Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT solider avek Sindikalis ek Travayer Arete divan Parlman

01.04.2009

LALIT solider avek Konfederasyon Sindika Travayer Sekter Prive ek travayer Shibani ki ti arete par lapolis yer, 31 Mars, pandan enn manifestasyon travayer divan Parlman. Apre ki reprezantan Receiver Manager ti dir travayer ki li pa pu pey zot pu mwa Mars, zot finn desann Port Louis pu get Minis Travay. Reprezantan minister finn dir pena larzan pu pey zot. E etan Minis Travay ti Parlman (luvertir ti yer), travayer finn deside pu al grupe divan Parlman pu denons Guvernman Travayis pu so inkapasite dornt patron.Dapre lalwa represiv MMM-MSM, Public Gathering Act, rasanbleman dan Port Louis zur Parlman ilegal. Lapolis finn aret Sekreter ek Prezidan KTSP, Jane Ragoo ek Reeaz Chuttoo, e lezot dirizan sindika ek travayer Shibani. Enn reprezantan LALIT ti sonn Jane Ragoo, kan zot ti CID Santral dan Line Barracks pu exprim solidarite avek zot tu.Aswar lapolis finn larg zot lor parol.Zordi zot pe pas divan Lakur.