Galleries more

Videos more

Dictionary more

Seminar Beverages Industry Workers Union lor nuvo lalwa travay

07.02.2010

Samdi 6 Fevriye, Ram Seegobin ti invite dan seminar sindika Beverages pu koz lor lalwa Employment Relations Act (ERa) ek Employment Rights Act (ERi).
Ram Seegobin finn dir ki sa 2 lalwa-la ti rant anviger enn an desela e finn vinn ranplas IRA ek Labour Act.

Ram Seegobin finn fer listorik lalit kont lalwa IRA ki finn vote an 1973 par Seewoosagaur Ramgoolam ek Gaetan Duval.Li finn dir ki finn ena buku lalit kont sa lalwa la, ki finn kilminn ver gran lagrev an UT 1979.

Apre 1979 finn ena buku propozisyon pu retir IRA, bann propozisyon ki li dan form TULRA/NPCC, rapor LIM ubyin White Paper kan Soodhun ti minis. Tu sa ti al dan ranforsi patron ek atak drwa travayer.

Ram Seegobin finn dir ki lalwa ERa ek ERi finn vote dan enn lepok kot ena enn afeblisman muvman sindikal ek osi kot ena presyon depi patron ek FMI/BM. Alor sa 2 lalwa reprezant enn atak kont klas travayer. Ram Seegobin finn rakonte andetay kuma lagrev vinn preske inposib, lisansiman pli fasil, lertan travay ogmante ek avek rediksyon lapey avek sa 2 lalwa-la.

Ram Seegobin finn koz lor nesesite pu kontiyn lalit kont ERa ek ERi ki kareman kont lintere klas travayer.

Seminar ti prezide par Jean Darga, prezidan sindika Beverages ek osi ti prezan Devanand Ramjuttun depi GTUF.