Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kominike de Pres Playgroups (FPSP) lor Bidze 2009

27.05.2009

Dan enn kominike de pres Federation of Preschool Playgroups deplor ki Guvernman pann servi langaz maternel pu prezant diskur bidze. Playgroups finn osi salye aksyon LPT pu dimann ki lang maternel dan Moris servi kuma lang ofisyel dan Parlman.

Kominike Federation of Pre-school Playgroups (FPSP)

Federasyon Playgroup salye laksyon Ledikasyon Pu Travayer (LPT). LPT finn ekrir Premye Minis pu dimande ki langaz ofisyel dan Parlman vinn Angle ek Kreol Morisyen, san anpes personn itiliz Franse ubyen Bhojpuri.

Nu kwar dan enn ledikasyon larz / dan devlopman olistik, kumanse depi lakres, kontinye ziska nu vinn granparan. Kan nu koz ledikasyon larz nu pa exklir ledikasyon politik / ekonomik onivo adilt. Dan sa kontex la nu truve ena enn kontinyete dan enn politik kolonyal pu anpes mazorite paran, granparan, konpran ki ena dan totalite bidze, pu ki pli ale, pli buku arive exprim nu lopinyon, dan enn fason demokratik. Etan done kriz sistemik dan ki nu ete, ki pu vinn ankor pli menasan, nu tya panse pu ena enn zefor depi Guvernman pu ki bidze difize MBC /Tv dan de langaz, Kreol ek Angle. Sa ti pu permet plis sitwayen interese pu ena so prop lopinyon, ek pu kontribiye a deba lor bidze.
Enn tel diskriminasyon lor baz langaz pa akseptab apre 41 lane lindepandans! Nu paran, granparan adoptif, ubyen biolozik, ti pu kontan kone si pu ena travay pu nu zanfan; si pu ena manze pu nu zanfan; si nu pu kapav aford enn manze balanse pu nu zanfan; si pu ena lakaz pu tu zanfan. Eski nu tu Morisyen, nu langaz, pu kontinye et konsidere kuma langaz inferyer, langaz ki pa ekrir, ki pa dan liv, depi zanfan rant dan Lakres, "Pre-primer": "Pre-primer" Leta ek Prive zere par Early Care and Childhood Education Authority (ECCEA)?

Nu dan Playgroup, ti pu kontan plis manb konpran antye bidze ek ena nu prop lopinyon pu nu tu kapav kontinye reklam drwa zanfan, tu laz. Fale pa ena diskriminasyon lor baz ris / pov. Fale tu zanfan gayn enn bon ledikasyon: enn ledikasyon larz / enn devlopman olistik.

Lasosyasyon Playgroup (fonde 1975) ek, Federasyon Playgroup (fonde 1979), zot bann lasosyasyon ki reini paran, stazyer lor kur de baz ek kur kontini organize pu manb Playgroup. Lobzektif prinsipal se ledikasyon zanfan staz Early Childhood Development (ECD). Vedir zanfan Lakres, Preskoler ek 5-7 an ki vinn dan saki nu apel Early Morning, Afternoon and School Holiday Activities (EMASHA): Latelye gramatin, tanto ek vakans lekol se enn servis kominoter pu paran ki travay. Zanfan ki pli gran usi vinn EMASHA. Mem zanfan staz segonder.

Veda. N. Munian, Sares. K. Veeramalay, Begum Fareedun
(pu Lasosyasyon Playgroup ek Sant Kominoter; ek Federasyon Playgroup). 25.05.09