Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ram Seegobin kondann prezans 2 Navir Deger US dan Larad Port Louis

26.02.2010

Dan enn deklarasyon a Top FM, Ram Seegobin kondann prezans 2 navir deger Ameriken HSV Swift (HSV-2) ek USS Nicholas dan Larad Port Louis.
Ram Seegobin dir ki LALIT proteste kont prezans sa 2 navir deger Ameriken-la dan enn lepok kot baz militer Ameriken Diego e Chagos dan laktyalite. LALIT osi deplor kolaborasyon ki pe ena ant lafors polisyer dan Moris e bann lafors militer inperyalist Ameriken