Galleries more

Videos more

Dictionary more

Manifestan inklir Ragini Kistnasamy anserkle par larme Lezip

31.12.2009

Kisna fek sone. 2-er ler Moris, 31 Desam. Li ti pe partisip dan manifestasyon divan Mize Lezip dan Kayro pandan dernye 2 zertan. Asterla, li dan enn espes zarden piblik. Ansam ek 600 lezot manifestan depi partu dan lemond, zot finn anserkle par lapolis ek larme. Personn pa gayn drwa ni sorti, ni rantre. Ena lezot manifestan (enn 100-enn ki finn ferme andeor sa zarden piblik la). Lezot dimunn pe manifeste divan zot Lotel (diferan lotel dan Kayro) akoz lapolis ek larme Ezipsyen pa pe les zot sorti dan Lotel. Kisna ti dir li pe al get Piramid. Kumsa li finn rant dan enn taxi, vinn manifestasyon.

Zot ankor pe dimann drwa pu rant dan Gaza, tu dimunn ki finn vini pu sa lamars sutyen.