Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT sutenir "Gaza Freedom March"

23.12.2009


1,000 marser pu zwenn dan Cairo, Lezip, le 27 Desam 2009. Sa lamars la pe organize par enn Fron Internasyonal pu Aret Blokis ilegal Gaza. Code Pink, enn organizasyon fam dan Lamerik ki li osi manb dan NO BASES ansam ar LALIT, enn manb sa Fron la. Code Pink finn anonse ki plis ki 1,000 dimunn finn inskrir pu partisip dan sa manifestasyon inportan la.

Le 27 Desam 2009 li pu fer exakteman enn an depi larme Izrael bombard e anvahir Gaza. Zordi, mem Izrael so larme inn kit Gaza, Izrael pe kontinye blokis lor Gaza. Gaza dan enn leta de syez. E sa li kont tu lalwa internasyonal. Gaza, ansam avek West Bank ek Zerisalem Les fer "Palestinn".

Bi Gaza Freedom March se pu temwayn solidarite a lepep Gaza dan zot lalit kont blokis e osi pu fer lemond antye truve ki li ete pu viv dan Gaza su blokis par Izrael. Izrael pe kontinye bafwe lalwa internasyonal, apre ki so larme finn bombard Gaza. Izrael pe kontinye blokis dan inpinite. Inn ariv ler pu dir Izrael ASE. Sa lamars par bann aktivis depi otan pei lemond, li enn aksyon ki pu azut ankor pwa dan aksyon ki pe viz pu fors bann guvernman dan lemond aret konplis ek azisman guvernman Izrael e pu fors Izrael pu lev blokis lor Gaza.

1,000 marser sorti depi 41 pei: Australia, Austria, Belgium, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Canada, Denmark, England, France, Germany, Greece, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lithuania, Malta, Mauritius, Morocco, Netherlands, Norway, Philippines, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, United States, Venezuela and Yemen. Bann delege pe zwenn dan Cairo dan Lezip pu kumans preparasyon e lerla pu diriz ver frontyer an komen avek Gaza le 27-28 Desam. Depi Lezip pu pas par Rafah, frontyer ki separ Lezip ek Gaza. Dapre Code Pink ki pe kordinn lozistik otur sa aksyon internasyonal, bann delege internasyonal pu rant Gaza le 29 Desam.

LALIT pe sutenir sa aksyon kont Leta Izrael e an solidarite avek lepep Palestinn.

Ena enn seri aktivite dan Gaza ki pu kilmine avek enn lamars le 31 Desam.

Merkredi Dec. 30:
09:30am : Zwenn deputy head United Nations Relief & Works Agency (UNRWA)
10:30am : Al dan bann landrwa pu temwayn devastasyon par Larme Izrael kan li bombard e anvahir Gaza Desam 2008, enn an desela.
03:00pm : Zwenn reprezantan bann lorganizasyon dan Gaza
07:00p.m: Preparasyon an grup pu lamars landime

Zedi Dec. 31: Gaza Freedom March!
10.00 a.m.: Apepre 50,000 Palestinyen dan Gaza pu zwenn delege internasyonal dan lamars 5-km (3-mile) depi Lazbat Abu Drabo ziska frontyer Erez ki lor kote Izrael. Lamars pu al osi pre ki posib san provok ripost vyolan depi larme Izrael ki gard sa frontyer ant Gaza ek Izrael. Kan lamars ariv lor Erez crossing, pu larg balon, fil servolan e lev paviyon pu exprim solidarite ek militan lape Palestinyen enn kote frontyer dan Gaza ek militan lape Izraelyen lot kote frontyer dan Izrael
07.00 p.m.: Konser avek artis Gaza e artis depi lezot pei ki dan lamars

Vandredi Jan. 1:
Pandan lazurne sak delege swazir grup ki li interese pu zwenn pu enn sesyon travay - grup fam, zenn, drwa imen, ledikasyon, peser, fermye, travayer lasante, relizye, spor.

LALIT fer apel a tu dimunn Moris pu solider avek lepep Palestinn.