Galleries more

Videos more

Dictionary more

Gaza Freedom March Dayeri Ragini Kistnasamy Nimero 3

30.12.2009

Mardi 29 Desam, 2009, Cairo.
Presyon kontinye pu les nu rant dan Gaza kontinye

Sitinn divan Lanbasad Lafrans dan Cairo zordi lor 3em zur.

Zordi organizater Gaza Freedom March ti avoy let a Madam Prezidan Mubarak ki an sarz lorganizasyon imaniter dan Lezip pu intervenir pu ki konvwa imaniter e delege pas frontyer Lezip pu al Gaza.

Hedy Epstein, Granmer 85 an, sirvivan Holokos fer Lagrev Lafaim
Hedy Epstein, Granmer 85 an, sirvivan Holokos zordi finn kumans enn Lagrev Lafaim pu ki guvernman Lezip lev interdiksyon lor pasaz frontyer Rafah pu rant dan Gaza.

Represyon Lapolis divan Lanbasad Lamerik
Enn delegasyon Ameriken e lezot pei ti fer enn aksyon divan Lanbasad Lamerik. Mo ti ansam.
Lapolis inn blok 30 manifestan andan lakur Lanbasad lor premye chekpoint. Mo finn kont omwen 3 checkpoint. Lerla lapolis Riot fer 2 kordon e blok tu loto. Kumsa lepasan Cairo finn anfet ariv truv seki pe arive.
Enn-de dant nu finn deside nu pa pu rant dan lakur me plito res deor. Lapolis inn byen vyolan kan nu finn kumans kriye "Free Gaza" ek "Break the Siege on Gaza". Nu ti a 9, nu finn asize avek kud kwaze lor koltar divan Lanbasad. Lapolis finn detenir nu depi 9.30 am ziska 2.30 pm. Ena bann delege Ameriken ki finn exziz drwa pu enn Konsil resevwar zot. Zot ti ule antan ki sitwayen denons rol zot guvernman dan seki pe arive dan Palestinn e dan Gaza.

Manifestasyon Sutyen a Lagrev Lafaim bann granmer divan Journalist Syndicate
Midi, mo finn al dan manifestasyon divan "Journaliste Syndicate", lari Abd Al-khalek Sarwat. Ti enn manifestasyon Gaza Freedom March ansam ek bann lorganizasyon lokal pu solidarite avek Lagrev Lafaim ki bann Granmer inn kumanse.
Parmi ena Heddy Epstein ki ena 85 an ki ti prezan dan manifestasyon yer divan biro UN. (Kapav get Gaza Freedom March website www.gazafreedommarch.org).

Manifestasyon divan Journalist Syndicate 6er tanto
Bizin dir avan ki 5 er tanto fini fer nwar dan Cairo, sa lepok lane. Manifestasyon inn kumanse 6-er tanto. Manifestasyon ti organize par bann lorganizasyon Lezip e zot ti invit delege Gaza Freedom March pu zwenn.
Li ti enn byen gran manifestasyon, e lapolis drolman ti lor bon konportman. Nu ti prevwar ki represyon pu plis kan solidarite ant lorganizasyon Lezip e delege lezot pei manifeste li piblikman. Me, non.
Tu finn pas extra byen. Ti ena buku slogan ek diskur an Arab.
Pwen inportan se kondann desizyon Lezip pu ranz enn miray lasye suteren dan frontyer ant Gaza ek Lezip; kondann vizit Netanyahu; solidarite avek rezistans dan Gaza e dan West Bank e Al Kuds (Zerizalem). Ti enn evennman byen inportan pu mobilizasyon pli divan.

Ragini Kistnasamy
Taalat Harb, Cairo, Lezip
29-Desam-2009