Galleries more

Videos more

Dictionary more

Gran Sikse pu Hearing Internasyonal Ledikasyon Pu Travayer

25.10.2009


Samdi le 24 Oktob, bann manb ziri ki ti syeze pandan kat zur dan Hearing Internasyonal Ledikasyon Pu Travayer, finn donn zot findings. Apre ki zot finn ekut pre enn sinkantenn temwin zot finn inanim pu rekonet ki bizin servi langaz maternel dan ledikasyon. Finn gayn temwanyaz tu laz ki finn depose, depi enn zanfan 6an ziska enn retrete. Finn ena temwanyaz depi paran, etidyan, profeser lekol, lingwis, zelev kur lir-ekrir, reprezantan depi Rodrig bann lorganizsyon dan domenn ledikasyon osi byin ki parti LALIT. Zot tu finn finn rakont lexperyans ek ena ki tromatizan, ki zot finn viv kan pa pe pran kont langaz maternel zanfan dan ledikasyon.
Bann manb ziri ti Pr Beban Sammy Chumbow(Cameroun), Pr Tove Skutnabb Kangas(Finland), Pr Robert Philipson(UK), e depi Moris finn ena Ms Med Moti,Vidya Golam, Pr Vinesh Hookoosing, Me Jean Claude Bibi.
Nu pu pibliye integralite findings lor websayt prosennman.