Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kudey kritik Ram Seegobin lor sityasyon politik lepok pre-elektoral

10.03.2010

Ram Seegobin, kan li finn pran laparol dan Lasanble Manb LALIT Dimans 7 Mars 2010, finn dir ki kontex avan sa Eleksyon Zeneral li "partikilye". Pu kumanse, li enn lepok pre-elektoral kot pena okenn bidze pe vini. Normalman ti pu ena enn bidze, me la, avek nuvo sistem fer bidze an Desam, pena. Anplis, deza Guvernman fini fer enn konpansasyon salaryal an Zanvye. Alor, dan sa ka la, nu bizin mazine ki form Parti Travayis pu donn so bann mezir popiler pre-elektoral.

Si, Premye Minis Navin Ramgoolam pa disud Parlman avan, lerla kuma nu kone Parlman pu disud par limem exakteman 5 an depi li finn forme, setadir le 4 Ziyet sa lane la. Sannkutla, Navin Ramgoolam finn anonse ki li pe fer eleksyon apre eleksyon zeneral an Grand Bretayn, setadir apre le 6 Me. E, nu tu kone ki ena Lakup Dimond futborl ant 11 Zen ek 11 Ziyet, e li pu byen difisil pu enn Guvernman deranz dimunn ki pe anvi swiv match, par met enn eleksyon zeneral! Alor, li paret eleksyon zeneral pu swa ant le 6 ek le 11 Zen, ubyen Nomination Day pu apre le 11 Ziyet. Dan nerport ki ka defigir, fode eleksyon zeneral fer avan Zanvye 2011.

Navin Ramgoolam finn suvan fer kone ki li ule terminn so manda, setadir al ziska le 4 Ziyet, les Parlman disud par li. Anmemtan, Ram Seegobin truv li ase difisil pu Premye Minis konkretiz enn lalyans ant asterla ek kan Parlman disud. Li pu inplik enn seri "dezord" ant Travayis ek PMSD, lor kisannla Lider Lopozisyon, tusala. Alor, pli sans, si ena enn lakor, e si tu pa komans bat fol, ki lalyans (si ena) zot pu fer apre ki Parlman fini disud.

Ram Seegobin finn dir ki Navin Ramgoolam ena enn "stratezi zig-zag" anseki konsern so partner potansyel pu enn lalyans pre-elektoral. Bizin rapel ki MSM ti deza enn lopozisyon "lwayal", e sa stratezi "zig-zag" finn fer MMM, li osi, vinn enn lopozisyon lwayal. Alor, Premye Minis finn aprivwaz zot. So premye "zig" resan, ti kan Sir Aneerood Jugnauth organiz enn dine pu ansyen Prezidan Mozambique Chissano, e laba gayn Navin Ramgoolam, Xavier Duval ek Pravind Jugnauth. Lider Lopozisyon pa invite. Pa vinn dir, Ram Seegobin dir, ki Navin Ramgoolam pa ti kone kisannla invite, kisannla pa invite. Lerla, Pravind Jugnauth zibile. Berenger met obzeksyon. Apre sa, gayn enn nuvo "zag" kot ena enn reynion formel ant Ramgoolam ek Berenger. Lerla, gayn enn nuvo "zig" kan Navin Ramgoolam anonse li pu re-introdir penn demor, setadir aplik program retrograd Pravind Jugnauth. (Bizin dir ki kan Navin Ramgoolam pare pu deklans enn kanpayn dextrem drwat anfaver kas liku, zis pu li fer sa kalite badinaz la, li grav, Ram Seegobin finn dir.) Lerla, sa "zig" la ranverse par enn lot "zag" kan Navin Ramgoolam, pu naryen pu naryen, kumans anonse rezon kifer so papa ti deza met papa Xavier Duval deor depi lalyans ek koalisyon lwen dan lepase.

Berenger, kanta li, so stratezi li osi aflizan ki pu Ramgoolam. Li ti pe dir, e li finn rekumans dir, "MMM pe al tusel," setadir tusel me ansam ar Union Nationale Ashock Jugnauth ek MMSD Guimbeau. E li donn garanti a Ramgoolam ki li pa pu fer lalyans ar okenn parti lopozisyon. Li prefer (ti pe prefer) enn match a-3. Lerla, li kumans atak PMSD. Li atak L'Eglise Chretien, li atak dosye Subutex. E li mem al ziska amar so prop lame: tu instans MMM donn Berenger ful baking pu li negosye enn lalyans ar Parti Travayist. Mem lor zafer penn demor, li pena enn pozisyon de prinsip. Li dir pu ena enn vot lib dan MMM lor la. Me, bizin dir pena okenn vre kestyon programatik. Parfwa Berenger koz so bann "valer" byen byen vag, bann zafer ki tu dimunn dakor. Zot sey gayn enn espes "teren dantant" lor zafer Chagos. Kan ti ena sa Forom Piblik kot LALIT osi ti lor plato, nu tann Berenger, pu MMM, ek Arvind Boolell, pu Travayist, fer tu kalite kustik pu flat flat zot kamarad. Berenger mem truve ki Bolom Ramgoolam zame pa finn fer naryen ki pa bon, lor dosye Chagos.

Alor, nu poz numem lakestyon: kifer Navin Ramgoolam ule gayn enn mazorite 3/4 kuma li abitye dir li ule? Penn demor li kapav re-introdir par enn mazorite sinp. Selman, so menas lor penn demor donn nu enn lide ki kalite represyon li kapav ena antet.

Ram Seegobin finn dir ki enn espes "fron anti-kominalis" pe kree, kot Rezistans ek Alternatif pe amenn enn chalennj pa telman kont sistem best loser, limem, me kont lefet ki sak kandida bizin klasifye limem, ki pa mem zafer. Dan zot parol zot dir zot pe atak Best Loser limem, me, parey kuma dernye eleksyon, 2005, zot pe azir dan enn tel fason ki zot demars li viz lozikman pu kree enn 5yem kominote (kuma Ziz Balancy ti anfet fer dan so zizman) e alor pu stabiliz best loser. Antu ka, zot pe viz swa 62 kandida swa mil, pu ranpli Nomination Paper san met kominote, lerla zot pe atann Komiser Elektoral rezet zot Nomination Paper.

Apre sa, Ram Seegobin finn expoz bann diferan opsyon LALIT. Nu kapav met kandida dan tu sirkonskripsyon, enn ubyen plis. Nu kapav aliyn kandida dan serten sirkonskripsyon, me pa tu. Nu kapav pa aliyn kandida, me amenn kanpayn for. Me, dan nerport ki ka defigir (e li pu deside selman kan nu kone ki konfigirasyon e ki posib lanze sa eleksyon la), nu pu met buku lanfaz lor seki pli afekte klas travayer aktyelman, setadir lekonomi. Alor, nu pu fer travay programatik pandan eleksyon. E prepare pu apre eleksyon osi. Kriz dan Moris e dan sistem kapitalist internasyonal tuzur la. Alor, nu pu amenn kanpayn lor kestyon lekonomi. Pa zis lor kreasyon anplwa, me kot poz kestyon lor sistem ekonomik anplas, e met reform agrer lor azanda. Nu bann pwen delit pandan 30 an lor azanda politik aktyel dan enn fason kare-kare: Diego Garcia ek Chagos, langaz maternel, dekriminalizasyon lavortman ek lalit fam an zeneral, Palestinn inklir Gaza, kont militarism e anfaver fermtir baz militer, reform elektoral inklir abolisyon laspe kominal Best Loser, ledikasyon, kont reintrodiksyon lapenn kapital. Li pu enn kanpayn elektoral byen interesan pu LALIT. Suvan dan lepase, bann kanpayn elektoral pa finn ede buku dan konstriksyon nu parti. Prosenn kanpayn elektoral pu diferan dan sa domenn la.

Ti ena buku deba apre sa papye-la.

Alain Ah-Vee ti explik ka kont Komiser Lapolis an detay (Get lartik 3 Mars). Rada Kistnasamy ti donn enn bilan politik LALIT depi dernye Lasanble Manb 3 mwa desela. Rajni Lallah ek Lindsey Collen ti fer riport-bak depi Kongre Katriyem Internasyonal.