Galleries more

Videos more

Dictionary more

Bilan Kritik Lalyans Sosyal ek Lopozisyon MMM, MSM depi 2005

08.02.2010

Sa lane la, li lafin manda guvernman Lalyans Sosyal ki ti eli an Ziyet 2005. Pu le moman aktyalite politik pe fokalize lor bann traktasyon ek spekilasyon lor ki prosenn lalyans pre-elektoral pu ena, anmarz eleksyon ki pe vini. Me bi sa papye la se pu plis get enn bilan kritik guvernman Travayis e osi MMM, MSM ki zot bilan tukur. An partikilye, nu pu osi gete kimanyer zot finn diyl ar sa seri kriz ki finn e pe kontiyn travers pei, e travers sistem kapitalist.

Eleksyon an 2005 ti polarize ant 2 blok, enn kote MMM-MSM-PMSD, ki ti dan Guvernman, ek lot kote, kuma chalennjer, blok PTR-PMXD-MMSM-MSD-MR-FTS/Les Vertes (Lalyans Sosyal). Antu 9 parti ki finn departaze pu konstitiye 2 blok kot enn kote PTR reprezant lokomotiv ek lot kote, MMM reprezant lokomotiv. Lezot parti pena buku pwa elektoral, me eleksyon suvan fer lor ti-marz, e etan zot bann parti elektoralis, zot vinn ansam pu ena pli sans eli ek syeze swa dan Guvernman ubyin dan Lopozisyon.

Lalyans Sosyal
Apre eleksyon zeneral 2005, Lalyans Sosyal form guvernman avek 38 depite ek 4 besluzer, setadir 42 syez antu. Ladan Parti Travayis finn fer elir 32 depite, PMXD 2 depite, MMSM Dulloo 2 depite ek MSD Baichoo 2 depite. Les Verts ek MR pa finn fer elir okenn zot kandida, zot lider Sylvio Michel ek Rama Valayden pa finn eli me Rama Valayden finn rant dan Parlman kuma Atorney General (Minis Lazistis).

Pandan kanpayn, Lalyans Sosyal finn galvaniz vot lor baz enn kanpayn kot zot finn pran enn de but program pu lekel LALIT ti deza mobiliz dimunn, an okirans, drwa iniversel pu pansyon, retablisman eleksyon vilaz. Lalyans Sosyal finn osi batir zot kanpayn lor slogan 'put people first' kot zot promet : Transpor gratis pu zanfan lekol, demokratizasyon lekonomi. Dan diskur miting Navin Ramgoolam ti pe ale-mem kuma enn refrin 'Arete bef travay suval manze' ... ubyin avek promes kuma, 'Mo pu sanz u lavi dan premye 100 zur''

Enn mazorite dimunn ti vremem kwar ki lavi pu sanze e finn vot pu Lalyans Sosyal. Ubyen zot finn truv lot lalyans, setadir MSM-MMM-PMSD ti bizin tire.

Iltra-Liberalism opuvwar
Premye Minis Navin Ramgoolam nom Rama Sithanen, enn teknokrat, defanser politik ekonomik iltra-liberal kuma Minis Finans, ek anmemtan, kuma enn kontrepwa, li met dibut so Democratisation Committee ki preside par depite Cader Sayed Hossen ek kot Nita Deepalsingh osi syeze. Sa enn sinbol reyn Travayist. Puvwar reyel li dan lame Minis Finans, e li li azir dan lintere lansanb klas burzwa (setadir posedan kapital). E anmemtan, li ena enn laparans 'degos', atraver so Komite Demokratizasyon. Anmemtan, Travayis ena so 'Lekip Kominikasyon' (ki ti Deva Virahsawmy ek James Burty David, ki finn ranplase, apre ki li finn desede, par Nita Deerpalsing, ki li osi parfwa amenn enpe propagann anti-kapitalis, normalman avek enn fort doz rasism ladan. Dan lepase, lepok Bolom Ramgoolam, ti ena Jagatsingh ek David ki ti enn lel sipozeman degos, kan Travayis globalman defann burzwazi. Minis Badry ti mem al Mosku sak-ler, ale-vini kot Kremlin, telman li ti 'kominis', me anmemtan Bolom Ramgoolam ek Duval ti amenn kanpayn isterik kont MMM akoz li 'kominist'. e David ti vinn dan manifestasyon anti-apartheid kan Bolom Ramgoolam ek Duval ti pe kas sanksyon ekonomik kont Sid Afrik. Zordi li parey. Ena bann roke ki zape agos, me zot pa anpes Guvernman so politik pro-kapitalist. Apre enn Program Radyo enn manb LALIT, Ram Seegobin ti pe koz ar Nita Deerpalsing, e ti dir 'U gete, Guvernman pu pran larzan akonpaynman, pu fer met laburer deor, donn Tablisman pu pey VRS'. Nita Deerpalsing ti reponn: 'Over my dead body!' 6 mwa pase. Seki Ram ti predir finn arive. Me, Nita Deerpalsing tuzur dan Travayist. Okontrer li finn gayn promosyon.

Ena lezot zafer kirye : Navin Ramgoolam dir 'Best loser enn move zafer!' Li byen degos an parol. Me, Cader Sayed Hossen, li li anonse li pe al depoze Nasyon Zini anfaver Best Loser system. Ubyen lor kestyon langaz: Navin Ramgoolam anfaver Kreol kuma medyom kan li pran laparol dan Festival Kreol, Bunwaree anonse pu introdir li kuma medyom an Zanvye 2010. Me, Zanvye vini, Zanvye ale, pena naryen, apar bann deklarasyon bizar. Pa kone ki li pe koze.

Dapre program Lalyans Sosyal, bi Komisyon Demokratizasyon Ekonomik se 'pour ouvrir et elargir la stucture de propriete des entreprises, surtout celle des grandes corporations et des conglomerats, des entreprises actives dans des secteurs strategiques de l'economie et de celles en situation de monopole'. Alor, Nita Deerpalsingh ek Cader Sayed Hossen zot rol se plis pu asire ki konsantrasyon puvwar ekonomik dan lame burzwazi istorik diminye enpe, setadir partaze inpe ar burzwazi deta (bann kapitalist mem, ki finn katapilte e pe katapilte dan burzwazi atraver puvwar deta) ek posibleman ar enn tit-burzwazi (kontrakter, bizness, tit-lantrepriz, gran ti-planter). Li enn demokratizasyon ki inikman anfaver enn seksyon burzwazi (ek tit-burzwazi ekonomik) relativ a oligarsi. Pu klas travayer ek dimunn mizer demokratizasyon lekonomi pa vedir narnye.

Alor, seki karekteriz plis Guvernman Ptr pandan sa 5 an la, se politik ekonomik so Minis Finans. Sa li enn azanda pu inpoz enn politik ekonomik iltra-liberal. E sa li finn kumans inplemante deswit, avek premye diskur bidze Rama Sithanen an Zin 2006, kot li anons ant-ot:
-Anlevman sibsid lor diri, lafarinn
-Eliminasyon sibvansyon fiz SC ek HSC
-Fermtir DWC
-Ogmantasyon laz retret sorti 60 pu vinn 65,
-Nuvo lalwa indistriyel ek lalwa travay pu rann lanplwa 'flexib' ek sirtu pu fasilit lisansiman.
-Prosekisyon sindikalist

Sa premye bidze, ti fer dan enn kontex kriz ekonomik: pri garanti disik pe ale, proteksyon pu marse textil pe ale, ek pri petrol pe monte, me Sithanen pa finn vini avek bann mezir ki ti kapav amenn enn oryantasyon dan stratezi devlopman pu fer fas bann tel kriz dan enn tel fason kot travayer ek lamas dimunn mizer pu benefisye. Li finn plito amenn bann mezir ki rann biznes pli fasil pu sekter prive atraver enn seri dereglemantasyon ki rann explwatasyon travayer pli fasil, osi byin ki enn seri mezir ki redwir tax lor patron. Antuleka, burzwazi finn byin aplodi sa premye bidze la e kom rekonpans L'Express finn nom Sithanen 'Lom de Lane an 2006'.

Sa premye bidze guvernman Travayis finn deklans mobilizasyon lamas dimunn ki finn proteste kont sa politik ekonomik. Nu finn gayn gran manifestasyon 'La Marche Du Pain' Q.Bornes an Ut 2006 ek lezot manifestasyon kont nuvo lalwa travay. Lamas dimunn inn mobilize dan enn kontex kot muvman sindikal feb ek mank koerans.

Malgre tu bann mobilizasyon ek protestasyon, Sithanen finn res Minis Finans ek li finn aplik enn politik ekonomik pandan sa 5 an kot li finn fer lamas dimunn sarye fardo tu kriz, enn apre lot: Kriz sistemik (avek lafen proteksyon), kriz petrol, kriz alimanter, kriz finansye mondyal, kriz ekonomik mondyal, e li pa finn ede kont kriz ekolozik, nonpli. Li finn amenn enn depresyasyon rupi grotesk, 26%, ki finn vedir ki patron tablisman inn gayn ful konpansasyon pu lafen pri garanti. Li mem menas demisyone kan Bheenick nome kuma Guverner Labank Santral (Fev 07), akoz li ti anvi nom so dimunn kuma Guverner Labank, enn kikenn ki pu kontiyn provok depresyasyon rupi. Burzwazi ti byin sulaze kan Sithanen finn repran so let demisyon.

Lalyans Sosyal finn met anmemtan bann striktir dibut pu okip bann 'pos-de-povrete'. Sa li vreman tipik enn Guvernman kapitalist. Sistem kapitalist, ede par mezir Sithanen, li kree enn franz lamwatye popilasyon ki viv dan lamizer. Lerla li amenn kanpayn ki ena zis 'pos-de-povrete', e ki li pe okip sa bann ti-pos la. Kumsa li tap so lestoma kan li finn met dibut Empowerment Programme ki so bann aktivite prinsipal: lozman sosyal byen marzinal (setadir, li pa adress sa 25,000 fami ki pena lakaz), grant a tit-lantrepriz (andet bann fami ase mizer), treyning (pu amorti somaz), vilaz turistik. Dan dernye 2 bidze finn introdir enn nuvo fon paternalist ek kuyoner apel 'Corporate Social Responsibilty' (CSR), kot 2% profi Konpayni al dan finansman enn seri aktivite enn lalist bloke ONG. Anmemtan ena lezot larzan kuma fon DCP/EU ki vinn finans enn seri proze atraver Moris ek Rodrig.

Konfli avek burzwazi istorik ek expansion nuvo burzwazi
Pandan sa 5 an reyn Travayis, nu finn osi truv konfli ant guvernman Travayis ek burzwazi istorik. Bann konfli leve lor kestyon:

-2,000 arpan later ki guvernman egzize an-esanz pu donn proprieter mulin permisyon pu ferm so mulin, pu ki proprieter mulen benefisye mezir lakonpaynman Lerop.
-Renegosyasyon kontra IPP/CEB lor pri kuran ki CEB aste ar IPP. Rezolisyon sa konfli la finn debus lor nominasyon 2 exper Hunton ek Williams ki pu reget kontra. Rapor fini depoze le 30 Oktob, kot paret pe dir ki kontra la, net anfaver MSPA.
-Permi ek kontra ant CEB ek Gamma-Coventa pu prodiksyon elektrisite apartir dese. Otur sa, tu kalite vested interests enn sel ku finn pran lanvironnman kont; sa finn amenn enn sulevman ki regrup tu kalite lafors disparat, ki finn gayn gro finansman pu amenn kanpayn kont sa proze la. Nu kapav devine kot larzan sorti, kan nu kone Medine kont sa proze la, akoz li ena enn plan IRS par laba.
-Konfli Guvernman ar Mulen La Concorde, swit a ogmantasyon pri lafarinn. Minis Jeeta finn servi STC pu inport Lafarinn.
-Anmemtan nu finn truv expansion lanpir BAI (Rawat/Beebeejaun) dan buku sekter dan Moris. Courts, Mauritius Leasing, Lasirans, Iframac, Lopital Apollo, konpanye konstriksyon Ireko e asterla pe rant dan sekter lapres, avek grup Defi/Radyo Plis, Le Dimanche, Star, Impact News, e prosennman enn kotidyin. Sa li tipikman enn seksyon burzwazi deta, ki pe byen profite depi lefet ki li ena Guvernman dan so lame.

Atak kont lanplwa
Pandan sa 5 an opuvwar Guvernman Travayis finn ena enn politik kot finn atak lanplwa. Zot finn vot Employment Relations Act ek Employment Rights Act, 2 nuvo lalwa ki rann lanplwa preker e kot lisansiman vinn fasil pu patron. Dayer Sithanen ti fini anons sanzman lezislasyon konsernan travay dan so premye diskur bidze. Burzwazi paret byin satisfe avek sa 2 lalwa, ki reprezant enn rekil pu klas travayer. Zot enn refleksyon febles relativ klas travayer, e zot azut ankor dan afeblisman klas travayer.

Finn ena lisansiman masif dan bann gro sekter kuma lindistri sikriyer, textil, lotel. Plis ki 20,000 travayer lindistri sikriyer finn al lor VRS, lotel finn servi pretex renovasyon pu lisansye, par santenn tit-antrepriz andifikilte finn bizin ferme. Alafin dimunn pena travay e bizin al rod bann but pu bat-bate.

Guvernman Lalyans Sosyal finn eliminn tripartit ki finn ranplase par NPC. Alor, negosyasyon salaryal vinn enn lezerzis teknik olye enn legzerzis politik. Linflasyon tusel nepli determinn konpasyon saler, finn usi azut kriter prodiktivite pu satisfer patrona.

Politik Kominal
Lalyans Sosyal finn menaz bann diferan lorganizasyon ek individi kominal (VOH, Mario Flore, Goolfee, pu nom zis enn-de). Premye Minis Navin Ramgoolam prezan dan laniverser VOH ek FCM. Ena osi prezans Sithanen dan vizit bann travo otur Fet Kavedi. Dan mwa Desam nu finn osi truv evennman Semenn Kreol ki Xavier Duval finn organize e anonse ki pu ena sa kalite festival la pu lezot kominote osi. Tu kalite seremoni relizye finn infeste par politisyen ki pe pran laparol.

Britalite Lapolis
Reyn Travayis osi marke par enn seri ka britalite Lapolis, kot finn ena bate, tortir, asasina par lapolis. Britalite Lapolis ti sinbolize par Radhooa. Leta su Navin Ramgoolam finn pey domaz a dimunn ki viktim britalilite, me sa pa finn anpes Navin Ramgoolam dekor Radhooa, avan so lamor. Anfet Navin Ramgoolam finn defann Radhooa buku.

Rol MBC ek Lezot Lapres
MBC finn pandan reyn Travayis azir kuma enn bwat propagann. Tu kartunis desinn enn 'payason' e tu dimunn kone ki ete sa. Lepok Bijaye Madhou, aswar linformasyon li kuma enn mini-miting Travayis avek orater prinsipal Navin Ramgoolam. Mem si Navin Ramgoolam pa lor lekran so non kotiyn mansyone par lezot minis, Lemer, prezidan bann lorganizasyon, distrik kawnsil etc. Tultan zot pe bizin azut dan zot 2-3 minit intervansyon : 'mo remersye premye minis le Dr Navinchandra Ramgoolam' gras a vizyon Premye Minis 'Premye Minis inn ule sesi ... inn ule sela.'
Apre depar Bijaye Madhou, ek lantre Dan Callikhan, propagann Guvernman pe kontinye dan enn fason pli sibtil kot prezant bann dokimanter ek lerla dir ki li grasa guvernman, ek ki guvernman pe fer.
Anmemtan ena represyon kont dimunn dan lapres: finn ena 'landing' dan bann Radyo prive, arestasyon ek menas. Larzan pu piblisite depi fon guvernman finn alwe dan enn fason selektif pu finans bann piblikasyon pro-guvernman.

An konklizyon Parti Travayist ek so bann alye pena enn bilan: zot finn permet pei sibir bann kriz enn apre lot, sanki tir okenn leson. So Stimilus Package ek Additional Stimulus Package pa sey rektifye okenn lakoz problem. Kan ena kriz alimanter, parey kuma MMM ek MSM, li met lanfaz lor prodiksyon alimanter pa dan Moris, me dan Madagaskar ek Mozanbik.

MMM/MSM/PMSD
An Ziyet 2005, lalyans MMM/MSM/PMSD finn perdi eleksyon e finn fer elir 22 depite, plis 2 depite nome kuma besluzer. Sa 24 depite lopozisyon, a lepok ti ena 10 MMM, 12 MSM ek 2 PMSD. Sa skor la ti deza rann Lopozisyon pa stab etan done Lider Lopozisyon bizin kapav ralye deryer li enn mazorite parmi depite lopozisyon. Paul Berenger vinn lider lopozisyon avek sutyin 2 depite PMSD (parmi Eric Guimbeau, ki finn kit MMM enn mwa apre eleksyon). MMM finn fer buku MSM eli dan so bann syez pli sir dan lavil. E Pravind Jugnauth pa finn eli dan Nimero 11, alor lider ti deor Parlman. Dan tu sa instabilite la, pandan sa 5an la finn ena enn musical chair lor kisannla pu lider lopozisyon.

An Oktob 2005, ziska apre zot defet dan eleksyon zeneral, Lalyans MMM/MSM/PMSD sibir ankor imans defet dan Eleksyon Minisipal ek lerla dan Eleksyon Vilaz an desam 2005. Lalyans Sosyal pa zis ena mazorite dan parlman me usi kontrol tu Minispalite ek Distrik Kawnsil.

Antretan, e ziska asterla, finn ena buku tirayman ant MMM ek MSM pu sitye responsabilite defet dan eleksyon zeneral. E Berenger, dan enn fason mesan, kumans truv Ashok Jugnauth pli kapav sinboliz 'Jugnauth' ki Pravind Jugnauth. Ena bann rankont ant Berenger ek Ashok Jugnauth kot pe mem prezant Ashok Jugnauth kuma lider lopozisyon e posibleman kuma premye ministrab anplas Pravind. Lager ant tonton ek neve finn leve ziska Ashok Jugnauth kit MSM e syeze kuma indepandan e lerla li form UN.

Blok MMM/MSM/PMSD finn split ek PMSD zwenn ran guvernman. An Avril 2006, etan done MSM ena mazorite depite lopozisyon ar zot, Nando Bodha ranplas Berenger kuma Lider lopozisyon. Me, lerla Berenger re-vinn lider lopozisyon apre ki MSM perdi 2 depite, ki koste plito ar MMM.

Nu kapav dir ki an gran liyen, MMM ek MSM ena enn stratezi ekonomik ase similer ar Travayis. Se MMM ek MSM ki finn inisye travay Blue-print ek VRS pu travayer, kan zot pe servi kapital ki EU done, pu 'rantabiliz' lindistri kannyer. Zame zot, parey kuma Travayis, pa finn panse pu rantabiliz diversifikasyon agrikol ubyen agro-lindistri, kan finn ena lafen rezim proteksyonist. Lor la, zot tu parey. E sa se pli gran kriz ki travayer ek lepep Moris finn suver dan sa dernye 5-10 an.

Fas a sa mem kriz la, MMM, MSM ek PT, zot tu, finn kree IRS. Sa vedir ankor enn fwa 'rantabiliz' lindistri kannyer, par permet windfall gayns pu tablisman. Sel diferans, Travayis azut enn ti ERS (enn espes IRS pu propriete teryen pli tipti ki oligarsi sikriyer). Vreman zot pa amenn, ni pretann pu amenn, ni sey amenn, okenn nuvo oryantasyon dan lekonomi. Mem kan sistem kapitalist montre ki li pe koste ar so leral, zot tuzur pe ponp larzan ladan, zot tuzur pe defann kapitalist.

MMM
Pandan sa 5 an MMM finn lamine ar bann kriz intern, kot finn ena enn seri demisyon depi linstans rezyonal. MMM pa finn kapav amenn enn lopozisyon kredib fas a guvernman Lalyans Sosyal dan sa period kriz. MMM pa finn kapav met divan okenn politik ekonomik diferan fasa kriz lor kriz. Ni pu lenerzi, ni pu alimantasyon, ni pu kriz finansye.

Pandan lepok enpe mobilizasyon, MMM finn sey rekiper mekontman lor fiz SC/HSC ek lisansiman staf DWC. MMM finn desann dan lari, malgre ki li, parey kuma guvernman Lalyans Sosyal lor so politik anti travayer. MMM pa finn defann drwa iniversel lor fiz SC ek HSC, zot anfaver means-testing parey kuma Sithanen. Me, Platform Sindikal finn konplis pu rekenk enn MMM ki ti an debandad. Kan LALIT ti kritik zot, zot finn resezi.

Emorazi a linteryer MMM kontinye avek demisyon inpe partu dan bann rezyonal (e avek MBC pe fer bel bel tam-tam lor la) me MMM rekiper Madun Dulloo an Mars 2008, apre ki li finn revoke par Navin Ramgoolam. MMM osi rekiper depite Shekar Naidu ek Joe Lesjongard depi MSM.

MMM pu bann rezon elektoral pa defann burzwazi istorik kare-kare, me li anfet dakor ek burzwazi istorik ofon. Alor, li ena pu dres koze: li dir plito ki Guvernman pe retard peyman Blue-Print dan kontex konfli Guvernman kont tablisman. Li dir proze La Chaumiere pa bon pu lanvironnman (san koz lor bril sarbonter, kuma tablisman dan lesid fer), lor konfli Mulin Laconcorde kont STC, Berenger dir lafarinn Laconcorde fer so dipin pli 'kram-kram'.

Lor plan kominal, MMM, li usi, ena enn ta manb prezan dan aktivite FCM, ek dan lezot raliman kominal dan P.Verte. MMM finn deplizanpli pran enn vokasyon pu reprezant 'bann minorite', e sa depi 1981 vini-mem.

Pu demarke li depi Lalyans Sosyal, MMM gayn buku difikilte. Li amenn kanpayn lor koripsyon. Li sible Rama Valayden ek PMSD, e amenn enn kanpayn san relas lor zafer Subutex ek Legliz Chretienne. Dan ki bi? Nu byen kone. Parski bann traktasyon pu bann prosenn lalyans inn demare. Pu MMM konkretiz enn Lalyans ar Navin Ramgoolam (Berenger fek dir: 'Navin Ramgoolam bizin deside enn fwa!') fode li ekart enpe alye aktyel Ramgoolam, kuma Valayden ek Xavier Duval.

MSM
Eleksyon Ziyet 2005, lider MSM, Pravind Jugnauth, kuma nu finn dir, pa finn eli e finn res andeor Parlman pu plis ki 3 an. Finn ena akizasyon depi Travayis ki Sarojini Jugnauth ek Aneerood Jugnauth finn fer kanpayn pu P. Jugnauth. E ti ena insidan, tutswit apre eleksyon kot finn ena regleman-de-kont kan Guvernman Travayis inn fer Aneerood Jugnauth lir diskur-di-tronn divan enn laful sirsofe ek ostil so bann partizan Travayis, lor Place du Quai.

MSM finn afebli e gayn difikilte fonksyone andeor guvernman. Si pa ti ena larzan Sun Trust ek Bolom dan Redwi, li ti pu vremem fini.

Antan ki lopozisyon parlmanter zot ti byin korpere ar Guvernman kan Nando Bodha ti lider lopozisyon, e plitar Pravind ti mem vinn 'lwayal' a Ramgoolam.

Me, alepok MSM finn prezan dan bann aktivite platform sindikal otur DWC ek fiz legzame SC/HSC. Zot finn diminye an nomb depite dan Parlman avek demisyon Ashok Jugnauth, Shekar Naidu ek Joe Lesjongard.

An Septam 2008, Premye Minis, Navin Ramgoolam renuvle manda Aneerood Jugnauth kuma Prezidan Larepiblik. Sa reprezant enn muv politik ki donn enn indikasyon lor sanzman latitid travayis vizavi Aneerood Jugnauth e pli divan vizavi MSM.

Kan Ashok Jugnauth perdi so syez akoz zizman lor frod elektoral, Pravind Jugnauth finn truv sa kuma lokazyon pu li rant dan parlman, e finn met gro mwayen pu eli. Dan eleksyon parsyel no.8, MSM finn fer enn viktwar ki Travayis pe klem kuma so viktwar. Pandan kanpayn elektoral, minis ek depite Travayis ti desann lor terin pu fer kanpayn pu Pravind Jugnauth ki finn gayn enn viktwar byin anbarasan antuleka.

E, akoz so depandans lor Travayis, dan so bann deklarasyon antan ki nuvo depite Pravind Jugnauth finn dir ki li pu lwayal e finn konsantre so atak kont Berenger, sirtu, ek Sithanen parfwa, anmemtan ki li finn menaz Ramgoolam avek lespwar pu gayn enn invitasyon pu lalyans. Ziska ler li dir Berenger so adverser. Tandi ki Berenger dan lopozisyon ar li.

Konklizyon
Bann parti politik ki dan guvernman ek lopozisyon, ena mem kalite politik. Zot 7-8 parti politik elektoralis, ki zot bi se gayn eleksyon. Dan sa lepok pre-elektoral la zot tu pe gard zot opsyon uver pu posibilite lalyans. Zot pena enn program anfaver travayer ek lamas dimunn. Zot program kareman pro-kapital. Zot program imedya se kuma kapav gayn maximan tiket pu eleksyon, maximem Minis sirtu, e si posib vinn premye minis etc ... Zot finansman sorti depi burzwazi e enn fwa opuvwar zot travay se defann lintere burzwazi. Zot alatet Leta Burzwa. E zot tu azir dan lintere explwatasyon kapitalist. Me, sa pa vedir zot pa pu vinn koz lor 'travayer', 'sosyalism', kont kapitalist, etc pandan kanpayn elektoral.

Ki swa divan lamas dimunn prosenn eleksyon? Ziska ki pwen eski koripsyon elektora par sa bann parti la kontiyne ? Kimanyer kapav opoz sa bann parti pandan ek apre eleksyon?

R.K-29.01.2010