Galleries more

Videos more

Dictionary more

Vyolans Polisyer, Valayden, Kominalism

05.10.2009


Atorney Jeneral, Rama Valayden, dan Kongre so nuvo parti, PMSD, Beau Bassin semenn dernyer finn fer enn deklarasyon ki devye latansyon depi enn kestyon extreman grav kuma "britalite polisyer". LALIT finn amenn deba, avek buku difikilte, lor kestyon vyolans par ofisye Leta.

Lasosyasyon JUSTICE finn fer enn gran travay dan sa direksyon la, osi. Lerla Rama Valayden devye latansyon zis dan moman kot li pe sey re-ramas enn sutyen elektoral lor baz kominal, setadir kan li finn disud so prop parti politik, MR, kan li pe rant dan PMSD, e kan li truv MMM pe met konpetisyon kominal ar li. Li intansyonelman provok enn sanzman size depi britalite polisyer a diskriminasyon kominal, e sa pe permet deklans tu sort kalite kont-atak, derapaz ek mem badinaz.

Ka britalite polisyer ki Rama Valayden ti pe komante se ka Jean Marie Richard. Li enn sef dantrepriz ek enn proprieter ki finn ena enn long konfli lor zafer "later" Grand Baie e zur kan Wisye Lakur ti vini pu finalman met so "lokater" deor finn ena enn kafuyaz vyolan kot e polisye e Jean Marie Richard finn implike. Me, apre sa lapolis finn met enn seri sarz lor J.M.Richard.

Bizin Aret Tu Vyolans Polisyer
Dan LALIT, nu konsider li inportan pu res konsantre lor aret tu britalite polisyer. Kimanyer enn Atorney Jeneral kapav suzantand ki "britalite polisyer" ti bizin lor enn baz proporsyonel? Pa bizin eradik li net?

Apre deklarasyon Valayden, finn ena trwa-kat risponns diferan. Premye Minis finn apel li pu explike. Valayden anonse ki li krwar Premye Minis Ramgoolam finn "konpran li". Federasyon Lapolis finn sezi lokazyon an-or ki Rama Valayden finn donn li pu li sanz size depi britalite polisyer, amenn li lor oportinism kominal Atorney Jeneral. Federasyon Lapolis finn met depozisyon kont Valayden pu insitasyon a la-enn rasyal; so pozisyon an rezime se "pena diskriminasyon dan britalite polisyer".

M. S. Dulthumun depi Mauritius Sanatan Darma Federation inn reysi azut so but, dan enn fason danzere, dan sa dinamik kominal la.

Malgre presyon, Federasyon Kreol Morisyen finn plito res andeor, e finn dir bizin les lanket swiv so kur.

Paul Bérenger, an konpetisyon ar Rama Valayden, finn sezi lokazyon asontur pu re-kumans so vye koze kumkwa Rama Valayden ki responsab lamor Kaya. Rapel ki Kaya ti arete 2 zur apre enn konser Valayden, e anfet Kaya pa ti ena okenn blesir lor so lekor kan li ti arete. Lerla 2 zur plitar, li finn truv lamor. Li ti ena plis ki 30 blesir lor li. Pa Valayden ki ti ena "custody" lor Kaya. Pa Konser ki finn infliz 33 blesir lor li.

Alor, premye pwen sa Kominike-la, se pu fer apel a tu lider politik, kumanse par Rama Valayden, pu zot evit sanz size depi kestyon osi grav ki vyolans par ofisye Leta pu zot bann taktik kominalo-politik. JUSTICE ena tutenn program pu eradik vyolans polisyer. LALIT dakor ek sa program la, e nu fer apel a lezot lafors politik pu adopte program JUSTICE.

Rekritman Polisye
Enn dezyem pwen finn sulve dan zurnal Samdi 3 Oktob, kot Xavier Duval (PMSD) ek Alan Ganoo (MMM) finn site. Zot pe amenn size lor eski ena proporsyonalite dan rekritman polisye. MMM propoz ki ti bizin rann piblik lalist nom ek ladres apre exersis nominasyon polisye. Me, sa propozisyon la li valab selman si osi pibliye lalist aplikan. Fode kone kisannla finn aplay, plis kisannla finn nome. Li danzere pu exziz selman seki "nome", san osi exziz seki finn aplay. Si nu gayn tu fe o-kler, lerla li vinn posib pu kumans konpran kot problem la ete. Xavier Duval pe dir "Un effort de rattrapage a été fait", seki implik ki resaman finn ena diskriminasyon. Me, bann fe pa piblik.

Dan LALIT, nu pe formaliz nu propozisyon anba. Li enn propozisyon ki pu ede pu bare kont tu form diskriminasyon (pa zis kominal), e anmemtan bare kont palab kominal.

Nu fer enn demand formel ki Guvernman pibliye bann fe:

Lor tu aplikan, ek lor tu aplikan ki finn anfet nome:
Nom.
Ladres.
Kalifikasyon (Highest qualification).
Lezot zafer si zot relevennt dan prosesis seleksyon:
Lexperyans travay
Komye fwa zot finn deza aplay.
Laz, rezyon, lasante, longer/oter, rikord kriminel, etc.

Me, bizin pibliye detay lor tu aplikan, pa zis lor tu dimunn ki nome polisye.

Kapav pibliye tu sa bann fe la lor web. Li pa pu kut Guvernman naryen.

Sa pu kapav amenn progre. Seki etonn nu se kifer MMM napa propoz sa? Li enn propozisyon telman rezonab, e LALIT finn deza propoz li piblikman depi lontan.

Ram Seegobin
Pu LALIT
4 Oktob 2009