Galleries more

Videos more

Dictionary more

Alain Ah-Vee dan konferans kont militarism dan Ahmedabad

23.01.2010


Alain Ah-Vee, ki dan enn Konferans dan Ahmedabad, Lend kont militarism finn dir ki luvertir konferans ti enn sikse e kot ena pre 200 dimunn prezan.

Alain Ah-vee finn avoy de-trwa not lor diskur siper ki Arundhati Roy finn fer lor sityasyon lor terin dan Lend.
Arundhati Roy finn tret Leta Lend kuma enn leta militarism ek ki ena enn politik totalitarism ekonomik. Dapre li finn ena enn revirman dan politik Lend apartir lafin lane 90 kan "two locks were opened": Moske Ajodya e marse Indyin. Enn finn amenn lamonte fondamantalism Indu e lot la nasyonalism Indu.
Arundhati Roy dir ki leta santral Lend pe amenn enn lager kont dimunn pli mizer kuma bann Dalit, e tu seki tribal people e enn zenosid popilasyon Kashmir. Li finn akiz gro konpayni prive kuma Tata ki posed bann fon enorm e ar lekel zot pe kapav aste tu (u preske) ki li dimunn dan guvernamn e lopozisyon, medya e marse la limem. Li finn dir ki seki pe tini Lend ansam kuma enn antite se sa militarism.

Alafin so diskur Arundhati Roy finn poz buku kestyon lor ki kalite rezistans bizin pu li efektif, kisannla ki bizin amenn rezistans. Li dir bizin enn `biodiversite` rezistans.