Galleries more

Videos more

Dictionary more

Gaza Freedom March Dayeri Ragini Kistnasamy Nimero 2

30.12.2009

Lendi 28 Desam, 2009, Cairo.
Presyon kontinye pu les nu rant dan Gaza

Sitinn divan Lanbasad Lafrans dan Cairo par bann Franse
Yer swar plis ki 200 delege depi Lafrans inn kumans enn sitinn divan Lanbasad de France, lor Aveni Charles de Gaulle, Cairo. Demand prensipal se pu dir zot Lanbasad dan Cairo pu intervenir pu ki guvernman Ezipsyen les zot rant dan Gaza. Aksyon pe kontinye e zordi li dezyem zur ki bann delege Franse pe okip divan lanbasad Lafrans. (Redak: Sa manifestasyon 2 zur ti lor lor France 24 sak ler.)

Protestasyon lor Depo Garage Malouf
Yer, Dimans swar organizater Gaza Freedom March ti gayn konfirmasyon ki Guvernman finn menas bann konpayni bis ki ti pu amenn nu Al-Arish, e depi Al-Arish kontinye par bis pu pas frontyer Rafah pu rant dan Gaza.
Nu finn deside pu tu marser pu zwenn 7.00 gramaten avek nu sakado kot Garaz Malouf, Ramsis Street, Cairo pu enn aksyon pu montre nu determinasyon pu al Gaza, e pu ki lev syez lor Gaza.
Ti ena bann imans bandrol ki donn lor lotorut kot 2 gran arter dan lakrwaze Ramsis Street ek Pon October 6th. Konferans de pres ti anime par bann organizater. Sante e slogan pu dimann "Lev Syez lor Gaza" e "Pa Anpes nu Al Gaza". Nu tu ti ariv laba avek nu sakado pare pu rant dan bis pu al Gaza dapre nu plan. Li ti enn aksyon ki pe prepare pu bildep.

Dispozitif Represif Lapolis dan Lezip
Nu, bann delege, nu ti finn gayn lide lor Lapolis Lezip. Nu finn kumans rekonet ki liniform lapolis regilye, ryot (parey kuma Moris!) e lapolis an sivil, lapolis sekre. Lapolis sivil ek bann azan servis sekre ti prezan an gran nomb, natirelman, me zot pli difisil pu rekonet, sirtu pu dimunn kuma nu, ki sorti lot pei. Me kan zot oblize azir kuma lapolis uvertman, zot parey kuma SSS (ex-NIU) Moris.

Apre sa aksyon-la, mo finn zwenn delege Bulgari ek Tirki pu al enn vizit solidarite anver sitinn divan Lanbasad de Frans, e pu gayn nuvel. Dispozitif lapolis laba ti inkrwayab. Ti enn kordon lapolis tutolong Labasad. E ti osi ena enn dezyem kordon Riot. Ti res enn ti lespas larut pu loto, e lerla enn ranze kamyon solda. Zot pe menas pu intervenir a tu moman. Asterla-mem, kan mo pe ekrir, sitinn pe kontinye.

Tantativ pu blok akse a lapres
Lapolis inn kennsel permisyon pu servi lokal ki nu ti pe servi, pu nu konferans de Pres. Li interesan pu note ki kuvertir evennman dan lagazet Guvernman li diferan dan versyon Arabik e dan versyon Angle.

Manifestasyon divan United Nations
Midi, tu bann delege, mwa parmi, inn fer manifestasyon divan biro UN, Lari Corniche el Nil. Parmi demand ki nu ena seki UN intervenir lor nu nom pu ki tu delege e tu led imaniter rant dan Gaza. Enn delegasyon ki ti al zwenn reprezantan UN, ti ena Walden Bello ki enn depite dan Phillipines.

Heddy Epstein, ki ena 85 an, e ki enn sirvivan Holocaust, ti usi prezan dan manifestasyon.

Bann delege US, Litali ek Kanada finn usi al depoz let pandan ki nu ti pe fer manifestasyon. Konferans de pres inn fer dan plener.

Vizit Netanyahu, Premye Minis Izrael dan Cairo, Lezip dime, Mardi. Posib pu ena enn aksyon dime pu sa vizit-la.

Lezot Nuvel otur Gaza Freedom March
Aktivis Anarchists Against the Wall, enn grup sirtu Isralyenn, ti arete Erez, frontyer Israel avek Gaza.

16 aktivis ansam avek Anarchists Against the Wall inn arete dan Israel. Zot ti pe proteste kont syez lor Gaza lor Frontyer Erez dan kote Israel. Lapolis inn larg zot.

Zordi, ti ena enn delegasyon Sid Afrik avek enn imans bandrol depi COSATU. Mo finn truv zot pu enn ti moman selman.


Ragini Kistnasamy, Cairo, Lezip
Marser dan Gaza Freedom March