Galleries more

Videos more

Dictionary more

Blokaz langaz maternel dan lekol: Apel pu Temwen

23.09.2009

Ledikasyon pu Travayer pe fer apel piblik pu temwen vinn delavan pu rakont zot prop lexperyans lor etufman langaz maternel dan lekol.

LPT pe organiz sa "Hearing" ki pu fer an Oktob. Pu ena set ziz ubyen ziri ki pu ekut temwayaz lor lefe negatif lor zanfan kan tuf zot langaz maternel dan lekol, e zot pu rann piblik zot fayndings apre. Tule kat ziz ubyen ziri, zot dimunn avek buku lexperyans dan domenn langaz. Ena 4 depi Moris, ek 3 depi lezot pei. U pu kapav depoze an Kreol, parski pu ena interpret ki pu tradir.

Si u anvi temwayne, kontakte Ledikasyon pu Travayer lor lptmail@intnet.mu ubyen sonn Alain Ah-Vee ubyen Lindsey Collen lor 208 2132.