Galleries more

Videos more

Dictionary more

14 lorganizasyon adopte SART lor Lang Maternel dan Lasosyasyon

16.07.2009

Pu premye fwa dan Moris plizyer lorganizasyon finn vinn ansam pu adopte enn
SART lor Lang Maternel dan Lasosyasyon. Sa SART la finn rann piblik dan enn konferans de pres ki ti ena lye kot Ledikasyon Pu Travayer, GRNW, Merkredi le 15 Ziyet. Nu pe pibliye SART-la intergralman ek lalis lorganisasyon ki finn siyne.

SART lor Lang Maternel dan Lasosyasyon

Etan done ki
- Parol ekrit li enn medyom inportan pu stokaz nu memwar individyel ek kolektif;
- Minits enn lasosyasyon, li enn form inportan sa memwar kolektif-la;
- Minits kontenir saki enn lasosyasyon anvi garde kuma so memwar;
- Dapre Resansiman Guvernman an lan 2000, 93% popilasyon Moris servi langaz Kreol ek/ ubyen Bhojpuri;
- Li enn drwa imin pu servi nu lang maternel an ekri, e sa drwa-la aplike kan nu zwenn kuma enn lasosyasyon, pu tu laspe nu travay lasosyasyon;
- Leta, ikonpri Rezistrar Lasosyasyon, ti devet rekonet langaz maternel ki gran mazorite sitwayen servi dan lasosyasyon;
- Minits konstitye enn rapor fidel seki finn traverse dan reynion, e kan sekreter re-lir minits dan prosen reynion, manb cheke ki li enn refleksyon fidel seki finn pase dan dernye reynion, propoz amandman, vote, avan apruv minits;
- Lalwa aktyel antrav nu drwa gard liv minits ofisyel dan langaz dan lekel reynion derule, setadir dan nu langaz maternel;
- Kan pa servi nu langaz maternel pu gard minits, sa antrav derulman nu lasosyasyon;
- Li pa enn "vre minits" kan tradir li apre leku pu Rezistrar dan enn lot liv, e lerla lir minits dan prosenn reynion dan enn langaz etranze, avan apruve ek siyne, me sanki dimunn konpran, e ki sa pratik-la, asontur, mem si li respekte lalwa teknikman, li kapav nuri dan Moris enn fos lide lor ki "minits" anfet ete;
- Li pa enn "vre minits" pu nu lasosyasyon nonpli, kan Sekreter pe ekut derulman nu reynion an Kreol ubyen Bhojpuri e lerla fer kustik pu tradir prosiydings anplas-anplas dan enn langaz etranze; lerla re-tradir sa minits an Angle an langaz maternel dan prosenn reynion, e lerla apruve ek siyne lor baz enn versyon ki pa finn kapav apruve akoz li dan enn langaz etranze;
- Represyon kont nu langaz maternel li antrav nu kapasite fer nu lavwa tande dan lasosyete, alor li limit partisipasyon e li fos demokrasi;
- Antan ki Lasosyasyon, nu selman gayn drwa kominik avek lotorite lor kondisyon ki nu fini metriz enn langaz etranze, an okirans Angle ubyen Franse;
- Represyon kont langaz maternel dan lavi asosyativ li enn sinbol enn represyon pli zeneralize kont langaz maternel,
E etan done ki
- Dan gran lasosyasyon, nu pa gayn drwa elir enn Prezidan, Sekreter ubyen Trezorye de nu swa, me selman sa bann manb ki metriz Angle ubyen Franse; e etan done ki sa antrav derulman nu lasosyasyon;

Nu fer demand ki:

1. Amand GN 230 ki dir: "Every Association shall: 8(a) keep its books, documents or records in English or French or such other language as the Registrar may approve; (b) Where the book, documents or records have been kept in a language other than English and French, cause such book, documents or records as the case may be, to be translated into English or French for the purposes of enabling the Registrar to exercise his functions" pu inklir Kreol ek Bhojpuri, 2 langaz maternel Moris lor lalist langaz akseptab pu Rezistrar. Sa vedir GN 230 pu dir: Sak lasosyasyon pu 8(a) gard so liv minits, dokiman ubyen rapor an Angle, Kreol, Franse ubyen Bhojpuri; (b) Si enn lasosyasyon gard so liv dan enn lot langaz, li bizin sumet enn tradiksyon a Rezistrar dan enn sa kat langaz-la.
2. Revok seksyon 25 (b) Registrar of Associations Act ki dir: In the case of a large association, no person shall be qualified to be a President, Treasurer or Secretary, unless he can read and write English or French.

Lalis lorganizasyon ki finn ader a sa Sart -la:
Ledikasyon pu Travayer
Muvman Liberasyon Fam
Women's League for Alternative Feminist Action
Confederation Travailleurs Secteur Prive
Government Hindi Teachers' Union
Groupe ELAN
Federation of Pre-School Playgroups
Maudesco
Centre Idriss Goomamy
Les Abeilles Playgroup
Rassemblement pour le Progres de Quartier Pailles
ABAIM
Free Art
Terre de Paix