Galleries more

Videos more

Dictionary more

Partisipasyon LALIT dan Eleksyon 2010

05.04.2010


Lasanble manb LALIT finn zwenn dimans 4 Avril pu pas anrevi sityasyon politik apre ki Navin Ramgoolam finn anons disolisyon Parlman, dat eleksyon finn fikse pu le 5 Me, ek Nomination Day, le 17 Avril. Dan Lasanble, nu finn diskite longman lor nu form partisipasyon dan eleksyon. Nu finn pran desizyon pu pa aliyn kandida dan eleksyon 2010 prinsipalman pu 2 rezon:

1. Etan done konfigirasyon sa 2 lalyans ki finn forme, li evidan ki enn lalyans ladan pu form guvernman ek lot la pu form lopozisyon Parlmanter. Lexperyans dernye 5 an montre ki dan Parlman, pa finn ena seki kapav apel enn lopozisyon. Sirtu, etan done traktasyon ki fek ena pu lalyans, nu kapav atann ki pu ena ankor mwins lopozisyon dan Parlman.

2. Manyer ki medya anzeneral marzinaliz tu seki zot konsider kuma "ti-parti" dan kanpayn elektoral san pran an konsiderasyon program politik.

Malgre ki nu pa pu met kandida dan eleksyon 2010, nu pu aktif politikman pandan kanpayn.Nu bi se pu amenn kanpayn pu batir enn lopozisyon andeor Parlman lor baz enn program ki nu pe finalize asterla.

Sa program-la kontenir bann pwin santral kuma;

- Nesesite enn politik ekonomik alternativ avek enn diversifikasyon agrikol ek devlopman agro-indistri lor gran lesel ki pu kree anplwa par milye.
-Pu enn politik anfaver devlop lenerzi renuvlab.
-Kont lalwa anti-travayer kuma Employment Relations Act ek Employment Rights Act.
-Pu enn reform elekoral ki garanti eliminasyon sistem bestluzer kominal.
-Lalit pu dekolonizasyon Chagos.

Dayer, zis kan kanpayn elektoral pe demare sa merkredi la, LALIT pe organiz Manifestasyon kont proze guvernman britanik pu amenaz "Park Marin" otur Chagos ek Diego avek bi pu kontiyn okipasyon ilegal.