Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lalit sutenir kanpayn internasyonal kont Miray Palestinn

10.11.2009


Sa semenn-la buku pei Lerop pe mark 20- an depi demantelman miray Berlin kuma enn viktwar "lemond lib". Purtan sa bann mem pei dan sa "kan-la" pe finans e sutenir konstriksyon enn lot miray, ki 2 fwa pli long, e ki pe kontiyn fer buku viktim parmi popilasyon Palestinn. Samem miray ki koni kuma Miray Aparteid, enn miray 788 kilomet longer ki Israel finn kumans konstrir an 2004 dan teritwar okipe. Avek sa miray-la Israel pe defakto anekse pre 43% teritwar palestinyin. Ena 522,000 Palestinyin ki pe separe depi zot later, ena par santenn lakaz e buku ti lizinn pe demoli e sirtu larme pe derasinn plis ki 100,000 zarb, parmi 83,000 pye zoliv. Fason ki Israel finn desinn trase sa miray-la permet li konfiske 50 pwi dilo.

Ansam ar so miray larme Israel finn instal bann chekpoynt, geyt, baraz rutye ek enn sistem pas pu kontrol muvman popilasyon palestinyin alinteryer zot prop teritwar. Li kler ki enn tel stratezi viz destriksyon lagrikiltir Palestinn e so lekonomi antye e sirtu Israel ule rann lavi Palestinyin dan West Bank enn veritab kalver pu ki zot kit zot prop later e al viv ayer kuma exile. Me sa stratezi Israel-la pa pe marse.

Abitan teritwar okipe Palestinyin pe kontiyn res lor zot later, okip zot karo zoliv e pe reziste kont miray, kont lokipasyon militer. Dan buku vilaz bann abitan ansam ar zot lorganizasyon e avek sutyin aktivis Israelyin e internasyonal pe mobilize pu demantelman miray e chekpoynt. Dan Budrus apre plizir mwa manifestasyon zot finn reysi fer larme met aryer e redesinn trase miray andeor vilaz. Lakur Internasyonal la Haye finn mem dir dan enn ruling ki sa miray-la ilegal dapre lalwa internasyonal. Dan vilaz Bilin zot finn reysi gayn enn zizman lakur Siprem Israel ki dir bizin buz miray-la plizir santenn met pli lwin e rann 25% later a abitan Palestinyin.

Dan Lalit nu finn tultan sutenir lalit lepep Palestinyin. An 2004 e 2006 ena militan Lalit finn al dan teritwar okipe an solidarite ek sa lalit-la. An sutyin a kanpayn internasyonal kont miray Palestinn ki pe demare apartir sa semenn-la, Lalit pe organiz enn seans fim Zedi 12 Novam lor rezistans kont lokipasyon militer par etidyan, profeser e abitan vilaz Birzeit. Apre fim pu ena enn sesyon deba lor sityasyon dan Palestinn. Lalit osi form parti kanpayn boykot kont prodwi Israel ki finn kumans pran lanpler antye lemond. Bizin ogmant presyon lor Israel pu ki li aret lokipasyon ilegal e kolonizasyon Palestinn e osi pu lev blokis lor Gaza.

AA, 10.11.09