Galleries more

Videos more

Dictionary more

Let Ragini Kistnasamy depi Gaza Freedom March

27.12.2009


Dimans 27 Desam 2009
2 Talaat Harb, Cairo

Zordi granmaten, delege depi 43 pei, ki finn vinn partisip dan "Gaza Freedom March", ti deza fini ariv Cairo, e nu finn zwenn pu enn renyon kordinasyon.

Finn ena enn tantativ Guvernman Lezip pu sabot Gaza Freedom March. Le 20 Desam 2009, Guvernman Ezipsyen finn inform Code Pink ki li pu dinay permisyon pu travers frontyer depi Lezip a Gaza. Minis Zafer Etranzer inn fer enn deklarasyon lor TV nasyonal dan Lezip. Li finn anonse ki frontyer Lezip avek Gaza, pasaz Rafah, pu ferme a sirkilasyon piblik akoz sityasyon inn sofe lor frontyer.

Li vre ki sityasyon inn sofe lor frontyer depi Guvernman Lezip inn anonse ki li pe met enn miray suteren lor so frontyer avek Gaza. Gaza zordi enn prizon uver avek enn popilasyon 1.5 milyon dimunn. Izrael finn blok tu akse, so larme rantre atake kuma li ule. Gaza Freedom March so bi se pu zisteman vinn temwen pu explik e montre lemond kriz imaniter dan Gaza. Premye kupab Guvernman Izrael, e ansam ar li se Guvernman Lamerik ki pe sutir li. Zordi Guvernman Lezip pe adopte mem kalite politik e vinn konplis politik Izrael dan Gaza.

Kanpayn represyon ek intimidasyon par guvernman Lezip
Guvernmn Lezip pe refiz permi pu Gaza Freedom March rant Gaza. Tu lasal ki ti bukle pu renyon finn truv zot rezervasyon revoke par lord Guvernman. Bis ki nu pu pran dime, Lendi, pu travers Rafah, li dan balans. Guvernman pe dir bann bis bizen ena permi spesyal, e se zot ki pu donn permi. Lapolis sekre pe swiv bann organizater e pe avoy informater dan bann renyon.

Aksyon Dimans 27 Desam 2009 dan Cairo
1. Lor Pon Qasr-el-Nil, Cairo
Bann delege Gaza Freedom March inn al met enn kart ek enn mesaz lor pon Qasr-el-Nil pu rapel bombardman Izrael enn banane zur pu zur zordi. Pu rapel tu seki finn perdi lavi dan sa masak larme Izrael, pu rapel sor tu dimunn ki pe viv dan Gaza zordi.
Ti enn aksyon ki finn permet nu koz ar medya lor seki nu pe planifye pu fer dan Gaza, e pu koz e explik dimunn ki res dan Cairo. Ti ena buku kart ekrir par delege diferan pei atase ek balistrad pon, e zot ti pe flote dan divan lor larivyer Nil. Mo finn met mesaz LALIT "Break the Siege on Gaza! Break the Silence! Pu enn Palestinn Lib".

2. Delegasyon finn al zwenn Prezidan Mubarak pu kit enn let pu dimann lev interdiksyon akse a Gaza.

3. Delegasyon finn al zwenn reprezantan Arab League pu dimann zot intervenir avek Guvernman Ezipsyen pu li lev interdiksyon.

4. Delegasyon finn al zwenn sindika bann zurnalis pu brif zot lor aksyon Gaza Freedom March e dernye epdet.

Presyon Internasyonal kontinye pu lev syez lor Gaza
Antretan let, fax, email pe grene kot bann lanbasad Lezip partu dan lemond. Organizater, Code Pink, finn gayn nuvel depi enn-de lanbasad, zot pe telman inonde ki zot pa pe kone kimanyer pu dil ek sa vag protestasyon.
Nu pu gete ki rol medya internasyonal pu ena sa fwa-la.
Eski li pu konplis ubyen eski li pu montre laverite, montre katastrof imaniter dan Gaza pu ki lemond truve.

Manifestasyon avek bato ek lalamp lor Larivyer Nil, zordi tanto
Zordi tanto taler pu ena enn aksyon kot par santenn tipti bato pu manifeste lor larivyer Nil. Nu pu flot enn ti lalamp an memwar bann dimunn ki finn mor dan Gaza.

Lamars pe al delavan
Tu preparasyon pu lamars pe kontinye. Nu pe demar lamars Lindi 28 Desam 2009. Premye nu pu gete komye konpayni bis pu tini zot laranzman transpor, komye pu sede a menas ek intimidasyon Guvernman Lezip. Sinon nu ena alternativ.

A dime.

Salitasyon,
Ragini Kistnasamy
Cairo, Lezip

Li extraordiner pu kapav et la dan sa moman kot Guvernman Lezip pe bizen swazire enn kote si li pu kontinye konplis avek politik Guvernman Lamerik e Izrael ubyen si li pu, ansam avek gran mazorite popilasyon Lezip, pran pozisyon pu enn Palestine avek Gaza lib. Zordi Guvernman Lezip pu fer sa swa la an piblik, swa li pu dibut swa li pu sede ek vande divan so lepep avek lemond kom temwen. Bi Gaza Freedom March sete pu briz silans lor Gaza. Abe li pe resi.

Plis nuvel dime.

Nu pe diriz nu ver Gaza dime Granmaten. Ki pu arive? Dime pu kone.