Galleries more

Videos more

Dictionary more

Konkur Literer dan Langaz Kreol Morisyen

21.10.2003


Dan Kad Zurne Mondyal Langaz Kreol Ledikasyon pu Travayer finn fer enn Konferans de pres Mardi 21 Oktob 2003 pu anons lansman so 5yem konkur literer

Ledikasyon pu Travayer ena plezir anons lansman so 5yem Konkur Literer. Nu invit tu dimunn Repiblik Mauritius pu partisipe. Kat premye konkur LPT sakenn ti enn vre sikse. Dimunn antye Moris, Rodrig, vilaz lavil, fam, zom, zenn, dimunn tu laz ti partisipe. Par santenn dimunn.

Nu sir ki sa fwa-la osi u pu kontribye dan sikse sa konkur-la. Prepar u travay. U ena 6 mwa divan u.

Bi konkur LPT se pu ankuraz kreasyon dan langaz Kreol Morisyin. Seki osi karakteriz Konkur LPT se lefet ki nu pibliye buku zoli travay literer depi plizir gaynan ek partisipan. Sa finn permet enn nuvo zenerasyon ekrivin ek poet emerze. Nu swete ki sa 5yem Konkur-la ankor enn fwa donn lokazyon pu anrisi kreasyon literer dan langaz Kreol Morisyin ar nuvo poem, pyes teat, zistwar, novel e tradiksyon.

Ruls pu Konkur

1 Sa konkur-la ena 5 seksyon, tu pu travay an Kreol Morisyen

Poezi

Zistwar

Novel

Tradiksyon enn klasik literer (enn bon roman, enn pyes teat, enn rekey poem)

Pyes teat2 Tu sitwayin Repiblik Mauritius gayn drwa partisipe.

3 Ena 3 dimunn indepandan ki finn aksepte fer ziri pu ziz tu travay.

4 Desizyon ziri pu final e ziri pena pu donn okenn rezon pu so swa.

5 Dernye dat pu avoy u travay:31 Mars 20046 Ful mamb LPT pa gayn drwa partisipe.

7 U travay bizin swa tipe ubyin ekrir dan enn lekritir ki fasil lir.

8 U kapav avoy plis ki enn lantre. Me u bizin avoy sak lantre kuma enn lantre separe.

9 U lantre bizin u prop travay. Fode pa ki li finn plibliye avan. Si u fer enn tradiksyon ubyin adaptasyon, u bizin dir ki li enn tradiksyon ubyin adaptasyon.10 Pri

Star Prize: Rs 10,000 (Ofer par Ledikasyon Pu Travayer)Pri Spesyal Feminin: Rs5,000 (ofer par Muvman Liberasyon Fam pu ankuraz fam partisipe)

Pli bon poem: Enn bon dasa Rs 500 ofer par Bookcourt

Pli bon zistwar: Enn bon dasa Rs 500 ofer par Libreri Le Cygne

Pli bon novel: Enn lo dis liv ofer par Editions le Printemps

Pli bon drama: Enn lo dis liv ofer par Ledikasyon pu Travayer

Pli bon tradiksyon: Enn bon dasa Rs 500 ofer par Bookcourt11 Star Prize pu done pu pli bon travay, tu kategori, me selman pu enn liv antye: Swa enn koleksyon poem pu fer enn liv antye, swa enn koleksyon zistwar orizinal pu fer enn liv antye, swa enn novel; swa enn pyes teat antye; swa enn tradiksyon enn klasik an antye.

12 Ledikasyon Pu Travayer ena drwa mont ninport ki pyes teat ki finn sumet pu sa konkur-la ubyen fer lektir piblik bann anvwa, pibliye ninport ki travay ki finn sumet pu sa konkur-la

13 U travay pa pu konsidere si u pa swiv Ruls

14 Ledikasyon pu Travayer pa pu return kopi ki u finn sumet nu pu Konkur Literer. Alor nu demann u pu pa avoy nu sel kopi ki u ena. Kopirayt res pu u, me selma par avoy u travay pu Konkur Literer u pe deza tom dakor pu ki nu inprim u travay.

15 U bizin siyn u travay ar enn sedonim (fos nom) e met travay-la dan enn lanvlop sele. Met sa lanvlop-la ansam ek enn papye ar bann detay swivan dan enn dezyem lanvlop,

U ful nom plis u sedonim.

U ladres konpleEkrir Konkur LPT lor lanvlop-la e avoy tu:Dany Marie

Sekreter,

Ledikasyon pu Travayer

153 Main Road, GRNW, Port Louis.