Galleries more

Videos more

Dictionary more

Navin Ramgoolam sinik ek demagozik lor lapenn demor

25.02.2010

Ram Seegobin dirizan LALIT finn akiz Navin Ramgoolam so pozisyon lor lapenn demor de sinik ek demagozik dan Lemisyon `Le Grand Journal` Radio Plus,Zedi le 25 Fevriye. Dan lemisyon ti ena osi Raj Dayal ek Me Mamade Bokus.

Ram Seegobin finn dir ki deba pur u kont lapenn de mor; enn deba ki dat depi plizyer syek e ki pu ankor debat dan bann syek ki pe vini. Li finn dir ki bizin plito get motivasyon Navin Ramgoolam pu vinn propoz sa mezir retrograd-la dan enn kontex traktasyon elektoral.

Premye Minis finn tuzur dir li kont lapenn demor ep, enn ku, san li donn
lexplikasyon, li anonse li anfaver. Ram Seegobin finn dir ki Navin Ramgoolam suvan sanz pozisyon pu `bann rezon frivol`. Manb Lalit inn fer enn paralel ek pozisyon PM lor lintrodiksyon lang maternel dan lekol: Navin Ramgoolam finn tuzur dir li kont ek enn bozur li nek anonse li pur parski linn gayn enn konversasyon ek 2 dimunn. Ram Seegobin finn fer usi resortir, dan diskur PM a enn zur interval kontenir kontradiksyon ant mezir drastik lapenn demor ek lanons ki to kriminalite e trafik ladrog su kontrol gras a guvernman.

Pu revinn lor kontex traktasyon elektoral, Ram Seegobin konsider muvman Premye Minis byen sinik ek demagozik. Eski priz de pozisyon Navin Ramgoolam enn stratezi sinik pu infliyans traktasyon pu Lalyans? Ki lefe so priz de pozisyon pu ena lor PMSD, sirtu lor Rama Valayden ki sekreter-zeneral? Eski pe servi reintrodiksyon lapenn demor pu donn lespwar Pravind Jugnauth ek Shawkutally Soodun? E sa pe pase zis landime kot finn ena traktasyon ek MMM. Sistematikman kan ena enn muv andireksyon enn lalyans ek enn parti lopozisyon, Premye Minis repozisyonn li ant le 2 so landime. Anpasan, manb Lalit sulinye ki Prezidan Larepiblik, Aneerood Jugnauth, finn invit limem pu rant dan sa deba lapenn kapital-la.

Pu konklir, Ram Seegobin rapel ki Navin Ramgoolam pe rod enn mazorite trwa-kar e probableman li pu rod enn lalyans ki amenn plis ki trwa-kar. Kan nu mazine ki li pe anvi fer ek sa kalite mazorite-la, li byen trakasan.

Ex-komiser Lapolis Raj Dayal finn pas tu so letan explike ki li ti fer letan li ti komiser avan li destitye e ki li ti pu fer aster si li Komiser Lapolis. Raj Dayal ki dakor avek pozisyon Navin Ramgoolam pa ti ena okenn repons a tu argiman ki kuran abolisyonis prezante kan zot konbat lapenn kapital.

Parkont, ansyen mazistra Mamade Bokus lot partisipan finn opoz reintrodiksyon lapenn demor.Mamade Bokus finn sirtu met buku lanfaz lor posibilite bann erer zidisyer : linn donn lexanp enn keys kot lapolis tinn vinn prezant 4 depozisyon enn sispe ki ti pran anmemtan me ki zot ti deklare ti fer a 4 moman diferan.

Ex-mazistra finn osi fer resortir ki konsep lapenn minimem finn disparet ek ki Parlman pa kapav inpoz enn santans lor zidisyer. Sak ziz pran so prop stenn. Pu mem krim, bann diferan ziri uswa ziz kapav donn diferan santans. Sekife ki enn lapenn demor vinn tutafe ridikil danlesans ki pu mem deli enn kondane kapav swa gayn prizon u lapenn demor, depandan lor ziz ek ziri.