Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT partisip dan Premye Kongre "Revolutionary Socialist Party" Lostrali

13.07.2009

Le 14 Zin manb ek sinpatizan LALIT ti reyni dan Horl Mama Bul Later pu enn Riport Bak par Cindy Clelie ek Lindsey Collen, swit a zot partisipasyon antan ki reprezantan LALIT dan Kongre enn nuvo parti revolisyoner dan Lostrali, ki dan kuran Democratic Socialist Party avan. Mem zur Riport Bak ti osi ena enn mini-expozisyon lor zot vizit, plis kopi lagazet "Direct Action", enn lagazet ki parti-la tire me ki pa inikman enn lagazet parti me osi enn tribinn lib degos, pu manb lir.
Kongre RSP ti ena lye le 6-8 Zin 2009. Ti ena enn 60enn delege prezan depi diferan brans RSP: Perth, Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney ek ti osi ena bann manb RSP ki travay dan lezot pei aktyelman e ki ti spesyalman vini pu partisip dan Kongre. Tulde delege LALIT ti dakor ki li ti enn lexperyans byen anrisisan. "Zame mo pa finn krwar mo pu aprann osi buku depi enn Kongre politik deor," Lindsey Collen finn dir. Li ti rakont kimanyer RSP striktire e fonksyone, listorik so kuran politik dan kad listwar Lostrali, so bann referans ek analiz, e so stratezi.
"Mo finn truv zot manyer prosede pandan zot Kongre kuma enn tradisyon byen rode," Cindy Clelie finn dir. "Li byen interesan pu nu dan LALIT." Li ti explik derulman Kongre, e sistem demokratik intern, osi byen ki konteni bann intervansyon ek deba.
Ansam avek LALIT ti ena osi "The Political Committee of The Poor - People`s Democratic Party" (KPRM-PRD) depi Lindonesi, ki ti invite kuma obzervater dan Kongre. Alor, bann delege LALIT finn osi aprann ase buku lor sityasyon aktyel dan Indonezi depi zot delege, Ariane Zely.
Anplis asiste Kongre, Lindsey Collen, pu LALIT, ek Ariane Zely, pu KPRM-PRD, ti osi invite kuma orater dan forum piblik, Samdi 6 Zin, dan Brown Street Community Hall, Newtown, Sydney lor tem "Capitalist Crisis - Socialist Renewal". Li ti enn forum pu konpran kriz kapitalis mondyal, lorizinn ek lefe kriz finansye, lager ek problem lanvironman, e defi pu bann sosyalist partu dan lemond. Li ti enn lokazyon kot tulede orater finn partaz avek kamarad dan Lostrali lekperyans lor lalit klas travayer dan enn moman osi difisil dan Moris ek Lindonezi. Li ti osi interesan pu note ki, dan Moris osi byen ki Lindonezi ena enn dinamik dan klas travayer pu remet an kestyon sistem kapitalis limem. Gran defi ki finn resorti alafin zot diskur se oryantasyon politik ki neser dan enn tel moman dan listwar.
Nelson Davila, ki sarze dafer Venezuela dan Lostrali finn osi prezan kuma orater e li finn koz lor lalit revolisyoner ki pe aktyelman deferle dan Venezuela. Li finn osi esplike kifer li inportan ki diferan parti poltik de gos dan lemond solider pu ki Sosyalism vinn vre partu dan lemond. Max Lane, ki enn "member at large" RSP ek ki travay dan Singapore ti osi enn orater pu sa forum piblik la ek li finn dekrir sityasyon klas travayer, muvman sindikal ek parti de gos dan sa parti lemond la.
Pandan Kongre RSP finn osi ena diferan mesaz solidarite depi diferan parti de gos partu dan lemond avek ki RSP ena lyen kuma Parti Kominis Cuba, Parti Kominis Vietnam, Parti Sosyalis Venezuela (United Socialist Party of Venezuela - PSUV) ek lezot parti degos dan pei pre kuma Nuvel Zeland ek pei lwen kuma Lamerik.
Bann diferan brans finn kumans get 2 fim lor Kiba ki brans RSP dan Sydney finn donn LALIT, enn lor dokter Kiba ki travay Timor Les ek etidyan Timor Les ki aprann Kiba, lot fim fer avek bann senn dokimanter ki Errol Flynn ti anrezistre pandan revolisyon. Bann manb pe osi lir bann text "Origins of the Revoutionary Socialist Party" ek "Marxist Economic Definitions" tulde tire par RSP. Manb parti finn osi kumans konn enpe listwar lalit revolisyoner dan Indonezi atraver Zely Ariane, e atraver bann liv Max Lane lor Indonezi.