Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

Internasyonalism dan lepok kriz ekonomik mondyal

31.07.2009

LALIT ena plezir anons tu viziter ki dan seksyon documents ena papye ki Lindsey Collen ti prezante dan Kongre Uver ki ti ena lye 25 ek 26 Ziyet. Papye la ti axe sirtu lor ;(1) Stad ek natir devlopman kapitalism internasyonal, setadir inperyalism, zordi,(2)Natir ek degre lorganizasyon klas travayer dan sak pei nasyon, zordi.
Papye la finn terminn par de-trwa lapist pu reflexion.

Nu pu kontiyn anrisi seksyon documents ar bann lezot papye ki ti prezante dan sa kongre ki ti dayer enn gran sikse.