa program la repoz lor mobilizasyon konstan dan direksyon, sanz rapor defors anfaver Klas Travayer.

Sa program la reprezant bann demand tranzisyonel kot klas travayer pare pu mobilize ek sutenir.

Bann lax prinsipal Program Lalit pu Eleksyon 2010.

Program pu enn Lekonomi Alternativ kot met lanfaz lor kreasyon lanplwa ek reform agrer. Lalit avek lezot lorganizasyon finn adopte sart pu sekirite alimanter kot popoz solisyon konbat kriz alimanter . Lalit osi anfaver servi lenerzi renuvlab.

Mobilizasyon kont ERa ek ERi, 2 lalwa anti travayer ek anti sindikal. Lalit anfaver sekirite danplwa e kont privatizasyon.

Reform elektoral kot eliminn Bluzer kominal dan kad reform elektoral. Remet puvwar dan lame lepep, atraver revokasyon depite par petisyon elektoral.

Ena nesesite pu mobilize e devlop dimansyon internasyonal lalit ki pe amene isi. Kuma lor kestyon Chagos.

Liberasyon Fam, anfaver drwa fam. Sutenir demand pu legalizasyon lavortman.

Lalit anfaver itilizasyon lang maternel dan sistem ledikasyon ek sistem kota pu laburs, pu kontre sistem konpetisyon.

Kreol ek Bhojpuri bizin servi kuma medyom dan parlman, dan minisipalite ek distrik kawnsil.

Lalit anfaver enn politik rasyonel pu problem adiksyon. Lalit finn siyn enn sart avek plizir lorganizasyon dan Moris pu ki bann adik gayn bon tretman.

Lalit kont Britalite polisyer ek tortir, kot nu finn adopte travay lasosyasyon Justice.

Lalit pu milite kont retablisman penn demor kuma solisyon pu konbat problem sosyal.