Galleries more

Videos more

Dictionary more

Konferans de Pres pu lans Program LALIT pu Liberasyon Fam

06.11.2003

Zedi 6 Novam Rajni Lallah ti lans enn nuvo Program dan seri LALIT, sann la la lor Liberasyon Fam. Li ti dir program-la kontenir revandikasyon imedyat ek osi demand ki viz enn sanzman zeneral dan sosyete. Kuma lexanp, li finn dir ki Leta aktyelman rekonet enn form "lafami" yerarsik, avek enn "sef de fami" ki dominn lezot manb fami, tandi ki dan LALIT nu truv lafami kuma enn regrupman otur enn fwaye. Fwaye li okipe, dan laplipar fami, par fam.

Rajni Lallah finn azute ki fam zordi pe sibir konsekans globalizasyon kapitalist, anterm fermtir lizinn Zonn Frans, anterm menas privatizasyon tu servis sosyal ki finn aki kuma "drwa".


Rajni Lallah finn dir Program Lalit reprezant plis ki enn lalist demand pu drwa, ubyen mem pu egalite, setadir li osi reprezant enn rekonesans kontribisyon fam dan sosyete deza pu tu kalite travay ek luvraz (suvan non-peye) ki li fer. "Program Lalit," li dir, "li enn program pu liberasyon fam."

Dan so introdiksyon, Lindsey Collen, ki ti pe preside, finn dir ki Program LALIT pe sorti apre 4-5 mwa travay dan diferan Brans Lalit e dan Komisyon Fam Lalit. Li reprezant enn larises lide, ki finn devlope pandan plis ki 20 an lalit. E li pe sorti dan enn lepok kot buku progre ki fam finn fer asterla su menas. Par exanp, li finn dir, nuvo Premye Minis pe kareman anons re-introdiksyon Muslim Personal Law. Sa kalite lalwa reprezant enn problem grav pu fam, parski li enn rekil depi progre ki finn fer atraver "sekilarizasyon" lalwa. Li osi enn menas pu sak fam Moris, parski nu enn pei kot tu fam lib pu marye zom de zot swa, e kan zot finn marye, zot gayn drwa divorse, alor zot kapav re-marye. Kan pe marye se suvan bo-paran pli ris ek pli pwisan ki dikte rezim maryaz.

Osi prezan ti ena Dany Marie, Alain Ah-Vee ek Ram Seegobin, lezot manb parti.
Program LALIT lor LIBERASYON FAM li avann a Rs 5.00. (Pu repons a kestyon lor lezot size aktyalite, get lartik lor Websayt LALIT lor liberasyon Cehl Meeah, ek lot lartik lor dezisteman kandida MSM-MMM dan Parsyel No 7.)