Galleries more

Videos more

Dictionary more

Bilan 5 an Travay Politik LALIT

09.02.2010

Anba ena enn rezime enn Diskur Lindsey Collen divan enn lasanble manb LALIT, Samdi 31 Zanvye 2010. Li enn "bilan" nu travay politik pu 5 an. Parey kuma Parti Travayis pu prezant so bilan (li finn fer tel tel proze), e malgre ki MMM ek MSM pa pu prezant okenn de bilan, LALIT ena so bilan. Nu enn parti, Lindsey Collen finn dir, ki ena travay politik konstan, ek konsistan, pandan tu letan ant 2 eleksyon. Li inportan nu ena enn lide ki exakteman nu finn fer ant 2 eleksyon, kan nu pe al ver pran desizyon lor natir nu partisipasyn dan prosenn Eleksyon Zeneral. An partikilye, eski nu pu aliyn kandida ubyen non.

Li ti kumanse avek 2 explikasyon avek desen. Premye ti lor ki ete enn "upturn" ek enn "downturn" dan listwar, dan analiz Marxis. Manb finn dakor pu definir li an Kreol kuma enn lepok "mobilizasyon avek lespwar dan lavenir" ek enn lepok "demobilizasyon ek deprim" dan klas travayer. Dezyem desen ti montre striktir parti, e manyer ki bann brans kuma pumon enn parti, tandi ki so Komite Santral li tultan dan enn prosesis santraliz Program parti.

Ala, an gran liyn, seki Lindsey Collen ti dir:


Avan eleksyon 2005, tu dimunn ti sir, ziska dernye ler, ki lefet ki MMM ek MSM inn reysi res ansam ziska eleksyon finn large, e alor li ti pu "2 kont 1", MMM-MSM pu obligatwarman ranport laviktwar kont Travayis.

Me, zis avan eleksyon Parti Travayis finn fer 2 zafer ki finn permet li gayn enn viktwar plis ki 2/3 syez. Enn, li pa tro konsern nu pur lemoman: li finn ramas 5 tipti parti ar li. E de, seki interes nu, se li finn kolmat enn program pu eleksyon, baze anparti lor travay politik ki LALIT ti'nn fer dan 5 an avan eleksyon zeneral. An okirans li finn promet remet eleksyon vilaz (enn kanpayn LALIT e LALIT tusel), li ti promet remet pansyon vyeyes iniversel (kanpayn LALIT ek muvman sindikal), transpor gratis pansyoner ek zanfan lekol (LALIT ti'nn met delavan enn propozisyon pu transpor gratis pu tu dimunn, kot servi larzan traveling), e li ti promet kas lyen diplomatik ar Israel (program ek aksyon LALIT).

Anfet, sa Guvernman Lalyans Sosyal finn aplik premye de mezir ek parsyelman dezyem de mezir. Me, sa li pa nu program, pu zis aplik mezir enn-par-enn. Nu program enn "tu". E nu pe mansyonn manyer lezot parti pran nu bann mezir pu enn rezon spesifik: li pruve ki LALIT ena enn serten lafors politik, mem si nu pena neseserman kapasite tradir li an vot pu numem.

E zordi, 5 an plitar, kan ena traktasyon ant MMM ek PT pu zot sey tripot enn lalyans pre-elektoral, zot pe fini kumans servi lezot aksyon LALIT baze lor program LALIT: Diego Garcia ek langaz Kreol. Lafors politik nu aksyon vedir zot bizin sumet a enn nuvo realite kot enn sutyen popiler pu nu program ek aksyon, alor zot repran nu pwen de-lit e defigir li enpe, pu rakomod enn laparans enn program. Sa osi, li pa resanble nu program, kot tu bann pwen form enn tu ki pe al ver enn sosyete sosyalist.

Alor, LALIT, mem nu elektoralman feb, nu ena lafors politik. Purtan, zordi klas travayer relativman feb, e nu enn parti ki reprezant klas travayer. Nu bizin atann ki nu pa kapav pli for ki klas ki nu reprezante. Nu dan enn "downturn" , setadir enn lepok demobilizasyon ek deprim dan klas travayer. Sa li evidan, e personn pa niye li. Sirtu onivo Moris, me onivo mondyal osi - avek enn-de exepsyon kuma dan Lamerik Latinn. Natirelman, sa li pa enn realite fix, e li pu sanze. Kan li sanze, li kapav sanze byen vit. Antretan nu bi se pu afekte balans de fors deklas, par exanp, par fors lezot parti, mem zot pro-burzwa, adopte serten mezir anfaver klas travayer.

Sa vedir, ki li "upturn" ki li "downturn", LALIT, antan ki parti, li ena so linportans, me nu stratezi li pu natirelman diferan dan diferan moman. La, nu pe tultan veye pu sorti lor defansiv, vinn lor kont-atak. E antretan, nu konsolid ek transmet nu program. Nu azir lor isyu aktyel, me avek enn lyen konsyan ar enn lavenir sosyalist.

Zordi, mem nu dan enn "downturn" , dan mem moman sistem kapitalis internasyonal fini kumans rant dan enn seri kriz extreman grav. Petet mortel. Kriz sistemik Moris, kriz petrol, kriz lenerzi, kriz alimanter, kriz finansye, kriz ekonomik, kriz ekolozik, sakenn pe swiv dan enn rit efrene dan dernye 5 an.

LALIT finn alavangard dan sa dernye 5 an dan disern bann kriz aktyel amezir zot finn deferle. Zordi Sistem finansye internasyonal tuzur an-lanbo. Li dan ICU. Lekonomi dan buku pei lor ralanti. Somaz finn vinn byen ot. Surs petrol pe al ver ariv so limit. Li pu fini. Nu sivilizasyon sirdepandan lor li. Anmemtan, nu dan rebor enn posib akselerasyon exponansyel dezord klimatik, anparti akoz sa sirdepandans lor petrol poliyan, e sa dezord klimatik la pu asontur antrenn bulversman sosyal ek lager dan enn form ek lor enn lesel ki zame lemond pa finn truve avan.

Buku parti degos ubyen ki dir zot "degos" - dan Moris ek partu dan lemond - pa reysi sirviv sa long "downturn" dan lekel nu finn ete la. Lalit Travayer Serge Rayapoulle finn fonn. Lel Gos Jack Bizlall finn disparet. MMMSP Dev Virahsawmy finn mor. OMT-FNAS Dev Ramano ek FMP Jack Bizlall finn fonn dan PMT, ki finn plitar asontur zis evapore sanki personn ni explike ni remarke. Nuvo Lizur Jocelyne Minerve parey.

LALIT, kifer li sirviv, kan otan parti pa reysi?
1. Parski LALIT (a lepok apel Lalit de Klas) nu ti lidership pli gran lagrev dan listwar Moris. Li pa ti zis enn lagrev, me li ti enn muvman degrev, pran depi Ut 79 ziska Septam 80. Klas travayer finn rantre dan enn fason otonom ek konsyan, su lidership Lalit de Klas. Akoz sa ki LALIT tuzur existe.
2. Parski nu ena enn Program Politik kler. Nu pena zis enn saple bann "valer" vag kuma MMM ek Parti Travayis ena, me enn program konkre. Nu pena zis enn "lalis komisyon", me enn program baze lor analiz, bann demand tranzisyonel, ek enn stratezi pu gayn sutyen pu sa bann demand la dan prosesis lalit pu sosyalism.
3. Parski, e se sa ki konsern nu dan sa diskur zordi la, nu ena enn nomb minimem kad parti. E sa li kiksoz, kuma nu program, ki li dan nu lame. Nu kapav ziska enn serten pwen determinn sa. Alor, dan enn gran mezir, kan mo pe fer bilan LALIT, mo pe rann omaz a sirvi ek vitalite nu bann kad parti an tan ki militan individyel, antan ki individi - buku prezan isi - ki telman kering, telman briyan, vizyoner, aktif, kreatif, zenere, kuraze, ki pandan enn "downturn", zot kan-mem gard sa bann tre ki buku revolisyoner devlope dan enn "upturn" e sirtu pandan enn revolisyon: sa grander despri, sa lamur pu limanite, sa tupe, enn serten fezer, enn lindepandans despri, enn onete, enn pasyans revolisyoner. E anmemtan nu kone ki "bon li bon, me bon ziska bet napa bon" kuma gran dimunn ti pe dir.

Ki ete enn kad parti?
Kikenn ki:
-Li sezi program parti (so analiz deklas, so demand tranzisyonel, e li ena volonte ek kapasite promuvwar li).
-Spesifikman lor baz program parti, lor baz lalit pu sosyalism, li kapav rekrit dimunn dan parti.
-Li konn listwar nu kuran politik (kuran LALIT - dan Moris, e dan lemond) e seki fer nu diferan depi kuran Stalinist, popilist, oportinis, Bonapartis, reformis, iltra-gosis, anarsis.
-Li lwayal a so parti, ki inplike ki li kapav tini latet kont adverser (ubyen kot li gayn difikilte, li konn rod sekur ar kamarad, aprann tini latet).
-Li konn fer travay ar lamas dimunn alabaz (li pa arogan, blefer, kuyoner). Li ena enn lide ki kote travayer ete, kot lamas dimunn ete anterm ki zafer zot konsyan zordi-zur.

Tusala, nu pe met okler, pu ed nu kan nu pe gete ki nu pu fer pu Eleksyon Zeneral ki deryer laport.

Ki nu fer dan Eleksyon Zeneral ki pe koste?
LALIT ti premye pu larg analiz dan lapres kumansman 2010 (dan nu Lasanble Manb lafen lane dernye, lor nu web Zanvye, repran danLe Mauricien an Zanvye). Esansyelman, eleksyon kapav:

- Enn lalit a-3 (Lalyans Sosyal v. MMM-UN-Guimbeau v. MSM)
- Lalyans Sosyal ek MSM v. MMM-UN-Guimbeau
- PT + MMM v. MSM + seki ezekte depi Lalyans Sosyal pu reysi fer lalyans PT-MMM.

Plis, ena enn byen tipti sans ki tu vinn ansam dan enn "Sali Nasyonal".

LALIT pu definitivman partisip dan kanpayn elektoral. Me, kestyon se eski nu pu aliyn kandida? Sak eleksyon ki pwente, nu gete, ka par ka (parski li enn kestyon taktik, pa enn kestyon stratezik pu nu - samem nu dir nu pa elektoralist; eleksyon li enn parmi nu aksyon politik):

1982: Pa aliyn nu kandida, dir vot MMM-PSM san ilizyon e lor enn lalist 10 pwen dan zot program.
1983: Poz kandida kont Ble-Blan-Ruz ek kont MMM.
1987: Poz kandida kont Ble-Blan-Ruz ek kont MMM.
1991: Pa aliyn kandida. Dir vot MMM-MSM lor baz enn sel pwen: Amenn dekolonizasyon, setadir Repiblik.
1995: Pa aliyn kandida. Dir bilten blan. Tro kominal: Ble-Blan-Ruz v. MMM apre bel lager lor langaz oryantal ek lekol katolik.
2000: Poz kandida kont MMM-MSM (Medpoint) ek kont PT-PMSD.
2005: Poz kandida kont Lalyans Sosyal ek Lalyans MMM-MSM.
2010: ??

Eleksyon Parsyel dan Nimero 8 exakteman enn an desela, ti expoz dezenerasyon total sistem eleksyon Moris, ek so purisman avanse. 2 prinsipal parti politik pa ti mem aliyn kandida. Me, lapres ek sa 2 prinsipal parti la finn reysi redwir enn eleksyon parsyel a enn lager "tonton-neve", kot Travayis sutenir neve, MMM tonton. Sa enn sinbol koripsyon sistem elektoral Moris.

-Lobi kapitalist koronp elektora.
-Sistem Best Loser koronp sistem elektoral kominalman; pankor gayn reform elektoral pu kapav tir li.
-Finn gayn bann Lalyans buku buku parti ansam, ki rann First Past the Post pli ezemonik. Dan 2005 Lalyans Sosyal ti gayne ek PT, PMXD, Parti Dulloo, parti Baichoo, FTS, MR: 6 parti antu ki finn ranporte kont 3 parti ase gran: MMM-MSM-PMSD.
-Lapres, e asterla Radyo Prive pli pir, finn ariv met li kuma sef dorkes politik elektoral, enn zafer ki pli fasil arive dan enn down-turn. (Travayer pa ase for pu exziz so azanda).
-Depi PMSD servi POP-FMI ek MMM servi OMT-FNAS ek federasyon sindikal pu frod tan-dantenn, finn gayn enn seri parti ki rul pu pa-kone-kisannla, fer bufon dan Program TV.

Pandan sa prosesis pran desizyon lor natir nu partisipasyon dan Eleksyon Zeneral, setadir eski nu pu met kandida ubyen pa met kandida, anu get nu bilan 5 an. Pandan sa 5 an la, ki travay politik nu finn akonplir?

1. Kanpayn LALIT Lekonomi Alternativ
Kanpayn pu enn lekonomi alternativ li finn santral dan nu travay politik. Li ti tem santral nu kanpayn elektoral 2005, akoz nu ti kone li size pli inportan pu klas travayer. Nu ti met kriz sistemik o-sant nu travay politik. E nu finn kontinye sa kanpayn pandan 5 an, e li finn ena lefe. Guvernman ek tablisman finn omwen kumans koz buku lor nesesite diversifikasyon agrikol ek agro-indistriyel, e tablisman finn fer enn serten degre diversifikasyon.

LALIT finn anfet baz sa dernye 5-6 an so travay politik lor analiz ek azir kont bann "KRIZ" ki pe vinn andemik dan sa lepok sistem kapitalist. E nu finn e pe propoz anmemtan enn lekonomi alternativ - anterm ki bizin prodir, ki kalite anplwa bizin ena, ki sistem bizin ena pu pran desizyon. Se sa ki nu vize par veritab demokratizasyon lekonomi (pa seki PT pe ofer!)
Ala bann kriz nu finn analize, e amenn nu program azur amezir zot finn deferle:
i Kriz striktirel Morisyen (kriz sistemik), fermtir lanplwa anmemtan dan lindistri sikriyer ek zonn frans: Nu aksyon ti inklir: reynion, miting, kree enn fim, fer fim sho, tir liv, distribiye trak, partisip dan kanpayn elektoral, fer 2 kanpayn lafis - kot sirtu 2yem ti ena 4 slogan tranzisyonel extra bon, aksyon kot Minis Finans, program radyo, lartik lagazet, lartik lor websayt, enn seri forom. Landrwa kot LALIT finn fer evennman piblik inklir: La Brasserie, Surinam, Rosehill, St. Pierre, Richelieu, Riviere Noire, Port Louis, Cite Atlee, Grande Riviere Nord Ouest, Grande Riviere Sud Est, Malherbes, Camp Cavale, Forest-Side, Cassis, Rose-Belle, Suyak, Mon Dezer Mon Trezor, Bambous. Dan ti-lib, vilej horl, lakaz dimunn, ek anba pye. Nu finn fer miting piblik ek lafis ek oparler, depi Bambous ziska Cite Attlee, Stanley, Rose-Hill ziska St. Hubert, Port Louis ziska Dagotiere.
ii Kriz petrol: stok anba later ek anba lamer pe al ver epwizman: Program LALIT lor lenerzi, li liye ek nu program pu enn Lekonomi Alternativ.
iii Kriz alimanter: Nu finn amors enn travay ansam avek enn seri lezot lorganizasyon e finn met dibut enn FRON KOMEN SEKIRITE ALMIMANTER - ena so Sart, ki la, pu nu kontiyn travay amezir kriz alimanter aprofondi.
iv Kriz finansye: Afekte IRS, turism, ofsor. Nu finn fer enn seri 3-4 reynion, sesyon politik program.
v Kriz ekonomik mondyal - rezyon rezyonal.
vi Kriz ekolozik: sanzman klima: gradyel lerla exponansyel.

Lezot lorganizasyon finn invit nu pu koz lor la, ubyen finn rant dan kanpayn. Sirtu MLF finn fer enn seri reynion uver pu fam ki finn tus fam individi andeor MLF osi byen ki dan Asosyasyon Fam - lor kestyon kriz ekonomik. E bann sindika ek federasyon finn invit nu manb pran laparol lor kriz, osi.
Nu ti osi ena enn reynion lor "kriz alimanter ek Rodrig" avek grup zenn depi Rodrig, 2008
Nu finn tir plizir dokiman: "12 Mezir pu Lepep", "Prezize ek Disik" (2006), Depresyasyon Rupi: Kisannla Responsab? Ki bizin fer (2006). E nu komanter lor Bidze ti tuzur sitye dan realite sa bann kriz an-seri, ki pu kontiyn tape.

Ram Seegobin ti ena plizir program Radio kot finn par exanp challennj Garrioch lor lekonomi.

Rajni Lallah ek Cindy Clelie ti al Sid Afrik lor nom LALIT pu partisip dan enn konferans lor "Lekonomi alternativ" dan Sid Afrik. Zot finn truve ki dan Sid Afrik ena enn mank politizasyon sa konsep la. Zot plito truv li kuma selman "muvman koperativ", pa kuma enn program politik anmemtan.

LALIT finn osi analize e propaz enn konpreansyon laspe sosya l kriz aktyel, seki deklanse par kriz ekonomik me ki al partu, kraz tu klwazon dan nu lavi ant travay ek lakaz, piblik ek prive. Lekonomi ena lefe direk: Pa zis ena ogmantasyon reyel dan somaz, ena osi nivo de vi pe bese pu travayer. Lor la ena insekirite dan travay, me plis ki tu, ena sa "realizasyon" ki pena sime sorti dan zot latet individyel - e zot pena, ziska ler, lot vizyon apar solisyon individyel. Alor, kriz sosyal pran tu kalite form.

-Ena enn kalite konfli ki provok vyolans gratwit ek krim dan lafamiy, ant vwazin, dan bann konpetisyon sexyel an triyang.
-Dimunn finn perdi respe pu ansyen moralite baze lor feodalism, kapitalism ek relizyon, sanki enn nuvo moralite baze plis lor larezon finn reysi pran nesans.
-Ena enn to swisid byen ot.
-Ena gembling efrene
-Ena landetman masif
-Ena emigrasyon panik.
E sakenn sa bann sinptom la ena tandans anpir lezot sinptom.

Alor, pu konklir sa pwen la, LALIT finn furni enn ankadreman pu so manb konpran enn seri kriz ekonomik, e so lefe dinamik lor kriz sosyal, e bann manb finn kapav propaz sa konpreansyon la.

-Nu finn konpran "demand tranzisyonel", kan nu finn met 4 demand lor enn lafis (apre buku refleksyon ek diskisyon): Bizin servi Larzan Lerop pu Kree Anplwa, pa detrwir anplwa! Treyning plis Alokasyon Somaz! Deviz bizin return ar Labank Santral pu DIMINYE DEVALYASYON RUPI! Pu sak Laburer VRS, LATER AGRIKOL LOR BAY!
-Nu demand finn rant dan enn Sart lor Sekirite Alimanter, ki enn larises pu lalit dan lavenir.
-Nu kanpayn finn mem kumans ena lefe lor politik Guvernman, e lor tablisman.
-Sikse nu kanpayn lafis "Bizin Plant Manze lor Later Talisman". (Sa finn malerezman petet akseler represyon orib ki Minister Turism finn amene kont tu lafis dan pei.)

2. Onivo Internasyonalism
Swit a enn desizyon Seminar, nu finn pran an-men nu "internasyonalism", dan sa lepok kriz internasyonal. Nu bi se pu donn nu internasyonalism enn konteni politik, e pu fer li form parti nu travay kotidyen. Li nepli enn "add-on". An partikilye, nu finn reser nu lyen avek Revolutionary Socialist Party dan Lostrali, e apre zot kasir avek Democratic Socialist Party. Nu finn reser nu lyen avek 4em Internationale, kot nu finn resevwar Leon Cremieux pu pran laparol dan nu Kongre Internasyonal 2009 e kot 2 nu manb pe partisip dan 16yem Kongre dan Ostend,Belzik. Nu finn integre travay Diego, No Bases.

An paralel, nu finn resevwar kuma orater dan nu bann kongre parti LALIT e kuma viziter ek orater:

-Neville Alexander, depi Sid Afrik (ti pran laparol lor sosyalism lepok kriz ekonomik)
-Nadja Rakowitz depi Lalmayn (Nadya ti koz lor lekol Marxist dan lekel li ete)
-Oupa Lehulere depi Sid Afrik (ti pran laparol lor rol parti politik dan enn lepok kriz)
-Sam Wainwright depi DSP lor listwar deklas dan Lostrali.
-Mike Cole, teoretisyen pedagog Marxism, lor seki profeser kapav fer an-atandan revolisyon.
-Ellora Devononcourt, depi Harvard, ki ti pe etidye fam dan politik.
-Grace Goldfarb ek Asher Woodward, ki ti fer fim lor Lekonomi Alternativ pu nu.

Manb ki finn partisip dan aksyon lot pei dan kad internasyonalism:
-Ram Seegobin ti invite Asia Pacific International Solidarity Conference, 2005 kot, ant ot, li finn koz lor baz militer Diego Garcia.
-Ally Hosenbokus ti al enn Kongre MARON, 2006 lor non LALIT.
-Rajni Lallah ti invite dan enn Radical Left Network dan Sid Afrik lor size Rosa Luxembourg dan Cape Town.
-Momem, Lindsey Collen, ti al dan enn Seminar Internasyonal lor Lager dan Johannesburg, kot li ti koz lor Diego Garcia e linportans pu sitye lalit pu ferm baz dan enn lalit politik permanan.
-Ram Seegobin ti ekrir enn lartik dan LINKS, revi DSP Ostrali, lor nu kanpayn pu enn lekonomi alternativ.
- Nu ti pran desizyon inportan kot LALIT finn deleg 2 manb dan Premye Kongre RSP. Laba, ant ot, Cindy Clelie ek momem, finn aprann kimanyer zot truv ek definir enn militan Parti, e osi kimanyer zot azir pu ki zot kapav rekrite dan enn lepok "downturn". Tu sa finn partaze dan enn "Report Back".
-NO Bases, LALIT ti enn parmi bann organizater Konferans dan Quito, Ecuador. 2007, ek mo ti prezan laba, ek dan manifestasyon ki finn reysi ferm baz US dan Manta, Ecuador.
-Ragini Kistnasamy, partisip ek pran laparol dan manifestasyon anti-baz militer Okinawa ek Tokyo, Zapon
-Rajni Lallah 2008, partisip dan Konferans lor Kriz Ekonomik, organize par enn lorganizasyon apel "Materyalism Dyalektik", Lond.
-Rankont Rajni Lallah avek Alex Callinicos, SWP, UK 2008.
-Ragini Kistnasamy, dan aksyon kot Check-Point dan Palestinn 2007, ek lerla partisip dan Gaza Freedom March, 2009-2010, e dan 6 manifestasyon diferan dan Kayro.
Jewai Yves, ti al rankontre kamarad depi NPAR, Lareynion. 2009
-Alain Ah-Vee, partisip dan Konferans War Resisters International, Ahmedabad, 2010, kot bann diferan kuran anti-lager finn konverze.

Kan apropriye, LALIT finn pran plizir linisyativ pu aksyon ansam ek ansyen Prezidan Repiblik, Cassam Uteem, sirtu kont agresyon Izrael.
LALIT lans boykot kont marsandiz Izarelyen, sirtu JAFFA. Lanse par enn let a importater Jaffa dan Mmoris.
LALIT organiz Sware Palestinn, 2005: Caged Bird Sings
LALIT organiz Palestine, Rose-Hill, 2006: "The Second Uprising",
LALIT organiz Sware Palestinn, 2009: Fim + Kozri lor liv Normal Finkelstein, analiz lor Izrael.
LALIT ek Cassam Uteem ko-organiz Veye Minisipalite Porlwi kont Bombardman Liban, 2006
LALIT partisipe dan manifestasyon kont bombardman Gaza, 2009
Manb LALIT, Kisna al Palestinn, 2007 (pu dezyem fwa)
Manb LALIT, Kisna al Zapon, pran laparol dan manifestasyon lari kont baz.
Manb LALIT, Kisna al Lezip pu Gaza Freedom March, partisip dan buku manifestasyon laba 2010
LALIT lans petisyon pu ferm baz Diego Garcia.

Lartik depi manb LALIT dan piblikasyon internasyonal:
LINKS, Ostrali, 2006, lartik lor Lekonomi Alternativ, par Ram Seegobin.
Red Pepper, UK 2008, lartik lor Diego Garcia par Lindsey
Bertrand Russel Foundation's monthly booklet, The Spokesman on Diego Garcia. 2007
Electronic Magazine, Pambazuka dan Sid Afrik lor Lekonomi Alternativ, 2006, par Alain Ah-Vee, Ram ek Lindsey lor "kanpayn LALIT pu enn lekonomi alternativ".
Buku viziter websayt LALIT, enn parti ladan, depi lexteryer.
Prosesis re-etablir lyen internasyonal pros finn kumanse dan dernye enn an.

3. Diego Garcia, ek NO BASES
Dan so sazes, LALIT finn met buku lanfaz depi 34 an lor lalit pu ferm baz, pu retrosesyon e pu reparasyon. La, Diego finn vinn santral pu tu dimunn. Nu finn kapav diyl avek lefet ki Leta Britanik finn devans nu "Peace Flotilla " ki nu ti pe planifye ansam ek No Bases, kan li ti limem afret enn bato pu amenn Chagosyen laba. Nu finn kapav kontiyn LALIT, mem kan Chagosyen pe deplizanpli al res Gran Bretayn.
LALIT finn fer enn travay politik konstan lor Diego Garcia. Nu finn fer analiz ek bann epdeyt, sak lane. E nu finn pran plizir linisyativ dan dernye 5 an: sirtu lor kestyon met enn ka pu enn Lopinyon divan Lakur Internasyonal La Haye.
LALIT ti mem gayn plizir mansyon dan Zizman Privy Council, Lakur Siprem an Angleter, dan lapel Olivier Bancoult.
Nu ti ena enn rankont ek oter liv lor Diego, David Vine.
Nu ti vreman enn parmi 5 organizasyon onivo mondyal ki finn met dibut Konferans Internasyonal NO BASES dan Quito, Ecuador, ansam ek Walden Bello, American Friends Peace Service, Ecuador Front against the Base, and Wilbert depi enn Institi dan Laoland.
2005, Lans petisyon LALIT pu ferm baz Diego
Nu ti donn kudme pu fim John Pilger
Nu ti donn kudme lekip Paedar King pu fim TV Lairland.
Nu pe fer enn lapel internasyonal, siyne par enn seri lorganizasyon dan lemond, pu Guvernman Moris al Nasyon Zini pu dimann enn Inspeksyon su nuvo Trete Pelindaba lor Diego Garcia.

4. Lalit pu Legalizasyon Lavortman, e Lalit Fam an zeneral
LALIT koni kuma parti ki anfaver liberasyon fam. Nu koni akoz nu ena buku manb fam aktiv. Nu ule liber plis lafors depi so lasenn pu ki ena plis dimunn pu donn kudme dan lalit pu sanzman, e nu ede pu fer sa atraver emansipasyon fam.
2005: Seminar 3 Zur Komisyon Fam LALIT.
2006: LALIT sutenir MLF so demann pu Rape Crisis Unit, enn demand ki ti anfet mazine dabor par enn manb LALIT. E li enn demand zis. Lezot parti parfwa sutenir demand pu "rekrit plis polisye fam". Me, nu dan LALIT, nu ule mwens represyon, mwens polisye, e apre sosyete deklas, okenn polisye.
2007, LALIT depoze lor Sexual Offenses Act divan Select Committee, kot nu kritik ogmantasyon represyon kuma sel solisyon ki Leta ena, e kot nu pran pozisyon anfaver dekriminaliz omosexyalite, dekriminaliz lavortman, pu ki imen kapav santi li lib depi Leta.
2009 enn lane lalit pu legalizasyon lavortman, kot LALIT antan ki parti, finn pran pozisyon apre lamor zurnalist Marie Noelle Derby ek sarz kont travayer korl sennter Shabeela Calla.
Zordi, kan buku dimunn dan pei pe koz for anfaver drwa lavortman, li enn viktwar politik pu LALIT.

5. Langaz Kreol ek Ledikasyon pu tu
LALIT koni kuma parti ki anfaver lang maternel, e LALIT ki donn perkitans politik travay pre-politik ki Ledikasyon pu Travayer fer. LALIT ti fer sa "gran bon an-avan" kan li ti idantifye lefet ki tu zanfan sufer kan langaz maternel reprime, pa zis zanfan avek difikilte dan lekol. Lefet ki Parti LALIT la, pe kree lespas politik anfaver langaz maternel, li permet Ledikasyon pu Travayer fer so Hearing lor ditor ki fer kan reprim langaz maternel dan lekol - an 2009.
E apre sa Hearing la, se LALIT ki ena devwar fer fayndings la vinn enn viktwar politik. Se enn lartik LALIT, pa enn lartik LPT, ki dan L'Express ki vinn met o-defi bann kont langaz Kreol, e kumsa li bizin ete.
Program on Education, LALIT, 2006.
Lartik an 2006, "Equal Education without unbridled Competition."
Telman LALIT pa sektaris, kan li apropriye, e li ti apropriye enn moman an 2006, nu ti ena enn rankont ek Monseyner Piat lor langaz maternel dan lekol, e lor proze ledikasyon.
Lartik kle ekrir par LALIT: "What LALIT in fact says about Language", 2006
LALIT ti ena kritik kont Minis Gokhool pu so proze konpetitiv, ek osi kont premye draf Plan Bunwaree, 2009.
Zordi, kan tu dimunn pe vinn anfaver langaz Kreol dan Lekol, dan Parlman, dan Lasosyasyon, li enn viktwar politik pu LALIT.

6. Anver ek dan Klas Travayer
Sanzman Lalwa Travay (EReA ek ERiA)
LALIT byen suvan reysi donn enn ankadreman ideolozik pu klas travayer. Mem sa dokiman komen ki sindika ti sumet a Guvernman kont Employment Relations Act li baze lor enn dokiman ki manb LALIT Ram Seegobin ti drafte pu muvman sindikal, pandan lalit kont IRA. LALIT finn fer plizir dokiman ek reynion ek kozri enn apre lot kont sa bann nuvo lalwa travay ek lalwa indistriyel.
Partisip dan manifestasyon divan Parlman organize par CTSP (2009). Me, li ti enn manifestasyon deryer enn slogan byen byen feb, kont enn lalwa travay ki "pa protez travayer". (Kot sindika ena enn krwayans, e li propaz enn fos krwayans, ki lalwa travay li la pu protez travayer. Anfet lalwa travay li la, pu permet stabilite kan pe explwat travayer, pa protez li. Si zame li paret pe "protez" travayer, e parfwa li reyelman protez travayer, sa li parski balans de fors telman anfaver travayer, ki pu stabilite zot oblize konsede. Me, so bi se tuzur pu permet explwat travayer. Ek EReA ek ERiA zot la, kareman pu permet explwat travayer pli byen ki avan.

Bilten Sayt
Pu premye fwa sa lane la, nu finn lans sa travay la: konseptyaliz li, kumans fer li.
Princes Tuna
Rosehill Transport
Vacoas Transport
Cernol
Gaz Indistriel
United Basalt
Lekol Lotelye
Plastinax

Ar Sindika
Ram Seegobin dan FCSOU x 4 fwa, tu le lane.
Dan FTU x 2 fwa.
NTUC (Octave Wiehe) 2006.
NTUC (Octave Wiehe) 2007.
Dan NTUC 2009.
Dan OUA, 2008, prezide NTUC.
Dan seminar konzwen Federation of Para-Statal Bodies and Other Unions, the State Employees Federaton and the Local Government Unions, 2008
Manifestasyon divan Parlman organize ar CTSP, 2008 ek 2009
Manifestasyon Dipen, organize par muvman sindikal, 2007
Gran Manifestasyon CTSP Rose-Hill, 2009
Manifestasyon CTSP, P Louis, 2009
Lor web
Working people in times of Crisis: Brans Curepipe: Seri lor web (Konstriksyon, travay karo).

7. Tem Ledikasyon Politik dan Parti
Swit a enn desizyon dan enn Lasanble Manb pu fer plis ledikasyon politik, e pu uver bann reynion a bann dimunn andeor parti, nu finn fer Ledikasyon politik lor enn seri size. Ala lalist enn parti:

Lekonomi Marxist - Lindsey Collen
Kriz dan lindistri Sikriyer - Ram Seegobin
Program LALIT lor Lagrikiltir - Alain Ah-Vee
Liniversite Sanzman Sezon 2007
Spring University, 2008
Travay ek kapital - buku sesyon Lindsey Collen
Ekolozi ek lekonomi - Ally Hosenbokus
Langaz maternel dan lekol - Cindy Clelie
Role ideolozi depi Lindepandans - Ram Seegobin
Leta - Alain Ah-Vee
Klas - Rajni Lallah
Ekolozi Marx - Lindsey Collen
Lamerik Latinn - enn seri
- Bolivar: Ram Seegobin
- Kiba: Ally Hosenbokus
- Peru: Shining Path, ki li reprezante: Ram Seegobin
- Pancho Villa & Zapata -- Alain Ah-Vee
- Jose Marti: Rajni Lallah
- Chili: Yann Jean
- Venezuela: Rada Kistnasamy
- Peronism an Argentina: Lindsey Collen
- Natir FARC Colombia
Muvman Sandinista Nicaragua: Cindy Clelie
Medya: Advertising: Rada Kistnasamy
Ideoloziy: Cindy Clelie
Spanish Civil War: Rajni Lallah
Rosa Luxembourg's development of Marx's Economy: Lindsey Collen
Kominn de Paris: Ally Hosenbokus (2008)
Kominn de Paris: (2009) enn sesyon avan fim 6-ertan La Commune (1871)
Revolisyon Larisi: Ragini Kistnasamy
Ki ete enn Parti Politik: Alain Ah-Vee
Ki ete enn sindika? Nuvo Bil lalwa Employment Relations Act: Ram Seegobin 2008
LALIT pe challenj "ekonomix" kuma size, ek lekonomi limem, anmemtan: Lindsey Collen
Sesyon lor Agalega avek manb ki ti al laba, 2008
Sesyon lor Norman Finkelstein so analiz lor Israel ek Palestinn, 2008
Sesyon lor fim lor Palestinn: "Tragedy in the Holy Land: The Second Uprising". 2008
Sesyon lor fim lor Palestinn: "Caged Bird Sings", 2009
Muvman Lagrev Ut 79 (an preparasyon pu Kongre lor size): Rajni Lallah ek Ally Hosenbokus
Muvman demas Septam 1980,
Klas Travayer dan Lepok Kriz: Ram Seegobin
Internasyonalism dan Lepok Kriz: Lindsey Collen
Lamonte Fasism dan 3 pei Lerop (Lalmayn, Lespayn, Litali): Ram Seegobin
Lamonte ideolozi Fasist: Alain Ah-Vee
Lasinn: so Lamonte ekonomik: Ragini Kistnasamy
Lasinn: Sityasyon de klas: Rada Kistnasamy
Leson Lagrev Ut 79: Ram Seegobin
Rakont Lagrev Ut 79: Ragini Kistnasamy
Rakont Lagrev UT 79: Lindsey Collen

8. Eleksyon
Kanpayn Eleksyon, ek Program pu Eleksyon, met kandida, 2005.
Ally Hosenbokus, kandida LALIT Parsyel No 3 Port Louis. Program pu Parsyel.
Program LALIT pu eleksyon vilaz 2005
Program LALIT pu eleksyon minispial 2005
Rada Kistnasamy, kandida LALIT, Parsyel No 8 Moka - QM. Enn Program pu Parsyel.

9. Reform Elektoral
-LALIT finn kontiyn sa kanpayn pu ranplas Best Loser kominal ar enn doz proporsyonel - enn lalit dan lekel nu-mem finn alavangard depi lontan. Nu pa pe zis lite kont enn seksyon dan Nomination Paper, me kont laspe kominal dan Best Loser an antye.
-ISPD Rajni ek Ram koz lor panel, 2006.
-Nu finn ekrir plizir lartik pu expoz danze ki lite pu enn 5yem "kominote" lor Nomination Paper, setadir enn obzekter de konsyans. Nu osi truv li kont-prodiktiv pu propoz tir Best Loser kominal, sanki ena enn doz proporsyonel, setadir enn Reform Elektoral. Sirtu kan ena enn Leta ki fer diskriminasyon kominal, ek krwasans tu kalite lorganizasyon kominal kuma Hindu House, Voice of Hindu, etc.

10 Drugs, drug addiction and AIDS
Swit a rankont ek PILS, LALIT ti lans enn Charter on Aids and Rational Policy on Drug Addiction 2007. Finn gayn buku aderan. Sa laliyn LALIT, laliyn rasyonel ek anti-represiv finn vinn ezemonik. E sa li enn gran sanzman. Kan ti ena Selek Komite lor Ladrog, enn Minis ti dir delegasyon LALIT ki nu tusel ki ena sa kalite lapros la, tu "travayer sosyal" anfaver plis represyon.
Li enn viktwar politik pu LALIT.

11 Britalite Polisyer
Sa tem la finn inportan pu LALIT depi 1979, kan Serge Victorine truv lamor dan Stasyon apre lemet dan Prizon. Nu truv li inportan parski li expoz Leta Burzwa dan so form pli kri, pli pir, e parski kan konfront britalite polisyer, e kal li, li donn konfyans lamas travayer, li montre ki li posib pu konfront Leta.
LALIT, ek manb LALIT, ti ena enn rol kle dan met dibut enn fron larz, ki finn vinn lasosyasyon JUSTICE: ASSOCIATION AGAINST VIOLENCE BY OFFICERS OF THE STATE, ki finn a son tur, fer buku pu expoz e diminye vyolans polisyer ek tortir.
Lartik kuma "10 Steps against Police Brutality", 2006
Komanter lor Zizman dan ka Tortir, 2009
Let LALIT e Seetulsing, 2007, (e li finn reponn).

12 Slavery and Reparations
LALIT ti lans so imans petisyon pu reparasyon pu lesklavaz inn gayn buku lane. Lerla, apre sa, ki bann kominalist finn repran li. Sa size la osi lor "gran plan" zordi.
Lartik, 2006
Prezantasyon depozisyon divan Komisyon Laverite ek Lazistis, 2009.
Expoz enn problem dan Komisyon Laverite ek Lazistis, 2009 (walk-out LALIT). Lerla, efektivman labse finn kreve, e Prezidan finn sanze. Me, Komisyon li anmemtan ena tandans vinn enn taktik Travayist kote elektoral, plis ki enn travay serye.

13. Piblikasyon liv
Program LALIT pu enn Politik Ekonomik Alternativ Bileng, (Zin) 2005
Kont Kominalism: Sistem Best Loser 2005
Manifesto Marx & Engels: 2005
Program on Education, 2006
Ki Stratezi? Diskur Ram Seegobin, Jean Claude Bibi, Oupa Lehulere, avek Intro Lindsey Collen, 2007
Leta, redize Rajni Lallah, 2008
Dayeri Palestinn, 2008
Akimilasyon Kapital par Rosa Luxembourg, 2008
Klas, redize Alain Ah-Vee, 2009
Newletter Palestine lor Gaza Freedom March, 2010

Ki lot parti ena sa kalite piblikasyon serye, prodir an 5 an? Ki lot parti ena sa nomb piblikasyon?

14 Enpe aksyon sesi sela, me inportan
Ka Lakur: Ram Seegobin ek Lindsey Collen - truve non kupab "molesting police officer"
Ka Lakur: Roland Fauzoo (ek enn lot ex manb, Narain) - truve non kupab, ek zot gayn zot ka domaz, Leta dedomaz zot.
Ka Lakur, kont Alain Ah-Vee ek Atama Shanto, difamasyon kont patron Happy World: Dismis.
Lindsey Collen, orater dan Media Watch, "Women in Politics" 2005
Orater LALIT, Ally Hosenbokus dan Forum lor Zenn organize par Amnesty 2008
Orater LALIT, Ragini Kistansamy ek Alain Ah-Vee, dan Veye Amnesty lor Gaza, 2009
Kriz Finansye: Reynion Flak, ek plitar Rozil: orater Lindsey Collen
Rajni Lallah ek Ram Seegobin orater lor kestyon demokrasi (ISDP.)

15. Bann Kongre LALIT
Zanvye 2005: Kongre LALIT lor Lekonomi Alternativ.
Kongre lor Parti Politik dan lepok Kriz (2006), kot Oupa Lehulere, ant ot, pran laparol.
Kongre lor Sosyalism Zordi, kot Neville Alexander ant-ot, pran laparol. (2007)
Kongre lor Internasyonalism dan Lepok Kriz (2009), kot Leon Cremieux ant ot pran laparol.
Kongre (rapel Ut 79) lor Muvman Lagrev Ut 79, (2009) - avek partisipan lagrev.

16 Priz de Pozisyon piblik lor lezot size, e repons depi adverser ek alye
OGM 2005
Chikungungya, 2006 In Praise of Truth
Hunger Strike as Means of Struggle, 2007
Aquatic Business Law 2007
Nuvo Lalwa Travay 2006-9
Remiz de Penn depi Prizon, 2005
Fer DPP plis accountable, 2005
Ki ete lalit politik, kan li pa elektoral 2008
Repons depi Espitalier Noel, MSPA a LALIT, 2008
Repons Gilbert Ahnee a LALIT, 2007
LALIT desid pu pibliye Jack Bizlall so atak kont LALIT, sirtu kont 2 manb fam, 2008
Repons Ziz Seetulsing, NHRC, 2007
Repons ek rankont ek Levese, Monseynyer Piat, 2007
La Croix Rouge lor kestyon inspeksyon dan Diego, 2008
LALIT dan Zizman House of Lords lor Diego Garcia, 2008
Plizir manb pran laparol ek ekrir lor dekriminalizasyon lavortman, lor non LALIT.
Plizir manb pran laparol ek ekrir lor vyolans ofisye Leta, lor non LALIT.

17 Ideolozi ek deba
-Mauritius media at a glance, enn kolonn lor websayt LALIT par Ram Seegobin, finn reprezant enn kontre-pwa a manyer lapres komersyal truv realite, suvan dan enn fason imoristik.
-Pandan sa 5 an la, nu finn fer bann eklersisman inportan lor 2-3 zafer dan listwar resan:
- Rol bann gran akter dan lapres dan konplo MMM kont LALIT, atraver koronp bann OMT-FNAS ek ladireksyon 2 federasyon sindika pu zot azir kuma POP-FMI.
- Rol lapres dan eleksyon 2005, ek plitar parsyel 2009
-Nu finn osi partaz lide buku pli presi ki avan dan parti ek anver piblik lor:
- ki ete enn parti politik revolisyoner?
- ki ete enn militan ki enn kad enn parti politik revolisyoner?
- ki konteni, si ena ek kan ena, dan program lezot grup dit degos dan Moris. Eski li degos?
- ki ete "Leta"?
- kifer li pu enn defet si gayn enn 5yem "kominote" kot kandida pran enn opsyon pu klasifye li andeor best loser?
- ki ete "Klas"?
- ki ete birokratizasyon sindika? Lafors ki lider akapare atraver sindika kan klas travayer feb?

-Nu finn dekuver enn zafer nuvo net:
- Marx so filozofi baze lor enn konpreansyon ekolozi, e li enn-de bann serser ki finn invant ekolozi.
Liv John Bellamy Foster finn kont-kare bann interpretasyon anti-ekolozi ki finn predomine su Stalinis (lepok indistrializasyon a tu pri - lane 1923 vini mem)

18 Lar
Plizir poster LALIT seleksyone pu expozisyon Castel, ek dan liv Upfront and Personal, 2005.
Politics and Comics for Change
, enn seri sesyon par Alain Ah-Vee ar zenn dan LALIT 2007.
Depi ki Minister Turism finn met gunnda pu desir lafis, ek guvernman finn interdi lafis, lespas demokratik finn diminye, e lespas pu lar politik, li osi finn diminye. Nu pu bizin analiz e konturn sa.

19 Elektronik
Web: ogmantasyon konstan viziter: ariv 260,000 hits an 2009. Li inkrwayab, me vre.
Nu websayt li kuma enn vitrinn pu politik nu parti. U vizit nu web, u konpran nu parti.
Arsiv LALIT, pe vinn an form elektronik
Nu websayt finn hak 4 fwa an 2009. Asterla, pe remet nuvo an ful fonksyonman.
Nu pe analiz lefe kot li kree enn divizyon dan parti, ant seki ena akse ainnternet, e seki pena.

20 Tem LALIT ki finn vinn santral:
-Lekonomi (lafen preferans depi Lerop); nu amenn sa lalit la depi 1983.
-Zonn Frans frazil: nu kanpayn depi nu fonde an 1976
-Kontrol lor deviz - asterla dimunn koz li.
-Pa les rupi devalye su provokasyon, asterla koz li.
-Kont destriksyon anplwa; asterla deba li santral
-Kontrol pri, pandan sa 5 an dimunn koz li.
-Deba pu transpor gratis, asterla enn grup liniversite koz li. LALIT ki ti lans lide.
-LALIT ti fer enn petisyon, enn sart, kont OGM. Asterla tu dimunn koz li.
-Kont lager, Irak; nu ti ena rezon. Zordi Blair ek Bush konsidere kuma kriminel deger, akoz zot ti bombard Irak lor enn fos pwen. Pa ti ena "weapons of mass destruction".
-Diego Garcia; LALIT tusel gard sa 3 pwen ansam: Re-inifikasyon Moris (retrosesyon), ferm baz, full reparasyon ek drwa retur.
-Nu ti expoz natir WTO avan-mem li ne.
-Lalit Palestinn depi 30 an.
-Anfaver dekriminaliz lavortman.
-Kont vyolans kont fam (santral zordi)
-Kont IRA - asterla, sa finn ede pu sey kontre ERa ek ERi, me sindika finn negosye san mobilize vreman.
-Kont britalite polisyer, met dibut JUSTICE.
-Eleksyon vilaz inn remete apre kanpayn LALIT
-Best loser tuzur konteste, sa kanpayn LALIT.
-Langaz Kreol dan Lekol pe fer so sime.
-Lozman tuzur enn problem, sa enn tem LALIT
-Ladrog: LALIT ki finn kontribiye pu enn politik mwen represiv rantre.
-Lasante kuma enn drwa: depi lepok Bambous Health Project, LALIT promuvwar lasante prevantif. Zordi AIDS pe fors sa lor azanda.
-Drwa iniversel: kanpayn LALIT, zordi santral.

Konklizyon
Sa vedir, si zame nu desid pu pa aliyn kandida dan eleksyon, nu pa bizin trakase ki nu pe rat nu sel travay politik! E seki etonan, ena buku item ki mo pa finn liste. Si dimunn pans bann zafer inportan ki mo finn rate, nu azut li deswit. Sirtu bann aktivite brans ubyen komisyon kapav finn rate. Plis, tu sa bann program radyo, lartik lagazet, reynion isi laba, deba isi laba.
Seki mo kapav dir an konklizyon: Mo pa sir ena enn lot parti politik dan Moris ki ena enn osi ris leritaz politik sa dernye 5 an. Alor, ki sa vedir "gran parti"?

LCC, 26 Zanvye 2010