Galleries more

Videos more

Dictionary more

Gaza Freedom March Dayeri Ragini Kistnasamy 4

30.12.2009

Mardi swar

Swit a linizyativ Delegasyon Fam Code Pink dan Gaza Freedom March, finn resevwar nuvel ki Guvernman Lezip pe donn permisyon 100 delege pu rant Gaza dime.

Li enn viktwar parski li demontre ki mobilzasyon lor tu fron pandan sa 2 zur dan Cairo, dan Izrael, dan pei bann delege inklir Moris finn kontribye pu lev syez lor Gaza.

Lorganizasyon dan Gaza, abitan pe atann vizit Gaza Freedom March. Sa usi li enn viktawr dan lespwar pu lepep Gaza e lemond truve ki mobilizasyon suteni ena lefe.

Lot kote, li enn demi viktwar parski li pu byen difisil pu swazir 100 ant 1400 delege. Bizen ki u ena enn angazman politik suteni e lor longterm pu aksepte pu pa dan delegasyon ki pu al Gaza dime.

Plis nuvel dime. Felisit tu kamarad Moris parski aksyon Moris inn kontribye pu fors guvernman Lezip sede.

Ragini Kistnasamy
Talaat Harb, Cairo
29-Desam-2009