Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT partisip dan Konferans Internasyonal lor Militarism

06.01.2010


Parti LALIT finn deleg enn so mamb, Alain Ah-Vee, pu partisip dan enn Konferans dan Ahmedabad, Lend, le 22 a 25 Zanvye kot pu get lyin ant lalit pu sirvi ki diferan grup pe amene dan zot pei e militarism dan lemond. Bi sa konferans-la se pu amenn ansam aktivis antye lemond pu analiz rol bann Leta e konpayni miltinasyonal dan priv diferan grup dimunn de zot surs sirvi, e anmemtan pu anprann depi lexperyans lalit dan diferan pei e onivo mondyal.

Plizir aktivis internasyonal koni pu zot kritik kont kapitalism global pe pran laparol pu luvertir konferans; parmi ena ekrivin-aktivis Arundhati Roy, teoritisyin e kritik politik Ashish Nandy, fondater Narmada Bachao Andolan ek National Alliance of People`s Movements, Medha Patkar. Pu ena plizir werksop anime par reprezantan lorganizasyon anti-lager e anti-baz militer depi Venezuela, Kolonbi, Ekwador, Langleter, Lalmayn, Sid Kore, Palestinn. Wilbert van der Zeijden, Kordinater Rezo internasyonal antibaz NOBASES (dan lekel LALIT mamb) pe anim enn werksop lor bann baz militer etranzer.

Sa konferans-la pe organize par War Resisters' International (WRI) ek so bann lorganizasyon partner dan Lend. WRI enn rezo internasyonal baze dan Langleter ki finn fonde an 1921. Li amenn kanpayn e promuvwar aksyon nonvyolan ki viz pu eliminn vre koz lager. Li ena 40 lorganizasyon afilye otonom dan 80 pei.